Lasten päivähoidosta perittävät asiakasmaksut 1.8.2012 alkaen

Lasten päivähoidosta perittävät asiakasmaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä bruLttotulojen mukaan tulorajan ylittävästä osasta. 

         Laskuri tekee epävirallisen arvion lastesi päivähoitomaksun suuruudesta.

Kesäajan päivähoitomaksut ja henkilökunnan lomautuksista johtuvat päivähoitomaksujen hyvitykset 2014

Lapsen päivähoitomaksuista on mahdollista saada alennusta kesäaikana lapsen poissolojen perusteella oheisen ohjeen mukaan. Hoitomaksujen hyvityksiä voi saada myös henkilöstön lomautuksista johtuen. KESÄAJAN MAKSUT 2014

 Alla voit lukea tarkemmin seuraavista päivähoitomaksun määräytymiseen vaikuttavista asioista:

 • Kunnallisen päivähoitomaksun määräytyminen
 • Maksun määrittelyä varten toimitettavat tositteet
 • Osapäivähoito Päivähoitomaksun alentaminen lapsen hoitopäivien perusteella
 • Päivähoidon alkaminen ja päättyminen
 • Päivähoitopaikkaan tutustuminen
 • Esiopetus
 • Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun
 • Päivähoitomaksun tarkistaminen
 • Laskutusperusteet Tilapäisen hoidon maksu

Kunnallisen päivähoitomaksun määräytyminen

Päivähoitomaksu lasketaan perheen koon määrittelemänä prosenttiosuutena perheen yhteenlasketusta bruttokuukausitulosta, joka ylittää taulukossa olevan tulorajan. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen koko, henkilöä

Tuloraja (brutto) €/kk

Korkein maksuprosentti

Enimmäismaksun tuloraja €/kk

2

1278

11,5

3574

3

1576

9,4

4385

4

1871

7,9

5213

5

1996

7,9

5338

6

2121

7,9

5463

  

 

 

 


Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 125 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun. Kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimmasta hoidossa olevasta lapsesta on 264 euroa/kk. Toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta peritään sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta kuitenkin siten, että perittävän maksun enimmäismäärä on 238 euroa/kk.
Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 24 euroa.

Esimerkki 1: Äiti, isä, 3-v., 5-v. ja 11-v. lapset = perhekoko 5 Bruttotulot yhteensä 4620 euroa/kk 4620 - 1996 = 2624 7,9 % 2624 eurosta = 207,30 3-vuotiaan maksu 207.30 euroa/kk 5-vuotiaan maksu 207.30 euroa/kk

Esimerkki 2: Äiti, isä, 2-v., 4-v. ja 5-v. lapset = perhekoko 5 Bruttotulot yhteensä 5400 euroa/kk 5400 - 1996 = 3404 7,9 % 3404 eurosta = 268,92 euroa 2-vuotiaan maksu 264 euroa/kk 4-vuotiaan maksu 238 euroa/kk 5-vuotiaan maksu 52,80 euroa/kk (= 20% 2-vuotiaan maksusta)

Maksun määrittelyä varten toimitettavat tositteet

Maksujen määrittelyä varten perheen tulee toimittaa tulotiedot. Mikäli tulotositteita ei toimiteta pyydettyyn määräaikaan mennessä, kunta määrää enimmäismaksun!

Tuloina otetaan huomioon päivähoitopalvelua käyttävän lapsen kanssa asuvien vanhempien, myös avopuolison, veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot, laskennallinen metsätulo sekä lapsen omat tulot.

Tulotodistukset

 • Vanhempien palkkalaskelmat, joissa bruttopalkka lisineen + luontaisedut/kk. Laskelmasta tulee ilmetä myös ansiot kuluvalta vuodelta. Keskimääräiseen kuukausiansioon lisätään 5 % lomarahaa. 
 • Todistus eläkkeistä, muista etuuksista ja pääomatuloista (esim. äitiys-, sairaus-, kuntoutus-, koulutus-, ja työttömyyspäiväraha , työmarkkinatuki, sekä korko- ja osinkotulot). -
 • Itsenäisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee toimittaa Yrittäjän tuloselvityslomake tarvittavine liitteineen (ohjeet lomakkeella). 

Elatusmaksut 

 • Tosite säännöllisen elatusmaksun saamisesta 
 • Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista  johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Tulot, joita ei oteta huomioon päivähoitomaksua määrättäessä

Lapsilisä, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukainen etuus, kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus, asumistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä, opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä, toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukainen ylläpitokorvaus, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, perhehoidon kustannusten korvaukset sekä lasten kotihoidon tuki.

Päivähoitomaksun määräytyminen lapsen asuessa vuorotellen kummankin vanhemman luona

Mikäli eronneet vanhemmat ovat sopineet, että Järvenpään päivähoidossa oleva lapsi asuu jatkuvasti vuorotellen kummankin vanhemman luona, laskutetaan päivähoidon hoitopäivät vanhemmilta erikseen sen mukaan, kuinka suuren osan kuukaudesta lapset asuvat hänen luonaan. Lapselle määritellään tällöin kaksi päivähoitomaksua.  Äidin maksussa otetaan huomioon äidin ja hänen mahdollisen uuden kumppaninsa tulot ja heidän perhekokonsa.

Isän maksussa otetaan huomioon isän ja hänen mahdollisen uuden kumppaninsa tulot sekä heidän perhekokonsa.

Mikäli vanhemmat maksavat elatusmaksua, niin saajalle se lasketaan tuloksi ja vähennetään maksajan tuloista.

Osapäivähoito

Osapäivähoitomaksu (enintään 5 tuntia / päivä) on 60 % perheen tulojen mukaan määräytyvästä kokopäivämaksusta.

Päivähoitomaksun alentaminen lapsen hoitopäivien perusteella

Alennuksen edellytykset:

Jos lapsi on päivähoidon palvelusopimuksen mukaisesti säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukautta ja hoitopäiviä on 9-17 päivää/kk yli kolmen kuukauden ajan, huomioidaan vapaapäivät maksua alentavina ja se huomioidaan kuukausimaksua määriteltäessä. Vuosiloma ei ole alennuksen peruste. Alennettu maksu lasketaan jakamalla tulojen mukainen kuukausimaksu 21:llä ja kertomalla hoitopäivien määrällä. Vanhempien tulee ilmoittaa muutoksista viipymättä päivähoitoyksikkönsä varhaiskasvatuksen esimiehelle.

Seuranta ja muutokset:

Hoitopäivien toteutumista seurataan kolmen kuukauden jaksoissa (elo-lokakuu, marras-tammikuu, helmi-huhtikuu ja touko-heinäkuu).  Mikäli toteutuneen kolmen kuukauden jakson ylitys on 2 päivää tai enemmän, muutetaan kuukausimaksu toteutuneen mukaiseksi. Ylittyneet päivät laskutetaan takautuvasti, mutta alitusta ei hyvitetä.

Kolmen kuukauden jakson keskimääräisten hoitopäivien ylittäessä 17 päivää alennusperuste poistuu. Päivähoitolaskutuksessa siirrytään normaaliin kuukausimaksuun seuraavan kuukauden alusta. Poikkeuksena kuukaudet, joissa on 22 tai 23 toimintapäivää, hoitopäivät voivat ylittyä vastaavasti 1 tai 2 päivää.

Hoitopäivien määräytyminen vuorohoidossa

Ympärivuorokautisessa sekä ilta- ja vuoropäivähoidossa hoitopäivä määräytyy seuraavasti: Lapsen hoitoaika klo 6.00 – 18.00 = 1 hoitopäivä

Lapsen hoitoaika alkaa ennen klo 6.00 tai päättyy klo 18.00 jälkeen ja hoito on jatkunut yli 10 tuntia = 2 hoitopäivää

Mikäli lapsen yhtäjaksoiseen hoitoaikaan sisältyy ilta- ja yöhoitoa klo 18.00 – 6.00, muodostuvat laskutettavat hoitopäivät seuraavasti:

 • enintään 10 tuntia               = 1 hoitopäivä
 • 10 – 20 tuntia                     = 2 hoitopäivää
 • 20 -                                   = 3 hoitopäivää jne.

Ilta- ja vuorohoidon laskutus perustuu ennakkoon toimitettuun, vanhempien työvuoroihin perustuvaan, kirjalliseen lapsen hoitoaikasuunnitelmaan.

Päivähoidon alkaminen / päättyminen ja peruuttaminen

Kun lapsen päivähoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu varattujen hoitopäivien lukumäärän mukaan (kuukausimaksu jaetaan 21:llä) . Jos lapsi jää kokonaan tulematta hoitoon, peritään puolen kuukauden maksu.

Päivähoitopaikkaan tutustuminen

Lapselle myönnettyyn päivähoitopaikkaan voi käydä tutustumassa sopimuksen mukaan ennen hoitosuhteen alkamista. Tutustumisesta ei peritä päivähoitomaksua.

Esiopetus

6-vuotiaille lapsille esiopetus (4 tuntia/pv) on maksutonta.

Mikäli lapsi esi­opetuksen lisäksi tarvitsee päivähoitoa:

 • enintään 5 tuntia päivässä, päivähoitomaksu on 60 % kokopäivämaksusta.
 • yli 5 tuntia päivässä, päivähoitomaksu on 80 % kokopäivämaksusta.

Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun

Tilapäiset poissaolot eivät alenna kuukausimaksua kuin seuraavissa tapauksissa:

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa kalenterikuukauden aikana

 • vähintään 11 hoitopäivää = puolet kuukausimaksusta (vuorotyöstä ym. johtuvia etukäteen ilmoitettuja, kuukausimaksua alentavia vapaapäiviä ei lasketa sairaspäiviksi)
 • koko kuukauden = ei maksua lainkaan

Muu koko kalenterikuukauden kestävä poissaolo (myös vuosilomat) = puolet kuukausimaksusta

Päivähoitomaksun tarkistaminen

Hoitomaksut määrätään kerran vuodessa tarkistettujen tulotietojen ja voimas­saolevien säädösten perusteella.

Maksua tarkistetaan myös kesken toimintakauden, jos:

 • perheen tulot muuttuvat vähintään + - 10%
 • perheen koko muuttuulapsen hoitoajat muuttuvat
 • voimassaolevat säädökset muuttuvat

Muutokset päivähoitomaksuun tehdään seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta.

Muutoksista tuloissa tulee ilmoittaa viipymättä päivähoitosihteerille. Osoitteen- tai kotikunnan muutokset lisäksi päiväkodinjohtajalle.

Mikäli maksupäätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin tai muutoksista ei ole tämän ohjeen mukaisesti ilmoitettu, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Laskutusperusteet

Päivähoito laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen hoitopaikassa täytetyn läsnäolopäiväkirjan perusteella.

Maksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8. - 31.7.) aikana ja 12. kuukausi eli heinäkuu on maksuton. Mikäli hoitosuhde ei ole alkanut elokuun aikana, maksutonta heinäkuuta ei muodostu ja tällöin laskutetaan varatuista hoitopäivistä.

Mikäli lapsella ei ole yhtään hoitopäivää kesä- ja heinäkuussa kumpanakaan kuukautena, ei päivähoitomaksuja peritä ko. kuukausilta (kaupunginvaltuuston päätös 20.4.1998 § 58 kesä-heinäkuun päivähoitomaksuista).

Asiakasmaksun alentaminen/vapauttaminen

Päivähoidon asiakasmaksun alentamista tai vapauttamista voi hakea varhaiskasvatusjohtajalta. Hakemuslomakkeen saa päiväkodista tai tulostaa varhaiskasvatuksen lomake-sivuilta.  Hakemuksen liitteeksi toimitetaan tulo- ja menotositteet. Lisäperusteluina voi esittää mahdollisen hoitavan tahon (koulukuraattori, neuvola, sosiaalityöntekijä, lääkäri tms.) lausunnon/puollon. Toimeentulotukea saavien asiakkaiden ei tarvitse toimittaa tulo- ja menotositteita, vaan kopio viimeisimmästä toimeentulotukipäätöksestä ja -laskelmasta riittävät tuloselvitykseksi. Alentamispäätöksissä sovelletaan ennalta ehkäisevän lastensuojelun periaatteita. Asiakasmaksun alentamista tai vapauttamista ei myönnetä taannehtivasti, vaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut päivähoitotoimistoon.

Erääntyneestä päivähoitomaksusta peritään lain mukaista viivästyskorkoa. Maksamattomat päivähoitomaksut siirretään perintätoimistolle laskulla olevan eräpäivän jälkeen. Tilapäisissä maksuvaikeuksissa ottakaa yhteyttä päivähoitotoimistoon ennen laskun eräpäivää.

Tilapäisen hoidon maksu

Tilapäistä hoitoa voidaan antaa lapsille, joilla ei ole jatkuvaa päivähoidon tarvetta. Tällöin maksu on kokopäivähoidossa (yli 5 tuntia) 35 euroa/pv ja osapäivähoidossa (alle 5 tuntia) 20 euroa/pv.

Päivähoitomaksuja koskevia lisätietoja antavat päivähoitosihteerit puh. 040 315 2582 ja puh. 040 315 2386

 

Järvenpään kaupunki

Vaihde (09) 27 191
avoinna kesällä ma–to 8–15, pe 8–14

Postiosoite:
Hallintokatu 2
PL 41, 04401 Järvenpää