A

Järvenpään osahankkeen tuotoksia

Järvenpään osahankkeessa tapahtunutta
Mitä Järvenpään osahankkeessa hankeaikana on tapahtunut


Sosku-hankkeen loppuraportti
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136144/URN_ISBN_978-952-343-070-9.pdf?sequence=1