A

Asemakaavaprosessi

Asemakaavan laatiminen etenee seuraavasti:

Aloitus - asemakaavan vireilletulo

Kun kaavoitustyö alkaa, asemakaavan vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella Järvenpään kaupungin internet -sivulla ja tarvittaessa paikallisessa lehdessä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa määritellään kaavan tavoitteet, osalliset, työn suunniteltu eteneminen ja tarvittavat selvitykset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä voi antaa palautetta aina kaavan ehdotusvaiheeseen saakka. Kaavatyön aloittamisesta ilmoitetaan myös kirjeellä kiinteistönomistajille ja muille osallisille. Vähäisen tai vähäisen teknisen asemakaavamuutoksen aloitusvaiheessa ei aina laadita osallistumis ja arviointisuunnitelmaa (OAS).

Valmistelu - kaavaluonnos

Asemakaavaluonnos suunnitellaan ja se asetetaan nähtäville kaavan luonteesta riippuen 14-30 vrk ajaksi. Tänä aikana kaavaluonnoksesta voi ilmaista mielipiteensä. Kaavaluonnoksesta pyydetään myös lausuntoja ja tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus. Osallisten mahdollisuudet vaikuttaa kaavan sisältöön ovat suurimmat juuri valmisteluvaiheessa. Osaan kaavoista laaditaan myös rakentamistapaohjeet, jotka asetetaan nähtäville kaavan yhteydessä.

Vaikutuksiltaan vähäisissä kaavoissa aloitus- ja valmisteluvaiheet voidaan yhdistää. Vähäisen teknisen asemakaavamuutoksen luonnosta ei aseteta julkisesti nähtäville, vaan osallisia kuullaan kirjeitse.

Ehdotus

Asemakaavaehdotus laaditaan luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Vaikutuksiltaan vähäiset ja vähäiset tekniset asemakaavamuutokset asetetaan ehdotusvaiheessa nähtäville 14 vrk ajaksi. Kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen.

Hyväksyminen

Asemakaavakartta ja muut asiakirjat täydennetään saadun palautteen pohjalta valmiiksi. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditut vastineet ja esittää asemakaavan edelleen kaupunginhallitukselle, joka hyväksyy asemakaavan ja esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy ns. vähäiset asemakaavamuutokset. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 vrk kuluessa. Asemakaava saa lainvoiman, kun siitä ilmoitetaan kuulutuksella Järvenpää kaupungin internet -sivulla Kuulutukset.


Työn etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan:

  • Kuulutuksella Järvenpään kaupungin internet-sivulla - Kuulutukset www.jarvenpaa.fi ja tarvittaessa paikallisessa lehdessä. Kuulutus julkaistaan internet -sivulla seitsemän päivää ennen kaavan vireilletuloa tai kaavan nähtävillepanoa (ilmoitusmenettely 1.1.2020 alkaen). Asemakaavan voimaantulokuulutus julkaistaan sinä päivänä Järvenpään kaupungin internet -sivulla, kun asemakaava tulee voimaan. Asemakaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella internet-sivulla. Vähäisissä ja vähäisissä teknisissä kaavatöissä kuulutukset julkaistaan kaavan ehdotusvaiheesta lähtien internet -sivulla.
  • Kirjeellä suunnittelualueen kiinteistönomistajille ja haltijoille sekä naapurikiinteistöjen omistajille, kuten on mainittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
  • Kirjeellä muille osallisille, jotka ovat sitä pyytäneet.
  • Ehdotusvaiheessa muistutuksen tehneille lähetetään kaupunkikehityslautakunnan päätös (vastineet muistutuksiin).
  • Kuulutus ja kaavasuunnitteluaineisto on nähtävillä asemakaavan kuulutuksessa mainittuna nähtävilläoloaikana Seutulantalon ilmoitustaululla (Seutulantie 12) ja Järvenpään kaupungin internet -sivulla:
    Kaavat ja kiinteistöt - asemakaavoitus - asemakaavat.