A

Asiakastyytyväisyys ja laatutyö

Järvenpään kaupungissa kerätään aktiivisesti ja suunnitelmallisesti palautetta asiakkailta ja palvelujen käyttäjiltä ikääntyneiden palveluissa. Kaupungin kaikissa ikääntyneiden palveluyksiköissä on käytössä jatkuvan palautteen malli, jossa kaikki saadut palautteet (suulliset ja kirjalliset) kerätään yhteen ja käsitellään säännöllisesti palvelujen kehittämisen pohjaksi. Lisäksi palautetta palveluista kerätään joka toinen vuosi toteutettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. 

Asiakastyytyväisyyskysely 2017

Kotona asumisen tuen ja erityisasumisen palveluissa toteutetaan asiakastyytyväisyyskyselyt vuoden 2017 aikana. Kevään aikana kysely kohdennetaan kotihoidon palveluseteliasiakkaille sekä yksityisten palveluntuottajien asumispalveluissa oleville ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille, vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille. Syyskauden loppupuolella kysely toteutetaan kaupungin kotihoidon, asumispalveluiden ja omaishoidon asiakkaille. Kysylyn tulokset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla vuoden 2017 aikana.

Asiakastyytyväisyyskysely 2015 

Kotona asumisen tuen ja Erityisasumisen palveluissa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kaikille palvelujen piirissä oleville asiakkaille touko-elokuussa 2015. Kyselyjen tavoitteena oli saada kokonaiskuva asiakkaiden tyytyväisyydestä kotona asumisen tuen ja erityisasumisen palveluista kehittämistyön pohjaksi. Tarkemmat tuloksen palvelukohtaisista kyselyistä löytyvät linkeistä.

Kyselyitä toteutettiin viidelle eri asiakasryhmälle:

Lähtökohtana kyselyissä oli luoda vertailtavaa tietoa ja kiinnostuksen kohteena oli asiakkaan oma kokemus saamastaan palvelusta kaupungin omissa palveluissa, palvelusetelitoiminnassa ja ostopalveluissa. Kyselyt lähetettiin asiakkaiden koteihin, tehostetussa palveluasumisessa oleville asiakkaille sekä kehitysvammaisille ne postitettiin omaisille. Kyselyn ulkopuolelle jäivät henkilöt, joiden kyky vastata kyselyyn oli rajoittunut, heillä ei ollut omaisia ja asiakkaalla oli vain virallinen edunvalvoja.

Vastaaminen

Kaikista 772 asiakkaasta kyselyihin vastasi yhteensä 334 asiakasta. Korkein vastausprosentti oli kotihoidon kyselyssä, jossa 300 asiakkaasta kyselyyn vastasi 47,5 %. Palvelusetelitoiminta käynnistyi hoivapalveluissa laajemmin vasta vuoden 2014 aikana, jolloin asiakasmäärä oli palveluissa vielä melko pieni. Myös vastausprosentti palvelujen osalta jäi näin ollen alhaiseksi ja vastauksia voi tämän osalta pitää ainoastaan suuntaa-antavina. Lukuihin tästä. ( pdf)

kahvihetki2

Omavalvonta osana laadukasta palvelua

Ikääntyneille suunnattujen palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi Järvenpäässä on laadittu kaikkiin palveluyksiköihin omavalvontasuunnitelmat (vanhuspalvelulaki 19 § ja 23 §). Omavalvontasuunnitelman tavoitteena on varmistaa laadukkaat ja asiakasturvalliset palvelut, lisätä avoimuutta ja asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia sekä vaikuttaa palvelujen laatuun ja sen kehittämiseen. Suunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä kaupungin nettisivuilla sekä toimintayksiköissä. Kotihoidon suunnitelma on luettavissa Myllytien toimintakeskuksen neuvontapisteessä.

Tammistokodin omavalvontsasuunnitelma

Lehmustokodin omavalvontasuunnitelma

Pihlavistokodin omavalvontsasuunnitelma

Osasto 3:n omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma