A

Palvelusetelit asiakkaan eri tarpeisiin

Palveluseteli siivoukseen

Jos toimintakykynne on alentunut voidaan teille myöntää palveluseteli siivoukseen jos bruttotulot ovat alle 1100 euroa kuukaudessa yhden hengen taloudessa ja 1800 euroa kuukaudessa kahden hengen taloudessa. Siivousseteliä voitte hakea lomakkeella (pdf). Liitteeksi tarvitaan tuloselvityslomake (pdf)

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli 

Lyhytaikaiseen palveluntarpeeseen esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen yhteydessä voidaan kotiutusvaiheessa myöntää tilapäisen kotihoidon palveluseteleitä enintään kolmeksi viikoksi. Akuuttiosastolta tai kotisairaalasta kotiutuville palvelusetelien tarve arvioidaan kotiutusvaiheessa ja palvelusetelit saa mukaansa kotiutuessaan. Muualta tuleville asiakkaille arvion tekee ja palvelusetelit myöntää kotiasumisen palvelukoordinaattori.

Säännöllisen kotihoiton palveluseteli

Voitte saada säännöllisen kotihoidon palvelusetelin, jos teillä on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä asioista kodissanne tai esimerkiksi tarvitsette apua lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Ottakaa yhteyttä Järvenpään kaupungin palveluohjaukseen puh. 040 315 3038 ja sopikaa arviointikäynti kotiinne. Arviointikäynnillä kodissanne kaupungin työntekijä arvioi palvelutarpeenne ja kuntonne.

Mikäli avuntarpeenne on säännöllistä ja se täyttää kaupungissa määritellyt kotihoidon kriteerit, laaditaan kanssanne käynnin yhteydessä palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan ne asiat, joissa tarvitsette apua, kaikki saamanne palvelut, eri toimijoiden antama apu (esim. omaiset) sekä hoito ja apu, johon palveluseteli on tarkoitettu. Mikäli haluatte käyttöönne palvelusetelin, teille lasketaan palvelusetelin arvo tulojenne mukaan ja saatte palvelupäätöksen. Teille kerrotaan palvelusetelin arvo sekä omavastuuosuutenne, jonka maksatte palvelutuottajalle. Setelin arvo on enimmillään 27 € /h ja se myönnetään määräajaksi enintään 6 kk kerrallaan. Saatuanne päätöksen sekä listan kaupungin hyväksymistä palvelutuottajista, otatte yhteyttä haluamaanne palvelutuottajaan ja teette kirjallisen sopimuksen palvelusta palvelupäätöksen mukaisesti.

Asiakkaiden yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat palvelusetelin hinnoittelun perusperiaatteet. Asiakkaan omavastuuosuuden tulee olla kohtuullinen. Omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus, jonka asiakas itse maksaa. Niissä palveluissa, jotka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan ovat asiakkaalle maksuttomia, setelin on katettava kustannukset kokonaan. Palvelusetelin arvoa korotetaan, jos asiakkaan tai hänen perheensä elatusvelvollisuus vaarantuu asiakkaan omavastuun vuoksi. Jos palvelu maksaa vähemmän, kuin asiakkaan saaman palvelusetelin arvo on, kunta maksaa palvelusetelillä palvelujen tuottajan ja asiakkaan sopiman hinnan.

Lisätietoja palvelusetelin käytöstä löytyy myös Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Omaishoidon tukipalveluseteli

Omaishoidon tukipalveluseteleitä myönnetään omaishoidon toteutumisen edellytyksiä vahvistaviin kotona asumisen tukipalveluihin. Omaishoidon tukipalvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille omaishoitajille, jotka täyttävät omaishoidon tuen piiriin pääsyn kriteerit ja ovat oikeutettuja omaishoidontuen lakisääteisten vapaiden pitämiseen. Tukipalvelusetelillä voidaan hankkia omaishoidettavan kodinhoitoon ja arjen turvaamiseen liittyviä palveluita, kuten siivousta, asiointia, ruuanlaittoa sekä kodin pieniä huoltotöitä. Remontteihin ja asunnon muutostöihin palveluseteliä ei voi käyttää. Palvelusetelin myöntäminen perustuu tarveharkintaan. Päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekee omaishoidon palveluohjaaja hakemuksen perusteella. Palvelusetelin myöntämisen perusteena on omaishoitajan toimintakyvyn heikentymisestä johtuva tarve.

Omaishoidon hoivapalveluseteli

Omaishoidon hoivapalveluseteli voidaan myöntää hoitajan jaksamista tukevaan, hoidettavalle annettavaan hoivaan ja hoitoon, kun omaishoidettavan hoidon sitovuus oikeuttaa omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. Palvelusetelillä voi hankkia omaishoidettavalle hoivaa ja hoitoa kotiin tuotavana palveluna tai hoitoyksikössä kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista. Setelin myöntää palveluohjaaja yksilöllisen tarveharkinnan ja määrärahojen puitteissa. Voitte hakea palveluseteliä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä omaishoidon palveluohjaajaan.

Rintamaveteraanien palvelusetelit

Rintamaveteraanille myönnetään 24 palveluseteliä vuodessa palvelujen ostoon kotona asumisen tukemiseksi.

 

Palveluseteleitä voitte tiedustella Seniorineuvonnasta p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta@jarvenpaa.fi.