A

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on

 1. Edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia
 2. Tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista
 3. Toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
 4. Varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatus- ympäristö
 5. Turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuoro- vaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä
 6. Antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa
 7. Tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenomaista tukea varhais- kasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä
 8. Kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
 9. Varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
 10. Toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä

         (Varhaiskasvatuslaki 8.5.2015)

Varhaiskasvatus Järvenpäässä

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisällön toteutumista ohjaavat valtakunnallisiin linjauksiin ja perusteisiin pohjautuvat Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma 2017, Järvenpään esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 ja Suomi toisena kielenä - opetussuunnitelma varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Varhaiskasvatusta ohjaavan arvopohjan muodostavat seuraavat arvot, jotka on tarkemmin kuvattu Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelmassa:

 • lapsuuden itseisarvo
 • ihmisenä kasvaminen
 • lapsen oikeudet
 • yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
 • perheiden monimuotoisuus
 • terveellinen ja kestävä elämäntapa