A

Järvenpään hulevesisuunnitelma

Hulevesien hallinta-sivua päivitetään kesän 2018 aikana koskemaan yleisesti kaupungin hulevesiasioita.

Järvenpäähän on laadittu hulevesisuunnitelma, jossa määritellään kuntakohtaiset periaatteet ja toimenpiteet hulevesien hallinnan kehittämiseksi.

13.12.2013

Vireillä olevat vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistukset tulevat muuttamaan hulevesitoimijoiden vastuita ja toimintamalleja nykytilanteeseen nähden. Järvenpään hulevesisuunnitelman tavoitteena on saada kaikki hulevesitoimijat, kaupungin asukkaat ja kiinteistöjen omistajat mukaan lukien, toimimaan yhteisten periaatteiden mukaisesti.

Järvenpään hulevesisuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä tähdätään muun muassa parempaan yhteistyöhön, tiedonkulkuun sekä selkeään vastuunjakoon hulevesitoimijoiden välillä. Tavoitteena on vähentää Tuusulanjärven ja Keravanjoen hulevesikuormitusta sekä estää tulvatilanteiden aiheuttamia vahinkoja kaupunkirakenteessa.

Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla muodostuvia sade- ja sulamisvesiä. Koska yhdyskuntarakenteessa on paljon vettä läpäisemättömiä pintoja, hulevesien määrä ja hetkellinen virtaama voivat olla suuria. Hulevedet aiheuttavatkin erilaisia haittoja, kuten tulvimista, eroosiota ja vesistöjen kuormittumista.

Hulevesien mahdollisimman luonnonmukainen hallinta on osa normaalia kaupunkialueiden suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella sekä jatkuvalla kunnossapidolla hulevesien hallintarakenteet luovat monipuolista, ympäristöystävällistä ja viihtyisää asuinympäristöä. Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja ilmastonmuutos asettavat hulevesien hallinnalle lisää haasteita lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja:

  • Järvenpään projektipäällikkö Miia Haikonen puh. 040 315 3161, miia.haikonen(at)jarvenpaa.fi