A

Haku iltapäivätoimintaan lv 2016 - 2017

Varsinaisen hakuajan päätyttyä (21.3 - 3.4.2016) paikkoja voi hakea edelleen aina kevätlukukauden 2017 loppuun saakka. Varsinaisen hakuajan jälkeen vapaat paikat myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Lomaketta täyttäessänne pyydämme Teitä huomioimaan seuraavat asiat:

 • Lomakkeessa kysyttävä lapsen kutsumanimi ei ole lempinimi, vaan yksi virallisista etunimistä.
 • Kaikki nimi- ja osoitetiedot tulisi syöttää muodossa Malli Esimerkkilä (ei MALLI ESIMERKKILÄ tai malli esimerkkilä). Pyydämme tätä, koska syötetyt tiedot siirtyvät annetussa kirjoitusasussaan oppilashallintojärjestelmään.
 • Mikäli lopullinen koulupaikka ei ole varsinaisen hakuajan päättymiseen mennessä varmistunut, voi lomakkeen "muuta" kohdassa ilmoittaa toiveensa tulla huomioiduksi toisen koulun paikkoja täytettäessä. Paikka osoitetaan koulupaikan varmistuttua sen mukaisesta ryhmästä.  
 Iltapäivätoimintaan keväälle 2017 haku tästä linkistä  

Ennen iltapäivätoimintapaikan hakua tulee hakijan tutustua huolellisesti Järvenpään perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan sekä seuraaviin ohjeisiin.

Iltapäivätoimintapaikan hakeminen lv 2016 - 2017

 1. Toiminta-aika ja hinta 

 2. Toiminta-ajan muuttaminen

 3. Läsnäolo toiminnassa

 4. Yhteistyö ja tiedonkulku

 5. Kuljetukset

 6. Paikkojen myöntäminen

 7. Toimintaryhmän osoittamien

 8. Myönnetyn paikan peruuttaminen

 9. Paikan irtisanominen

 10. Pitkäkestoinen sairasloma ja muu poissaolo

 11. Toimintamaksun puolittaminen tai siitä vapauttaminen

 12. IP ryhmät lv 2016 -2017

 13. Lisätietoja

Toiminta-aika ja hinta

Ryhmät aloittavat toimintansa heti ensimmäisenä koulupäivänä elokuussa ja toimivat kaikkina koulupäivinä (ei lauantaisin).
Toiminnan hinta:
- klo 12.00 – 16.00 toiminnasta 100 € / kk
- klo 12.00 – 16.30 toiminnasta 110 € / kk
- klo 12.00 – 17.00 toiminnasta 120 € / kk (vain kristillinen koulu ja eftis)

Elokuulta peritään täysi maksu, koulujen loma-ajat eivät vaikuta toiminnan hintaan, kesäkuun toimintapäivät sisältyvät toukokuun maksuun.Toimintamaksu laskutetaan kerran kuukaudessa.

Toiminta-ajan muuttaminen

Muutosta myönnettyyn päivittäiseen toiminta-aikaan tulee hakea vähintään 1 kalenterikuukausi ennen muutoksen voimaan astumista. Perustellusta syystä toiminta-ajan pidennys voidaan myöntää edellä mainittua lyhyemmällä hakuajalla. Toiminnan järjestäjällä on oikeus periä 4 tunnin toimintapaikasta pidennetyn toiminta-ajan maksu, mikäli lapsen kotiin lähtö iltapäivätoiminnasta viivästyy toistuvasti.

Läsnäolo toiminnassa

Toiminnassa ei ole läsnäolopakkoa, vaan myönnetyn paikan käyttämisestä päättää huoltaja. Lapsen läsnäolo toiminnassa ja kotiinlähtö perustuvat lapsen ja vanhempien sopimukseen, jota ohjaajat valvovat. Lapsi voi  kulkea IP:stä kotiin itsenäisesti tai voi voidaan sopia, että hänet noudetaan.

Yhteistyö ja tiedonkulku

Lapsen päivän muodostaminen ehjäksi kokonaisuudeksi edellyttää sujuvaa tiedonkulkua ja kiinteää yhteistyötä kodin, koulun ja iltapäivätoiminnan välillä. Vanhempina Teillä on oikeus ilmaista mielipiteenne ja osallistua toiminnan kehittämiseen. Toimintakauden aikana järjestetään tapahtumia, joihin lapsen perheenjäseniä kutsutaan mukaan.

Kuljetukset

Iltapäivätoiminnassa oleville lapsille ei kuulu kuljetusetuuksia. Jos lapsella on perusopetuslain mukainen koulukuljetusetuus, kuljetus koskee vain kuljetusta koululta IP -toimintaan, ei sieltä kotiin.

Paikkojen myöntäminen

Mikäli paikkoja ei löydy kaikille varsinaisena hakuaikana hakeneille hakijoille, osoitetaan ne kouluittain seuraavassa järjestyksessä:

 1. Ensimmäisen luokan oppilaat. Etusijalla ovat koko lukuvuoden toimintaan sitoutuneet hakijat.
 2. Toisen luokan oppilaat. Etusijalla ovat koko lukuvuoden toimintaan sitoutuneet hakijat.
 3. Sisarusperuste. Toisen luokan oppilas sijoitetaan samaan ryhmään ensimmäisellä luokalla olevan sisaruksen kanssa.
 4. Arvonta. Mikäli hakijoiden välillä ei ole eroa, käytetään arvontaa.

Varisnaisen hakuajan jälkeen paikat täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä, mutta erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat etusijalla.

Toimintaryhmän osoittamien

Iltapäivätoiminnan paikka pyritään ensisijaisesti osoittamaan perheen toivomasta ryhmästä. Toiveesta voidaan kuitenkin poiketa seuraavista syistä:

 1. Ensimmäisellä luokalla toimintaan osallistuneet toisen luokan oppilaat pyritään, aina huoltajien niin halutessa, sijoittamaan ensisijaisesti samaan ryhmään kuin ensimmäisellä luokalla. Näin toimimalla edistetään lapsen ihmissuhteiden pysyvyyttä ja lisätään turvallisuuden tunnetta.
 2. Ryhmiä muodostettaessa huomioidaan, että ryhmässä on useampia samaan ikäryhmään ja samaa sukupuolta olevia lapsia ja että eripituiseen toimintaan osallistuvien lasten määrä jakautuu tasaisesti ryhmien välillä.
 3. Lapsen tuen tarve. Iltapäivätoiminnassa tukea tarvitsevaa lasta ryhmään sijoitettaessa tarkastellaan koko ryhmän toimivuutta ja lapsen mahdollisuuksia toimia ryhmässä.
 4. Ev.lut. seurakuntaan kuulumattomat lapset sijoitetaan kaupungin toimintaan, mikäli huoltaja sitä toivoo ja tarjolla on vaihtoehtoinen ryhmä.

Monelle koululle muodostuu useampia kaupungin tarjoamia ryhmiä (esim. Anttila 1, 2 ja 3). Näissä paikka osoitetaan koulu IP toiminnasta ja lasten jakautuminen eri ryhmiin tehdään ohjaajien johdolla.

Myönnetyn paikan peruuttaminen

Varsinaisena hakuaikana tai heti sen jälkeen hakeneille maksutonta peruutusaikaa on koulujen alkuun saakka. Lukuvuoden aikana myönnetyn toimintapaikan voi perua kuluitta viikon kuluessa päätöksen saamisesta, mikäli lapsi ei ole aloittanut toiminnassa.  Peruutusajan päätyttyä astuvat voimaan irtisanomista koskevat ohjeet.Tarkemmat tiedot peruuttamisesta ovat IP -päätöksessä.

Tukea tarvitsevien lasten osallistuminen iltapäivätoimintaan

Lapsen toimintaan osallistuminen yli 20 lapsen ryhmässä voi tuen tarpeesta johtuen olla haastavaa. Jotta lapsen tarvitsema tuki voidaan huomioida lasta toimintaan sijoitettaessa ja ryhmien ohjaajaresurssia kohdennettaessa, on erittäin tärkeää, että tuen tarpeesta mainitaan myös hakemuksessa. Suositeltavia ovat mm. tiedot lausunnoista, esikoulun terveiset sekä etenkin huoltajan oma näkemys.

Paikan irtisanominen

Perheet hakevat ja sitoutuvat koululaisten iltapäivätoiminnan paikkaan hakemuksessa ilmoittamansa ajanjakson ajaksi. Jos iltapäivätoiminnan paikka irtisanotaan sitoutumiskauden aikana, noudatetaan irtisanoutumisen ohjeita ja maksatusperusteita.

Irtisanoessaan toimintapaikan huoltajan tulee tehdä irtisanominen perusteluineen vähintään 1 kalenterikukausi ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua.

Osallistumissuhde päätetään aina kuukauden loppuun. Lopettamisesta tulee aina olla yhteydessä myös toiminnan ohjaajaan.

Irtisanomistilanteissa täydellisen vapautuksen maksuista irtisanomisajan jälkeen saa ainoastaan seuraavista syistä:

 1. paikkakunnalta muutto.
 2. muutos perhetilanteessa (mm. huoltajan työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma, muu taloudellinen muutos).
 3. lapsen edun sitä vaatiessa. Mikäli irtisanominen tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan myös ryhmän ohjaajia ja tarvittaessa muita tahoja.

Muissa tapauksissa perheeltä laskutetaan irtisanomisajan jälkeen puolet toimintamaksusta kuluvan lukukauden (syys/kevät) loppuun asti.

Toiminnan järjestäjällä on oikeus irtisanoa lapsen iltapäivätoimintapaikka tai olla ottamatta lapsi toimintaan maksamattoman toimintamaksun perusteella.

Mikäli toimintapaikkaan liittyen on tehty päätös toimintamaksun perimättä jättämisestä, voidaan paikka irtisanoa mikäli sitä ei ole käytetty yhden kalenterikuukauden aikana lainkaan eikä syynä ole sairaudesta johtuva poissaolo.

Pitkäkestoinen sairasloma ja muu poissaolo

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaslomista tulee esittää sairaslomatodistus.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Toimintamaksu puolittaminen tai siitä vapauttaminen

Järvenpään perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintamaksut ja maksuhuojennusperiaatteet 1.8.2016 alkaen.

Tuloperusteista maksun puolittamista tai sen alentamista haetaan tällä lomakkeella.

Lisätietoja

Perusopetuksen erityisasiantuntija Anne Peltola, puh. 040 315 3554, anne.peltola@jarvenpaa.fi

IP ryhmät lv 2016-2017

Ryhmät on määritelty koulukohtaisesti. Paikkaa voi kuitenkin hakea koulupaikasta riippumatta mistä tahansa ryhmästä ja hakemus otetaan tasavertaisesti huomioon päätöstä tehdessä.

 

KOULU IP -RYHMÄ

PAIKKOJA

SIJAINTI TOIMINNAN JÄRJESTÄJÄ Paikkatilanne 24.1.2016
Anttilan koulu Anttila IP 1 ja 2 60 Koulu Järvenpään kaupunki Vapaa paikka löytyy
Haarajoen koulu Haarajoki IP 1 25 Haarajoen kerhohuone Järvenpään ev. lut. seurakunta Vapaa paikka löytyy
Haarajoki IP 2 15 Koulu Järvenpään kaupunki Vapaa paikka löytyy
Harjulan koulu Loutti IP 40 Loutin kerhotalo, Harjutie 2 Järvenpään ev. lut. seurakunta Vapaa paikka löytyy
Harjulan koulu, Vihtakadun yksikkö Vihtakatu IP 25 Vihtakadun yksikkö Järvenpään kaupunki Vapaa paikka löytyy
Juholan koulu/Järvenpään Yhteiskoulu Juhola IP 15 Koulu Järvenpään kaupunki Vapaa paikka löytyy
Järvenpään Yhteiskoulu Kirkonkulma IP 20 Kirkonkulma, Kirkkotie 6 Järvenpään ev. lut. seurakunta Vapaa paikka löytyy
Kartanon koulu Kartano IP 50 Koulu Järvenpään kaupunki Vapaa paikka löytyy
Kinnarin koulu Kinnari IP 1 ja 2 70 Koulu Järvenpään kaupunki Vapaa paikka löytyy
Kristillinen koulu Kristillinen koulu IP 24 Kristillinen koulu, Sibeliuksenväylä 42 Keski-Uudenmaan kristillisen
koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry.
Täynnä
Kyrölän koulu Kyrölä IP 1 ja 2 35 Koulu Järvenpään kaupunki Vapaa paikka löytyy
Mankalan koulu Mankala IP 1 25 Mankalan kerhohuone, Kytötie 73 Järvenpään ev. lut. seurakunta Vapaa paikka löytyy

Mankala IP 2 ja 3

55 Koulu Järvenpään kaupunki Vapaa paikka löytyy
Oinaskadun koulu Oinaskatu IP 1 ja 2 50 Koulu Järvenpään kaupunki Täynnä
Saunakallion koulu Saunakallio IP 1 ja 2 50 Koulu Järvenpään kaupunki Vapaa paikka löytyy
Ruotsinkieliset oppilaat   0  Ryhmä ei tarjolla lv 16-17   Ei paikkoja tarjolla