A

Ikääntyneiden perhehoito

Ikääntyneiden perhehoito käynnistetään uutena palvelumuotona kuntayhteistyönä Mäntsälän, Pornaisten ja Nurmijärven kanssa vuonna 2017. Perhehoidosta kiinnostuneille järjestetään kolme saman sisältöistä infotilaisuutta maaliskuussa 2017 ja ikäihmisten perhehoitajille suunnattu valmennus aloitetaan kevään 2017 aikana.

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhekodin pieni yhteisö, jokapäiväiset kodin askareet ja kiinteät vakituiset ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan henkilön turvallisuutta ja ylläpitävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Ikäihmiselle perhehoito tarjoaa turvaa, välittämistä ja huolenpitoa.

Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen tarpeet. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista. Perhehoitajalle toimeksiantosuhteinen perhehoito tarjoaa mielekästä vanhusten parissa tapahtuvaa itsenäistä työskentelyä ja toimeentuloa. Lisäksi ikäihmisten perhehoito voi tarjota tekijälleen mahdollisuutta työskennellä omassa kodissaan ja uudenlaista elämänsisältöä tai vaihtoehtoisesti esim. keikkaluonteista palkitsevaa hoitotyötä vanhusten kotona. Perhehoitajaksi ryhtyvälle järjestetään 7 kerran valmennuskoulutus ennen toiminnan aloittamista.

Ikäihmisten pitkäaikainen perhehoito tarjoaa uuden palveluiden järjestämismahdollisuuden kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen rinnalla. Järvenpää on asettanut tavoitteeksi, että osa ikäihmisten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kohdistuvasta lisäystarpeesta suunnataan perhehoitoon. Lyhytaikaisella ja osavuorokautisella perhehoidolla voidaan tukea kotihoidon ja omaishoidon rinnalla itsenäistä omassa kodissa tapahtuvaa asumista mahdollisimman pitkään. Asiakkaat ja lähiomaiset ovat kokeneet ikäihmisten perhehoidon hyvänä asiakkaan tarpeista lähtevänä palveluvaihtoehtona.

Lisätietoja asumispalvelupäällikkö Tuija Nuutinen p. 040- 315 3547, tuija.nuutinen@jarvenpaa.fi