A

Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017 perustuu 18.10.2016 vahvistettuihin valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Uudistuksen lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset. Valtakunnallisissa perusteissa on hyödynnetty uusimpia varhaiskasvatusta koskevia tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia.

Suunnitelma on kaikkien varhaiskasvatusyksiköiden sekä perhepäivähoidon yhteinen. Varhaiskasvatussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen toteuttamista Järvenpäässä. Varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu edellisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi varhaiskasvatuksen prosessikuvaukset, Järvenpään esiopetussuunnitelma sekä perusopetuksen opetussuunnitelma lapsen oppimisen polun jatkumon turvaamiseksi.

Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelmassa on otettu huomioon Järvenpään kaupungin omat linjaukset, strategiat ja tavoitteet sekä paikalliset ominaispiirteet, lasten tarpeet sekä paikallista varhaiskasvatusta koskeva arviointitieto ja kehittäminen.

Varhaiskasvatussuunnitelma täydentää Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, jossa on kuvattu myös varhaiskasvatuksen osalta lasten ja nuorten hyvää kasvua tukeva toiminta ja kehittämistyön painopisteet. Hyvinvointisuunnitelma toteuttaa osaltaan Järvenpään kaupungin Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa 2014–2025.

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman toimivuutta arvioidaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia.

Järvenpään_kaupungin_varhaiskasvatussuunnitelma_2017

Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016

Opetushallitus on antanut määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Uudet perusteet astuvat voimaan 1.1.2019. Päivityksen tarkoituksena on ollut päivittää perusteasiakirjan käsitteet, sisältö sekä lähdeviitteet vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään kansallisten perusteiden mukaisesti ja otetaan käyttöön elokuussa 2019.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018