A

Keskustan osayleiskaava 2030

Järvenpään keskustan alueella on voimassa osayleiskaava, joka rajautuu Keskuksen, Loutin, Pajalan, Pöytäalhon ja Terholan kaupunginosien alueille. Osayleiskaava mahdollistaa Järvenpään keskustan elävöitämisen ja tiivistämisen. Tarkoituksena on myös lisätä keskusta-alueen painoarvoa sekä kasvattaa sen sisäistä ja seudullista vetovoimaisuutta.

Kaupunginvaltuuston 21.9.2015 § 50 hyväksymä Keskustan osayleiskaava 2030 korvaa voimassaoloalueellaan Järvenpään koko kaupungin yleiskaavan 2020 sekä keskustan aiemman osayleiskaavan.

 

 0_LAINVOIMAINEN

Keskustan Osayleiskaava 2030 on saanut lainvoiman ja kuulutettu voimaantulevaksi 11.11.2015.

Järvenpään keskustan osayleiskaava 2030 (pdf 6,8Mt)

Järvenpään keskustan osayleiskaava 2030 raportti (pdf 63,8 Mt)

 

Osayleiskaavatyön yhteydessä hyödynnettyjä selvityksiä:   

- Kaupunkikuva

Keskustan kaupunkikuvallinen selvitys (2012)

Terveystalon alueen kaupunkikuvallinen selvitys (2009)

- Liikenne

KOYK liikenneselvitys (2013)

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 

KOYK pysäköintinormiselvitys (2014)

KOYK liikennesevitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut (2014)

KOYK liikenneturvallisuusauditointi (2014)

- Palveluverkko

Kaupan palveluverkkoselvitys liitteineen (2013)

Kartta Terholan kaupan nykytilasta

Terholan kaupan tavoitetila

Terholan kaupan seudullisuuden arviointi (2014)

- Kulttuuriympäristö

Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma vaiheet I ja II (2004)

Kartta kulttuuriympäristökohteista

- Viherverkosto ja virkistysalueet

Rantapuisto yleissuunnitelma (2008)

Järvenpään viheralueohjelma ja toimenpiteet 2009-2017 (2009)

Viheralueiden hoitoluokituskartta

- Hulevesi

Järvenpään hulevesisuunnitelma (2013)

- Maisema

Järvenpään maisemaselvitys (2002)

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelma (2007)

- Melu

Pohjoisväylän meluselvitys (2003)

Kartta pääväylien melutasoista (2006)

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma (2013)

Kartta pääradan melutasoista (lisäraiteen YVA- selostus 2009)

- Tärinä

Esiselvitys pääradan tärinähaitoista (2007)

Pääradan tärinäriskin kartoitus (lisäraiteen YVA- selostus 2009)

- Luontoarvot

Tuusulanjärven länsirannan käytön ja hoidon periaatteet (2002)

Kartta luontotiedoista