A

Kotihoidon riskiasiakkaiden tunnistaminen ja tukeminen

Tarve ja tavoitteet

Kotona asumisen tukeminen sekä varhainen palvelutarpeen tunnistaminen ovat Järvenpään kaupungin keskeisiä strategisia päämääriä ikääntyneiden palveluissa. Erityisesti kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden palvelujen tulisi vastata oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi ikääntyneen palvelutarpeiden muutoksiin niin, että kotona asuminen voi jatkua myös toimintakyvyn heikentyessä turvallisesti ja mahdollisimman toimintakykyisenä. Keskeistä on tunnistaa kotihoidon asiakkaista ne henkilöt, joiden kotona selviytyminen on vaarantumassa, jotta heidän arkeaan tuetaan riittävällä tavalla ennaltaehkäisevästi.

Ratkaisu

Järvenpäässä käynnistettiin vuoden 2016 aikana Kotihoidon riskiasiakkaiden tunnistamisen ja tukemisen kehittäminen, jossa keskeisin työväline on RAI-toimintakyvyn arviointi, asiakkaan hoito- ja palvelusuunnittelu sekä kokonaisvaltainen asiakkaan tukeminen. Riskiä osoittavina tekijöinä ovat mm. kognitio, kaatumisriski, käytöshäiriöt, päivittäistoimintojen heikentyminen, painon lasku, painoindeksi, mieliala ja monilääkitys. Lisäksi Järvenpäässä seurataan muiden palvelujen käyttöastetta, tiettyjen sairauksien yleisyyttä (esim. inkontinenssi) sekä asiakkaalla olevaa kuntoutuspotentiaalia.

Keskeistä toimintamallissa on asiakkaan kotona asumisen vaarantumisen varhainen tunnistaminen ja siihen vastaaminen yksilöllisten tukimuotojen kautta. Asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan valitaan yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa asiakkaan kokonaistilanteen mukaisesti tukimuotoja, joilla kotona asumista vaarantavat tekijät voidaan kartoittaa ja vähentää. 

Riskiasiakkaiden tunnistamisen prosessi (002)

Tulokset

Kehittämistyö on alkanut keväällä 2016 ja jatkuu vuoden 2017 ajan.

Lisätietoja: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen, kotihoidon päällikkö Tiina Palmu ja palveluohjauksen päällikkö Katri Kakko etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi