A

Kulttuuriympäristö ja maisema

Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2017

Kulttuuriympäristön_hoitosuunnitelma_2017_kansi

Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman I ja II vaiheen raportit on päivitetty ja koottu yhteen. Hoitosuunnitelmassa on tarkistettu aikaisempien, vuosina 2000-2004 tehtyjen selvitysten kohteet ja alueet maastossa, valokuvattu kohteet ja päivitetty niiden asemakaavatiedot. Toimenpideluokitus on tarkistettu vastaamaan nykytilannetta, tehtyjä päätöksiä ja asetettuja tavoitteita, ja kohteiden arvotusta on yhdenmukaistettu. Aineistoa on täydennetty uusilla kohteilla julkisista rakennuksista ja aluekokonaisuuksista. Kohteiden rakennusteknistä kuntoa ei ole tutkittu eikä arvioitu. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman 23.4.2018 § 37.

Vanhankylänniemi

Järvenpään maisemaselvitys

Järvenpäähän on laadittu maisemaselvitys vuonna 2001 osana yleiskaavan tarkistustyötä. Maisemaselvityksessä on etsitty maiseman kehittämisen pääperiaatteita koko kaupungin alueelta ja maisemanhoitosuosituksia osa-alueittain sekä hahmoteltu ratkaisuehdotuksia maisema- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi.

Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Vanhankylänniemen kehittämisen pohjaksi on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma, jossa esitetään suuntaviivat tuleville toiminnoille: maankäytölle, kaavoitukselle, kulttuuriympäristön ja maiseman kehittämiselle sekä alueen luonnonarvojen vaalimiselle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman 13.3.2006 § 21.

Vanhankylänniemen alueen kehittämissuunnitelma valmistui syksyllä 2018. Sen pohjalta tehtiin kulttuuri- ja luontoarvoihin keskittynyt miljöösuunnitelma vuonna 2019.

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelma

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelmassa (2007) on tarkoitus määritellä valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön hoito siten, että alueen arvot ja historialliset ominaispiirteet säilyvät, vaikka kaupunki kehittyy ja uusia alueita rakennetaan. Puusto ja kasvillisuus ovat maisemallisesti tärkeitä elementtejä, joita on hoidettava suunnitelmallisesti ja uusittava ajoittain. Maisemarakentamisen yhteydessä voidaan myös palauttaa jo kadonneita maiseman piirteitä. Tuusulanjärven itäranta on osa asukkaiden tärkeintä ulkoilu- ja virkistysvyöhykettä, mutta sillä on myös matkailullista vetovoimaa. Näiden ominaisuuksien vahvistaminen on osa kaupungin kehittämisstrategiaa.

Arkeologinen inventointi

Järvenpäässä on suoritettu koko kaupungin kattava historiallisen ajan arkeologinen inventointi keväällä 2017. Inventointityö liittyy tekeillä olevaan Yleiskaavaan 2040.

Inventointiraportti (pdf)

Asemakaavoituksen yhteydessä on tehty yksityiskohtaisempia rakennushistoriallisia selvityksiä Lepolan alueelta sekä Perhelän rakennuksista. Nämä selvitykset löytyvät Lepola III:n ja Pajalan teollisuusalueen asemakaavojen sivuilta.

itäranta