A

Lääkehoitosuunnitelma Järvenpään varhaiskasvatuksessa

Tiedote
17.10.2013

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman perustana ovat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmän laatima opas ja sen pohjalta laadittu Järvenpään kaupungin Turvallinen lääkehoito- opas. Suunnitelmassa on huomioitu Kuntainfo 5/2012, Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallinen toteuttaminen lasten päivähoidossa ja lähteenä on käytetty Päivähoidon turvallisuussuunnitteluopasta (STM ja Stakes Oppaita 71).

Lääkehoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden ja terveydenhuollon kanssa ja se on otettu käyttöön 1.10.2013 alkaen Järvenpään kaupungin kunnallisissa, ostopalveluna toteutettavissa sekä palvelusetelillä toimivissa päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa.

Lääkehoidon lähtökohtana on kiinteä yhteistyö vanhempien kanssa. Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa vanhemmilta kysytään lapsen terveyteen liittyvät seikat, jotka vaikuttavat lapsen turvallisen varhaiskasvatuksen toteutumiseen. Akuutisti sairasta lasta ei voi tuoda hoitoon. Lapsen sairastuessa hoitopäivän aikana, huoltajiin otetaan välittömästi yhteyttä ja sovitaan lapsen hakemisesta kotiin.

Lapsen lääkehoidosta vastaa lasta hoitava lääkäri ja lapsen lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti kotona. Muita kuin välttämättömiä lääkärin määräämiä lääkkeitä ei lapselle anneta hoitopäivän aikana.

Huoltajia ohjataan pyytämään lääkäriltä lapselle aina pitkävaikutteisia lääkkeitä, jotta lääkkeen antaminen voidaan hoitaa huoltajien toimesta hoitopäivän ulkopuolella. Jos päivän aikana ehdottomasti joudutaan antamaan lääkettä, lääkkeet toimitetaan alkuperäispakkauksessa annostusohjeineen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö annostelee lapselle lääkkeen.

Lääkehoitosuunnitelmaan on kirjattu yllä kuvattujen lääkehoidon lähtökohtien lisäksi yksiköissä toteutettava lääkehoito, vastuut, velvollisuudet ja työnjako lääkehoidon toteuttamisessa, lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelman laadinta, lääkkeiden säilytys, lääkehoidon virhetilanteiden kirjaaminen ja arviointi sekä dokumentointi ja tiedonkulku.

Lääkehoitosuunnitelma liitteineen on luettavissa tästä tai viereisen pikalinkin "Lääkehoito Järvenpään varhaiskasvatuksessa" kautta.

Lisätietoa lääkehoitosuunnitelmasta antavat päiväkotien johtajat.