A

Lääkehoitosuunnitelma Järvenpään varhaiskasvatuksessa

Tiedote
17.10.2013

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman perustana ovat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmän laatima opas ja sen pohjalta laadittu Järvenpään kaupungin Turvallinen lääkehoito- opas. Suunnitelmassa on huomioitu Kuntainfo 5/2012, Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallinen toteuttaminen lasten päivähoidossa ja lähteenä on käytetty Päivähoidon turvallisuussuunnitteluopasta (STM ja Stakes Oppaita 71).

Lääkehoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden ja terveydenhuollon kanssa ja se on otettu käyttöön 1.10.2013 alkaen Järvenpään kaupungin kunnallisissa ja ostopalveluna toteutettavissa sekä yksityisen hoidon tuella toimivissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Lääkehoidon lähtökohtana on kiinteä yhteistyö vanhempien kanssa. Lapsen päivähoidon alkaessa vanhemmilta kysytään lapsen terveyteen liittyvät seikat, jotka vaikuttavat lapsen turvallisen päivähoidon toteutumiseen. Akuutisti sairasta lasta ei voi tuoda päivähoitoon. Lapsen sairastuessa hoitopäivän aikana, huoltajiin otetaan välittömästi yhteyttä ja sovitaan lapsen hakemisesta kotiin.

Lapsen lääkehoidosta vastaa lasta hoitava lääkäri ja lapsen lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti kotona. Muita kuin välttämättömiä lääkärin määräämiä lääkkeitä ei lapselle anneta hoitopäivän aikana.

Huoltajia ohjataan pyytämään lääkäriltä lapselle aina pitkävaikutteisia lääkkeitä, jotta lääkkeen antaminen voidaan hoitaa huoltajien toimesta hoitopäivän ulkopuolella. Jos päivähoidon aikana ehdottomasti joudutaan antamaan lääkettä, lääkkeet toimitetaan alkuperäispakkauksessa annostusohjeineen ja päivähoidon henkilöstö annostelee lapselle lääkkeen.

Lääkehoitosuunnitelmaan on kirjattu yllä kuvattujen lääkehoidon lähtökohtien lisäksi yksiköissä toteutettava lääkehoito, vastuut, velvollisuudet ja työnjako lääkehoidon toteuttamisessa, lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelman laadinta, lääkkeiden säilytys, lääkehoidon virhetilanteiden kirjaaminen ja arviointi sekä dokumentointi ja tiedonkulku.

Lääkehoitosuunnitelma liitteineen on luettavissa tästä tai viereisen pikalinkin "Lääkehoito Järvenpään varhaiskasvatuksessa" kautta.

Lisätietoa lääkehoitosuunnitelmasta antavat varhaiskasvatuksen esimiehet päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.