A

Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmät

Järvenpäässä lasten kuntoutustyöryhmä on jaettu kahteen osaan: neuvolaikäiset lapset ja kouluikäiset lapset. Kummassakin on jäseninä lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, puheterapeutti  ja toimintaterapeutti (vain tarvittaessa koululaisten ryhmässä mukana). Koululaisten kuntoutustyöryhmässä on mukana erityisopettaja ja erityiskoulun rehtori. Lisäksi voidaan erikseen kutsua muita työntekijöitä asiantuntijoiksi.

Kuntoutustyöryhmät tekevät hakemusten perusteella lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksiä. Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Koululaisten kohdalla kuntoutuksellinen tuki kohdistuu erityisesti oppimisen haasteisiin. 

Huoltaja voi hakea lääkinnällistä kuntoutusta lapsen neuvola-/kouluterveydenhuollon kautta, joka vastaa lapsen kuntoutussuunnitelmasta kokonaisuudessaan. Lisätietoja antaa oma neuvola-/ kouluterveydenhoitaja. Kouluikäisten lääkinnällisen kuntoutuslomakkeen voi täyttää Internetissä. Suunnitelmat  käsitellään kuntoutustyöryhmissä.

Kuntoutustyöryhmät käsittelevät kuntoutussuunnitelmat ja -hakemukset ja niiden pohjalta päätetään maksusitoumusten myöntämiset yksityisille kuntoutusta tai arviointia antaville terapeuteille. Terapiaa myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. Tällä menettelyllä pyritään jakamaan kuntoutusmäärärahoja tasapuolisesti kuntoutusta tarvitseville.

Kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa 2 viikkoa ennen ilmoitettua kokousta kuntoutustyöryhmän sihteerille, jonka perusteella voidaan kysyä lisätietoja hakijan koululta. Myönteinen päätös postitetaan asiakkaalle, palveluntuottajalle sekä neuvola/kouluterveydenhuoltoon.  Kielteinen päätös ilmoitetaan asiakkaalle ja neuvola/kouluterveydenhuoltoon. Tämä on käytäntönä sen vuoksi, että voidaan miettiä yhdessä moniammatillisissa ryhmissä  (lastenneuvolatyöryhmässä tai yksilökohtaisessa oppilashuoltoryhmässä)  jatkotoimenpiteitä ja/tai vaihtoehtoisia kuntoutus- tai tukimuotoja asiakkaan kanssa.

Maksusitoumuksia myönnetään seuraaviin kuntoutuksiin:

Puheterapia ja toimintaterapia

Mikäli lapsi tarvitsee puhe- tai toimintaterapiaa, eikä terapiaa pystytä järjestämään kaupungin omana toimintana, voidaan maksusitoumusta terapiaan hakea kuntoutustyöryhmältä.

Neuropsykologinen tutkimus /kuntoutus

Kun kaupungin psykologi ja lääkäri ovat arvioineet lapsen tarvitsevan neuropsykologista tutkimusta, voidaan hakea maksusitoumusta yksityisen yrityksen järjestämään neuropsykologiseen tutkimukseen tai kuntoutukseen. Tutkimus käsittää muutaman käynnin sekä kouluneuvottelun. Kuntoutukseen myönnetään maksusitoumus korkeintaan yhdeksi vuodeksi, myös lyhyemmät kuntoutusmuodot ovat mahdollisia.

Yhteystiedot:

Lasten kuntoutustyöryhmän sihteeri terveydenhoitaja Gunnel Ikonen p. 040 315 3353 (puhelinaika klo 12-13).

Koululaisten kuntoutustyöryhmän sihteeri terveydenhoitaja Anne Kiviharju p. 040 315 2121