A

Laitosäänestys

Laitoksessa äänestäminen

 Yksi erityisistä ennakkoäänestystavoista on laitoksessa äänestäminen. Äänioikeutettu, joka on ympärivuorokautisessa hoidossa tai asuu laitoksessa, on oikeutettu äänestämään ennakkoon kyseisessä laitoksessa. Laitosäänestyksen piirissä olevia laitoksia ovat muun muassa sairaalat, vanhainkodit sekä muut kaupunginhallituksen erikseen nimeämät sosiaalihuollon toimintayksiköt. Laitosäänestykseen ei tarvitse etukäteen ilmoittautua kunnan vaaliviranomaiselle, mutta äänestyshalukkuudesta voi ilmoittaa laitoksen henkilökunnalle etenkin, jos äänestyksen toivotaan tapahtuvan äänestäjän omassa huoneessa. 

 Eduskuntavaalien 2019 ennakkoäänestys järjestetään aikavälillä keskiviikko 3.4. - tiistai 9.4.2019, jonka puitteissa myös laitosäänestys toteutetaan. 

 Kuka saa äänestää laitoksessa?
 
Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Näin ollen esimerkiksi laitoksen henkilökunta tai laitoksessa vierailevat henkilöt eivät voi äänestää laitosäänestyksessä. Kuten muissakin äänestystavoissa, äänioikeutetun tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. 

Äänioikeutettuja ovat myös ne, joiden toimintakelpoisuutta on tuomioistuimen päätöksellä rajoitettu tai jotka on julistettu vajaavaltaiseksi. Laitoksissa voi olla hoidettavana potilaita, joiden tila äänestyksen toimittamishetkellä on sellainen, etteivät he yleisten periaatteiden mukaan voi suorittaa oikeudellisesti merkittäviä toimia, jollainen äänestäminen yleisissä vaaleissa on. Nämä henkilöt eivät siten kykene äänestämään. Vaalitoimikunnan on tällaisessa tapauksessa ratkaistava, voiko henkilö äänestää. Ennen asian ratkaisemista vaalitoimikunnan on suositeltavaa tapauskohtaisesti pyytää tarvittaessa laitoksen johdon tai muun asiantuntijan apua sen kysymyksen selvittämisessä, kykeneekö kyseessä oleva henkilö äänestämään.

Miten ja milloin laitosäänestys toteutetaan?
 
Järvenpään kaupunginhallitus on määrännyt vuoden 2019 vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset, jotka ovat:

-      Järvenpään päihdesairaala
-      Kivipuiston palvelukeskus
-      Palvelutalo Kirkkopiha
-      Järvenpään Sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST
-      Pihlavistokoti
-      Lehmustokoti
-      Vaahterakoti
-      Hoivakoti Milja
-      Elna-Marian hoivakoti
-      Hoivakoti Villa Kivi
-
      Esperi Oy, Narikan hoitokotiyksikkö
-      Esperi Oy, Hoitokoti Pähkinä

 Yhteensä kaupungin alueella sijaitsee 12 laitosta, jossa ennakkoäänestys laitoksessa toteutetaan. 

 Nimetyille laitoksille luodaan vierailuaikataulu, jonka perusteella vaalitoimikunta käy vastaanottamassa äänet tietylle laitokselle osoitettuna aikana.