A

Lasten ja nuorten kuntoutus

Kaikki lapset ja nuoret tarvitsevat tukea kehittyäkseen, mutta tuen tarve vaihtelee lapsesta ja tilanteesta toiseen. Osa lapsista ja nuorista tarvitsee runsaasti tukea ja apua kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi. Osa tarvitsee kuntoutusta, joka voi liittyä  sairauteen, vammautumiseen tai syrjäytymiseen.

Järvenpäässä Lasten ja nuorten palveluissa lapsen kuntoutuksen suunnittelu on monialaista yhteistyötä lapsen vanhempien ja eri toimijoiden kanssa, sillä kuntoutus liittyy kiinteästi arkeen eli kotona, päiväkodissa tai koulussa annettuun ohjaukseen ja opetukseen. Lapsen hyvä kuntoutus lähtee lapsen, nuoren ja perheen yksilöllisestä tilanteesta ja mukanaolosta kuntoutuksen toteutuksessa ja arvioinnissa. Monialaista yhteistyötä toteutetaan lasten ja nuorten kuntoutusasioissa mm. seuraavissa työryhmissä:

Lastenneuvolatyöryhmät (LNT)

Lastenneuvolatyöryhmässä käsitellään neuvolaikäisten lasten pulmia ja suunnitellaan ja koordinoidaan tukitoimia. Työryhmän tarkoitus on moniammatillisesti käsitellä vanhempien luvalla lapsesta herännyttä huolta, vanhemmuutta tai parisuhdetta. Huolen voivat ilmaista vanhemmat itse, varhaiskasvatus, neuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri.  Terapeutti/perhepsykologi/perheneuvolan työntekijä voi olla myös huolen esittäjänä, mikäli he ovat tutkimuksissaan havainneet lapsen kehityksen viiveen ja siitä aiheutuvan tuen tarpeen.  Työryhmässä päätetään tarjottavista palveluista esim. tukitoimista tai terapioista ja sovitaan seurannasta.

Eskari MPR (Esikouluikäisen Monialainen Pedagoginen Ryhmä)

Eskari MPR on monialainen asiantuntijaryhmä, jossa on edustus varhaiskasvatuksesta sekä koulusta. Eskari MPR:n tarkoituksena on tukea lapsen kouluun siirtymävaihetta. Tavoitteena on, että esiopetusvuoden alusta lähtien tiedetään Lasten ja nuorten palvelualueella olevat tehostettua tai erityistukea tarvitsevat lapset ja suunnitellaan heille yksilöllinen apu jo ajoissa kouluun siirtymisen tueksi ja tuen jatkuvuuden varmistamiseksi siirtymävaiheen yli. Tavoitteena on, että jo esiopetuksen aikana pystytään tukemaan lapsia koulun näkökulmasta ja varmistetaan, että varhaiskasvatuksessa havaitut hyvät käytänteet siirtyvät kouluun lapsen tueksi.

Oppilashuoltoryhmän toiminta (OHR)

Jokaisessa Järvenpään koulussa toimii säännöllisesti kokoontuva koulukohtainen oppilashuoltoryhmä, jonka vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Koulukohtaisen OHR:n jäseninä ovat rehtori, terveydenhoitaja, erityisopettajat, koulupsykologi sekä koulukuraattori.  Yläkouluissa kokouksiin osallistuvat edellisten lisäksi apulaisrehtorit ja oppilaanohjaajat. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Tässä ryhmässä ei käsitellä yksittäisen oppilaiden asioita, vaan niitä varten on kouluilla monialainen asiantuntijaryhmä (yksilökohtainan OHR).  Se kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseski ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palvelujen edustaja, jolle asia tehtävien perusteella kuuluu. Yksilökohtaisessa OHR:ssä käsiteltäviä asioita ovat muun muassa: kiusaaminen, mielenterveyskysymykset, poissaolot (terveydelliset ja sosiaaliset syyt) ja lastensuojelun tarpeeseeen liittyvät asiat.  Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän toiminta on luottamuksellista ja asian vireillepano vaatii aina oppilaan ja/tai huoltajien suostumuksen. Tarvittaessa paikalle kutsutaan luokanopettaja, luokanvalvoja, aineenopettaja, koululääkäri, perheneuvolan, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön edustajia sekä muita asiantuntijoita (esim.koulunkäynnin ohajaajat ja nuorisotyöntekijät).

Kuntoutustyöryhmät

Kun lapselle on todettu kuntoutuksen tai terapian tarve ja Järvenpään kaupungin kasvun  tuen palvelut ei pysty niitä itse tuottamaan, ostetaan palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Kun palvelut ostetaan ulkopuolisilta, tarvitaan siihen mukaan kuntoutussuunnitelma ja maksusitoumus. Päätös lääkinnällisten kuntoutusten (puheterapia, toimintaterapia ja neuropsykologiset tutkimukset ja kuntoutus) ostamisesta tehdään kuntoutustyöryhmässä. Ennen lähetteen tekemistä lapsen kuntoutumisen tarvetta on pohdittu yhdessä moniammatillisessa lastenneuvolatyöryhmässä tai oppilashuoltoryhmässä. Lähetteen tekee terveydenhoitaja.

Perheneuvolan arviointi psykoterapian tarpeesta

Kun lapsella on todettu vakavaa psyykkistä oireilua, perheneuvolan työryhmä yhdessä lastenpsykiatrin kanssa saattavat suositella lapselle yksilöterapiaa. Maksusitoumuksen yksityiselle palveluntuottajalle kirjoittaa lastenpsykiatri. Terapian vaikuttavuutta arvioidaan vähintään puolen vuoden välein. Tärkeää arvioinnissa on kuulla sekä vanhempien että koulun näkemys lapsen arjen sujumisen helpottumisesta/vaikeutumisesta ja oireilujen vähenemisestä/lisääntymisestä. 

Kuntakonsultaatiot ja neurologin vastaanotto

Kun lapsella epäillään oireilujen syyksi neurologisia häiriöitä ja olemassa olevat oppimisen ja kuntoutumisen tuet eivät enää riitä, lastenneuvolatyöryhmä tai yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä voi suunnitella kuntakonsultaation tilaamista erikoissairaanhoidosta. Lähetteen kuntakonsultaatioon laatii terveydenhoitaja. Neuvola - tai koululääkäri voi myös tarvittaessa kirjoittaa lähetteen suoraan erikoissairaanhoitoon neurologin vastaanotolle.

Kuntouttavat erityisluokat

Kun oppilaan koulutyöskentely on voimakkaan psyykkisen oireilun vuoksi erityisen vaikeaa omassa luokassa, tarjotaan lyhytaikaista tukea (2-4 viikkoa) koulunkäynnin tukijaksolla. Pitkittyneiden käyttäytymisen pulmien ja psyykkisten oireilujen vuoksi pienluokkapaikkaa tarvitsevalle tarjotaan koulupaikkaa omenapuuluokilla (1-3 lk tai 4-6 lk). Pitkäaikaista hoidollista tukea tarvitsevalle lapselle järjestetään mukautettua opetusta oppilaan toimintakyky huomioiden Erityisluokka Superompussa. Omanapuuluokilla työskentelee kolme perheneuvolan psykiatrista sairaanhoitajaa. Lastenpsykiatrin apua on myös saatavilla hoidon ja kuntoutuksen tueksi.