A

Lastensuojelu ja lapsen kasvun turvaaminen

Lastensuojelun keskeiset toimintaperiaatteet

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua. Lapsia, nuoria ja heidän perheitään pyritään tukemaan ensisijaisesti siten, että lapset voivat kasvaa ja kehittyä turvallisesti kotonaan.

Lastensuojelun palvelujen keskeisenä toimintana on tukea huoltajia, jotta he voivat turvata lapselle riittävät kasvuolosuhteet kotona ja muussa toimintaympäristössä kuten koulussa tai päiväkodissa. Päämääränä on vahvistaa vanhemmuutta ja tukea lasta ja nuorta avohuollon monipuolisilla palveluilla. Avohuollon palveluiden osoittauduttua riittämättömiksi tavoitteena on turvata lapselle hänen tarpeitaan vastaavat sijaishuollon palvelut. 

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä silloin, kun on huolissaan havaittuaan lapsiin kohdistuvaa laiminlyöntiä, heitteillejättöä tai vaaraa. Useilla viranomaisilla, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, nuorisotoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta, lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Lastensuojelun tukimuodot

Lastensuojelun palveluista suurin osa on lasten ja perheiden tukemista avohuollon tukitoimin. Lapsen ja perheen tilannetta selvitettäessä arvioidaan mistä tukitoimista perhe hyötyy eniten. Avohuollon työskentelytapoja ovat sosiaalityöntekijän kanssa käytyjen keskustelujen, ohjauksen ja neuvonnan lisäksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö, vertaisryhmätoiminta sekä taloudellinen tuki lapselle harrastuksiin ja virkistystoimintaan. Lisäksi avohuollon tukitoimena järjestetään lyhytaikaista laitos- tai perhehoitoa lapselle yksin tai yhdessä huoltajan kanssa.

Huostaanotto on viimesijainen lastensuojelun toimenpide, johon tulee ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon tukitoimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Sijoitusta valmistellessa arvioidaan aina lapsen etu.

Kun huoli herää

Sosiaalipäivystys ja perhesosiaalityön selvitysyksikkö vastaanottavat yhteydenottoja sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi sekä lastensuojeluilmoituksia sekä antavat näihin liittyvää konsultaatiota. Yhteydenotot sosiaalihuollon tuen tarpeesta ja lastensuojelun tarpeesta voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. 

Ilmoita huolesta sivulle

Ilmoita huolesta! -kuvaketta klikkaamalla saat lisätietoa.