A

Luonnonsuojelu

Tervetuloa Lemmenlaakson suojelualueelle!

Luonnonsuojelun edistäminen Järvenpään alueella lukeutuu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtäviin. Luonnonsuojelun lakisääteinen valvonta kuuluu sen sijaan Uudenmaan Ely-keskukselle.

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnonsuojelua alueellaan. Luonnonsuojelun ensisijaisena tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, joka onnistuu parhaiten perustamalla suojelualueita arvokkaille alueille ja lajeille.

Luonnonsuojelualueiden perustamisen tavoitteena on ylläpitää eläin- ja kasvilajistoa ja turvata uhanalaisten lajien säilyminen. Euroopan Unionin Natura 2000 -verkoston tarkoitus on turvata luontodirektiivissä mainittujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen sekä lintudirektiivissä tarkoitettujen linnustonsuojelualueiden suojelu.

Luonnonsuojelu-alueet

Järvenpään kaupungissa on kaksi yksityistä luonnonsuojelualuetta: Lemmenlaakson lehto (91,2 ha) ja Ketosukkulakoin suojelualue (0,7 ha).

Lemmenlaakso

Järvenpään kaupungin alueen arvokkain luontokohde on vuonna 1991 perustettu Lemmenlaakson lehdon luonnonsuojelualue Keravanjoen varrella.

Lemmenlaakson lehto on etenkin keväisin kaunis paikka, sillä siellä esiintyy lukuisia vaateliaita lehtokasvilajeja. Näitä ovat keltavuokko, kevätlehtoleinikki, näsiä, imikkä, lehtokielo ja lehtosinijuuri. Linnuista alueella voi tavata muun muassa sirittäjän, tiltaltin, peukaloisen, mustapääkertun, idänuunilinnun, pikkusiepon, harmaapäätikan ja kuningaskalastajan. Myös EU:n direktiivilajeihin kuuluva liito-orava viihtyy Lemmenlaaksossa.

Lemmenlaakson maasto on paikoitellen haastava kulkea suurien korkeuserojensa vuoksi. Vaahteratien ja Skogterintien kupeessa sijaitsevalta paikoitusalueelta johtaa hiekkatie nuotiopaikalle, jonne kunkin retkeilijän on varattava omat polttopuunsa. Nuotiopaikalta suojelualueen läpi mutkittelee polku, joka on paikoitellen kapea. Osalle polusta on laitettu pitkospuita  ja portaat kulkua helpottamaan. Reitin pituus paikoitusalueelta eteläiselle info-pisteelle on n. 2,5 km. Pohjoisen paikoitusalueen portin avaimen saa ennalta sovitusti lainaksi esim. liikuntarajoitteisten kulkua varten nuotiopaikalle Seutulantalon palvelupisteestä.

Lemmenlaakson hoidosta vastaa Järvenpään kaupungin kunnossapitopalvelut. Luonnonsuojelualuetta hoidetaan Lemmenlaakson hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Kesällä 2010 Pelkohaudan kohdalle rakennettiin uudet portaat ja heinäkuussa 2011 uusittiin alueen opastaulut. Kesällä 2012 Lemmenlaakso sai uuden nuotiopaikan ja siihen kuuluvan laavun.

Natura-alueet

Lemmenlaakson lehto sisältyy myös Natura 2000 -verkostoon. Natura 2000 -verkostoon kuuluu lisäksi Tuusulanjärven lintuvesi.   

Tuusulanjärven länsirannan (Natura-alue) käyttö- ja hoitosuunnitelmassa kerrotaan Tuusulanjärven tilasta ja annetaan käyttö- ja hoitosuositukset Tuusulanjärven länsirannan Natura-alueille.

Tuusulanjärven_länsirannan_hoitosuunnitelma (PDF)

Luonnonmuistomerkit

Järvenpäässä on yhdeksän luonnonsuojelulailla rauhoitettua puuta ja yksi siirtolohkare.

  • Vanhankylänniemen kuusi tammea (2017)
  • Vanhankylänniemen mänty (2017)
  • Kyrölän mänty (1993)
  • Suuri pihakuusi Pöytäalhossa (1991)
  • Isokydön siirtolohkare (1985)

Perinnemaisemat

Järvenpäässä on yksi arvokas perinnemaisemakohde, Lemmenlaakson laitumet (5,4 ha).

Lintutornit

Järvenpään lintutorni sijaitsee Tuusulanjärven pohjoispäässä. Tornille kulkee Joukon polku -niminen pitkospuureitti Järvenpään Taidetalon takaa (Harjuvaarankuja 2). Lintutornille johtava reitti kiertää pienen lenkin alueella puiden katveessa. Polun varrella on kerrottu opastauluin alueen linnustosta ja kasveista.

Luontoselvitykset

Järvenpään luontotyyppiselvityksessä kerrotaan Järvenpään arvokaista luontokohteista. Luontotyyppiselvityksessä on paikannettu mm. luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit, metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain mukaiset suojeltavat kohteet, maakunnallisesti arvokkaat luontotyypit, METSO-kohteet sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet. Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015 (pdf 25 Mt)

Viherrakenteen arvot ja hyödyt

Viherrakenne eli viher- ja vesialueiden kokonaisuus on keskeinen osa yhdyskuntarakennetta. Toimiva viherrakenne lisää elinympäristön viihtyisyyttä, tarjoaa virkistysmahdollisuuksia sekä mahdollistaa luonnonmukaisen ja kustannustehokkaan hulevesien hallinnan. Muita tärkeitä kaupunkiviherrakenteen tarjoamia hyötyjä eli ekosysteemipalveluja ovat kaupungin paikallisten ilmasto-olojen säätely, luonnon opetus- ja kulttuuriarvot sekä melu- ja maisemahaittojen lieventäminen. Tietyillä viheralueilla voi olla muita alueita suurempi merkitys koko viherrakenteen kattavuuden ja kytkeytyneisyyden kannalta. Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt -tutkimus on osa Suomen ympäristökeskuksen UZ-3-kehityshanketta.

Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt loppuraportti


Aiheeseen liittyviä sivustoja: