A

Luonto, kulttuuriympäristö ja maisema

Luontoselvitykset

Järvenpään luontotyyppiselvitysLuontotyyppiselvityksenkansi

Selvityksessä kerrotaan Järvenpään arvokaista luontokohteista. Luontotyyppiselvityksessä on paikannettu mm. luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit, metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain mukaiset suojeltavat kohteet, maakunnallisesti arvokkaat luontotyypit, METSO-kohteet sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet. Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015 (pdf 25 Mt)

Tuusulanjärven länsirannan (Natura-alue) käyttö- ja hoitosuunnitelma

Raportissa kerrotaan Tuusulanjärven tilasta ja annetaan käyttö- ja hoitosuositukset Tuusulanjärven länsirannan Natura-alueille. Tuusulanjärven_länsirannan_hoitosuunnitelma (pdf)

Yksityiskohtaisempia muita luontotietoja on saatavilla pyydettäessä kaupungilta tai Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta. Katso myös kaupungin omat Ympäristö ja luonto-sivut.

Viherrakenteen arvot ja hyödyt 

Viherrakenne eli viher- ja vesialueiden kokonaisuus on keskeinen osa yhdyskuntarakennetta. Toimiva viherrakenne lisää elinympäristön viihtyisyyttä, tarjoaa virkis- tysmahdollisuuksia sekä mahdollistaa luonnonmukaisen ja kustannustehokkaan hulevesien hallinnan. Muita tärkeitä kaupunkiviherrakenteen tarjoamia hyötyjä eli ekosysteemipalveluita ovat kaupungin paikallisten ilmasto-olojen säätely, luonnon opetus- ja kulttuuriarvot sekä melu- ja maisemahaittojen lieventäminen. Tietyillä viheralueilla voi olla muita alueita suurempi merkitys koko viherrakenteen kattavuuden ja kytkeytyneisyyden kannalta. Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt -tutkimus on osa Suomen ympäristökeskuksen UZ-3-kehityshanketta.

Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt loppuraportti

Kulttuuriympäristö ja maisema

Tälle sivulle on koottu tietoa Järvenpään kulttuuriympäristöä ja maisemaa koskevista selvityksistä. Asemakaavoituksen yhteydessä on tehty yksityiskohtaisempia rakennushistoriallisia selvityksiä Lepolan alueelta sekä Perhelän rakennuksista. Nämä selvitykset löytyvät Lepola III:n ja Pajalan teollisuusalueen asemakaavojen sivuilta.

YläpytinkiKulttuuriympäristön hoitosuunnitelma

Hoitosuunnitelmaraportteja on saatavana Seutulantalon palvelupisteestä:

Vanhankylänniemi

Järvenpään maisemaselvitys

Järvenpäähän on laadittu maisemaselvitys vuonna 2001 osana yleiskaavan tarkistustyötä. Maisemaselvityksessä on etsitty maiseman kehittämisen pääperiaatteita koko kaupungin alueelta ja maisemanhoitosuosituksia osa-alueittain sekä hahmoteltu ratkaisuehdotuksia maisema- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi.

Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Vanhankylänniemen kehittämisen pohjaksi on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma, jossa esitetään suuntaviivat tuleville toiminnoille ja maankäytölle, kaavoitukselle, kulttuuriympäristön ja maiseman kehittämiselle sekä alueen luonnonarvojen vaalimiselle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman 13.3.2006 § 21.

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelma

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelmassa (2007) on tarkoitus määritellä valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön hoito siten, että alueen arvot ja historialliset ominaispiirteet säilyvät, vaikka kaupunki kehittyy ja uusia alueita rakennetaan. Puusto ja kasvillisuus ovat maisemallisesti tärkeä elementti, jota on hoidettava suunnitelmallisesti ja uusittava ajoittain. Maisemarakentamisen yhteydessä voidaan myös palauttaa jo kadonneita maiseman piirteitä. Tuusulanjärven itäranta on osa asukkaiden tärkeintä ulkoilu- ja virkistysvyöhykettä, mutta sillä on myös matkailullista vetovoimaa. Näiden ominaisuuksien vahvistaminen on osa kaupungin kehittämisstrategiaa.

itäranta