A

Kulttuuriympäristö ja maisema

Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2017

Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman päivitys on nähtävillä 2. - 31.10.2017. Hoitosuunnitelmassa on tarkistettu aikaisempien, vuosina 2000-2004 tehtyjen selvitysten kohteet ja alueet maastossa, valokuvattu kohteet ja päivitetty niiden asemakaavatiedot. Toimenpideluokitus on tarkistettu vastaamaan nykytilannetta, tehtyjä päätöksiä ja asetettuja tavoitteita, ja kohteiden arvotusta on yhdenmukaistettu. Aineistoa on täydennetty uusilla kohteilla julkisista rakennuksista ja aluekokonaisuuksista. Kohteiden rakennusteknistä kuntoa ei ole tutkittu eikä arvioitu.

Aineistoa voi tarkastella kohteittain ja kommentoida 31.10.2017 saakka avoimessa karttapalvelussa (https://app.maptionnaire.com/fi/3116). Linkistä avautuvalla kyselyllä keräämme mielipiteitänne ja näkemyksiänne hoitosuunnitelman kohteista. Ensimmäisessä osiossa voitte tutustua kohteisiin ja kommentoida niiden hoitoluokituksia. Sen jälkeen voitte vielä tehdä omia uusia ehdotuksianne kohteista ja alueista. 

Kohteista voi tulla myös keskustelemaan yleisölle avoimeen tilaisuuteen 11.10. klo 17-19 Seutulantalolle (kokoustila Saimi, 1. kerros). 

 

YläpytinkiAikaisemmat kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmat

Hoitosuunnitelmaraportteja on saatavana Seutulantalon palvelupisteestä:

Vanhankylänniemi

Järvenpään maisemaselvitys

Järvenpäähän on laadittu maisemaselvitys vuonna 2001 osana yleiskaavan tarkistustyötä. Maisemaselvityksessä on etsitty maiseman kehittämisen pääperiaatteita koko kaupungin alueelta ja maisemanhoitosuosituksia osa-alueittain sekä hahmoteltu ratkaisuehdotuksia maisema- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi.

Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Vanhankylänniemen kehittämisen pohjaksi on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma, jossa esitetään suuntaviivat tuleville toiminnoille: maankäytölle, kaavoitukselle, kulttuuriympäristön ja maiseman kehittämiselle sekä alueen luonnonarvojen vaalimiselle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman 13.3.2006 § 21.

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelma

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelmassa (2007) on tarkoitus määritellä valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön hoito siten, että alueen arvot ja historialliset ominaispiirteet säilyvät, vaikka kaupunki kehittyy ja uusia alueita rakennetaan. Puusto ja kasvillisuus ovat maisemallisesti tärkeitä elementtejä, joita on hoidettava suunnitelmallisesti ja uusittava ajoittain. Maisemarakentamisen yhteydessä voidaan myös palauttaa jo kadonneita maiseman piirteitä. Tuusulanjärven itäranta on osa asukkaiden tärkeintä ulkoilu- ja virkistysvyöhykettä, mutta sillä on myös matkailullista vetovoimaa. Näiden ominaisuuksien vahvistaminen on osa kaupungin kehittämisstrategiaa.

Arkeologinen inventointi

Järvenpäässä on suoritettu koko kaupungin kattava historiallisen ajan arkeologinen inventointi keväällä 2017. Inventointityö liittyy tekeillä olevaan Yleiskaavaan 2040.

Inventointiraportti (pdf)

 

Asemakaavoituksen yhteydessä on tehty yksityiskohtaisempia rakennushistoriallisia selvityksiä Lepolan alueelta sekä Perhelän rakennuksista. Nämä selvitykset löytyvät Lepola III:n ja Pajalan teollisuusalueen asemakaavojen sivuilta.

itäranta