A

Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen on perusoikeus. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään suomalaista kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön kulttuurista, kielellistä ja katsomuksellista monimuotoisuutta.

Järvenpään varhaiskasvatuksessa monikulttuuristen perheiden ja lasten määrä kasvaa jatkuvasti. Lapsiryhmässä jokaisella lapsella on oma kulttuurinen taustansa, mikä otetaan huomioon ryhmän toiminnassa. Vuoden kiertoon liittyvät juhlat, vierailut ja tapahtumat rikastuttavat varhaiskasvatuksen arkea. Lasten esittämät kysymykset ja tutustuminen ryhmän lasten erilaisista kulttuuritaustoista nouseviin tapoihin ja kieleen lisäävät lasten tietoisuutta ja kulttuurista osaamista.

Järvenpään varhaiskasvatuksessa lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat ja valmiudet otetaan varhaiskasvatuksessa huomioon. On tärkeää, että lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään ja rohkaistuu ilmaisemaan itseään uudessa ympäristössä, vaikka suomen kielen oppiminen olisi vasta alussa. Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään toiminnallisia oppimismenetelmiä,  tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia sekä kuvia ja muita visuaalisia keinoja lapsen ymmärtämisen ja oman ilmaisun tukena. Tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteettien kasvua sekä opettaa lapsia kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja.

Lastentarhanopettajalla on pedagoginen vastuu ryhmässä annettavan tavoitteellisen suomi toisena kielenä (S2)-opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kasvattajien tukena Järvenpäässä työskentelee kaki suomi toisena kielenä -opettajaa. Lapsen käyttämän kielen jatkuva havainnointi ja dokumentointi ovat lähtökohtia suomi toisena kielenä -opetuksen suunnittelulle. Erilaiset opetustuokiot ovat tärkeä osa suomi toisena kielenä -opetusta, mutta oppimisen painopiste on silti arjen toistuvissa tilanteissa. Kielen harjoitteleminen sisällytetään varhaiskasvatuksen arkeen, kaikkeen toimintaan ja oppimiskokonaisuuksien sisältöihin, jolloin lapsella on mahdollisuus oppia juuri kyseisen teeman käsitteistöä sekä kielen käyttöä luonnollisessa vuorovaikutuksessa oman vertaisryhmänsä kanssa.

Monikulttuuristen lasten kohdalla noudatetaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Suomi toisena kielenä -opetussuunnitelmaa, joka antaa kokonaiskuvan S2-opetuksen järjestämisestä, tavoitteista, sisällöstä ja arvioinnista.

Suomi toisena kielenä -opettajat ja heidän työalueensa:

Anne Hautajoki, p. 040 315 2860

  • päiväkodit: Isokytö, Keskusta, Kinnari, Kyrölä, Lampaanpolska, Loutti, Pehtoori, Pesäpuu, Pikkuvanha, Polle, Satusauna
  • koulujen esiopetusryhmät: Anttila, Harjula, Kartano, Kinnari, Kyrölä, Oinaskatu, Vihtakatu
  • perhepäivähoito, varhaiskasvatuskerhot

Suvi Räsänen, p. 040 315 2961

  • päiväkodit: Haltianpolku, Iso-Antti, Jamppa, Nummenkylä, Närekatu, Pajalanpiha, Puistola, Tahvontupa
  • koulujen esiopetusryhmät: Saunakallio
  • yksityisten päiväkotien puhelinkonsultointi