A

Palveluihin hakeutuminen

Ympärivuorokautisen hoivan palveluiden piiriin hakeutuminen tapahtuu palvelutarpeen arvioinnin ja SAS-työryhmän käsittelyn kautta. Ympärivuorokautisen hoivan palvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille järvenpääläisille, jotka eivät selviä kotona kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja/tai omaishoidon ja omaishoitoa tukevien palveluiden turvin. Järvenpäässä ympärivuorokautisen hoivan kokonaisuuteen kuuluvat palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito sekä lyhytaikaishoito.

Asukasvalinnat ympärivuorokautisen hoivan palveluihin tekee niin sanottu SAS (Selvitä - Arvioi - Sijoita) -työryhmä. SAS- työryhmän tarkoituksena on selvittää ikääntyvien asiakkaiden kokonaistilanne moniammatillisesti yhdessä pohtien ja löytää heille oikeanlainen hoito ja hoiva. Asumispalvelupäällikkö Tuija Nuutinen toimii ryhmän puheenjohtajana. 

 

 

Kotikuntalaki

Kotikuntalaki uudistui vuoden 2011 alussa. Se antaa asumispalveluja tarvitsevalle entistä laajemmat mahdollisuudet valita kotikuntansa. Pääsääntöisesti henkilön kotikunta on se kunta, jossa hän tosiasiallisesti asuu. Ikääntynyt henkilö voi muuttaa kunnasta toiseen tavallisena muuttona, jos hänellä ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle hoidolle tai palveluille ja hän pystyy muuttamaan omatoimisesti.

Jos ikääntyneenä henkilönä asut kunnan sijoittamana pitkäaikaisesti jossain muussa kunnassa kuin kotikunnassasi, voit uuden kotikuntalain mukaan valita sijoituskunnan uudeksi kotikunnakseen ilmoittamalla siitä maistraatille.

Ikääntynyt henkilö, joka tarvitsee ja on oikeutettu saamaan lain mukaista laitoshoitoa tai asumispalveluja, voi hakea palveluja nyt myös muusta kuin kotikunnastaan. Näin ollen Järvenpääläisenä henkilönä voit hakea hoitopaikkaa muista kunnista tai ulkokuntalaisena voit hakea paikkaa Järvenpäästä. Kotikuntalain mukaisen muuton selvittelyt on mahdollista aloittaa, kun ikääntynyt on saanut nykyisen kotikuntansa viranhaltijalta  päätöksen ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta.

Lisätietoja antaa:

Asumispalvelupäällikkö

Tuija Nuutinen

puh. 040-315 3547

tuija.nuutinen@jarvenpaa.fi