A

Omaishoitajaksi hakeutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Omaishoidon tukea voit hakea ottamalla yhteyttä omaishoidon palveluohjaajaan tai lähettämällä kirjallisen hakemuksen omaishoidon palveluohjaajalle. Palveluohjaajat neuvovat ja ohjaavat tarvittessa myös jo omaishoidon tuen hakemista harkittaessa tai hakemuksen täyttämisen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Omaishoidon tuen hakemus

Omaishoidon tuen hakemuksen vastaanotettuaan omaishoidon palveluohjaaja sopii hoidettavan kotiin hakemuksen pohjalta kotikäynnin, jonka tarkoituksena on arvioida hoidettavan ja hoitajan toimintakykyä, hoitoympäristön olosuhteita, palvelujen tarvetta sekä omaishoidon tuen myöntämisedellytyksiä.

Omaishoidon tuen myöntämisen edellytyksenä on, että lain asettamat vaatimukset omaishoitotilannetta kohtaan täyttyvät. Lakiin perustuvia edellytyksiä ovat:

  • Hoidettavalla on toimintakyvyn alenemiseen, vammaisuuteen tai sairauteen liittyvä hoidon ja huolenpidon tarve
  • Hoitajaksi hakeutuvalla on halu ja kyky (terveys ja toimintakyky) vastata hoidettavan läheisen hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
  • Omaishoidolla voidaan turvata hoidettavalle riittävä hyvinvointi, turvallisuus ja terveys yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa
  • Hoidettavan koti on olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva
  • Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet määrittelevät tarkemmin mm. hoidettavan toimintakykyyn ja hoivan ja huolenpidon tarpeeseen liittyvät edellytykset omaishoidon tuen myöntämiselle. Hoidettavan avuntarvetta ja toimintakykyä arvioidaan fyysisen ja psyykkisen terveydentilan, iän, sosiaalisen ympäristön, muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön sekä yhteiskunnallisten tukimuotojen pohjalta. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, kun lakisääteiset edellytykset täyttyvät ja

  • omaishoito korvaa ympärivuorokautisen hoidon tai huomattavan kotihoidon palvelujen määrän
  • hoito on ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sitovaa

Tuen myöntämisen jälkeen kuntayhtymä ja omaishoitaja solmivat omaishoidosta toimeksiantosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi palveluohjaaja, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelman. Siihen kirjataan hoidon toteuttamisesta sovitut vastuut ja palvelut, joilla omaishoidon toteutumista tuetaan.