A

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tavoitteena on, että jokainen oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi, jossa hän saa ohjausta, huolenpitoa ja kannustavaa palautetta koulun päivittäisessä arjessa ja apua pulmatilanteissa.

Oppilashuolto:

Oppilashuolto on lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä ja psyykkisestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Oppilashuolto jakautuu yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen oppilashuoltoon. Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden ja psykologi- ja kuraattoripalveluiden lisäksi monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon, jota toteutetaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä yhteistyössä oppilaan/opiskelijan ja heidän huoltajiensa kanssa. Tähän tarvitaan aina opiskelijan ja/tai huoltajien suostumus. Yhteisöllisen oppilashuollon painopiste on ehkäisevässä ja kouluyhteisön hyvinvointiin suuntaavassa työssä. Tätä tavoitetta varten jokaisessa koulussa toimii koulukohtainen oppilashuoltoryhmä.

Oppimisen tuki:

Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilasta tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan kolmiportaisen (yleinen tuki, tehostettu tuki, erityinen tuki) mallin mukaisesti. Kaikkien tukitoimien järjestämisen lähtökohtana on hyvä yhteistyö oppilaan huoltajien kanssa.

 Muu koulunkäyntiä ja oppilaan hyvinvointia tukeva toiminta:

 Muita linkkejä: