A

Pajalantien kauppa ja Iltapuisto

Suunnittelualue sijaitsee Pajalantien pohjoispuolella, Valovirrankadun ja Pohjoisväylän välissä.

Pajalantien ja Valovirrankadun kulmaan suunnitellaan tonttia uutta päivittäistavarakauppaa varten. Asemakaavassa tuohon paikkaan on varattu yleinen pysäköintialue, jota ei ole toteutettu.
Kaavatyön yhteydessä selvitetään Loutinojan yläjuoksun hulevesien viivytystarvetta ja määritellään viivytysratkaisut Iltapuiston alueella. Iltapuiston metsikkö on tarkoitus säilyttää.

Yhteyshenkilöt:
Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 070059

JARDno-2019-798

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto on nähtävillä 7.-28.10.2019.
Asemakaavan lähtökohtia ja luonnosaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa Seutulantalolla 8.10.2019 klo 17-19. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan!

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Voimassa oleva asemakaava

Viitesuunnitelma, Innovarch Oy 2019

Tausta-aineistoja:
Pajalan alueen hulevesiselvitys, FCG 2019
Järvenpään luontotyyppiselvitys (ote), Faunatica 2015
Järvenpään Loutinojan jakson luonnontilaisuuden arviointi ja vienansaraesiintymän rajaus vuonna 2019, Faunatican raportteja 43/2019

 

Havainnekuva

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille 27.3.2019.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.