A

Palveluiden järjestäminen ikääntyneille

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Seniorineuvonta p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta.jarvenpaa@keusote.fi.

Järvenpääläisten ikäihmisten asumista omassa kodissaan tuetaan ennaltaehkäisevän ja osallistavan toiminnan, neuvonnan sekä erilaisten palvelujen avulla.
Lähtökohtana on turvata asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.
Ikääntyneiden palvelut täydentävät yleisiä, kaikenikäisille tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja. 
Kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta ja palvelujen myöntämisestä vastaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä 1.1.2019 alkaen.
Kaikessa asiakaspalvelussa tuetaan iäkkään asiakkaan omia voimavaroja.

Palvelutarpeen arviointi

Toimintakyvyn heikentyessä tai muuttuessa kuntayhtymän työntekijää voi pyytää arvioimaan ikääntyneen palvelutarpeen ja toimintakyvyn kotikäynnillä.
Palvelutarpeen arviointikäynnillä selvitetään ikääntyneen henkilön toimintakykyä monipuolisesti keskustellen, havainnoiden ja tarkoitukseen suunniteltujen toimintakykymittareiden avulla. 
Kuntayhtymän myöntämät palvelut perustuvat mitattuun toimintakykyyn ja asiakkaan kokonaistilanteen arviointiin.
Palvelutarpeen arviointikäynnillä voi olla mukana omaisia ja muita asiakkaan arkeen osallistuvia henkilöitä.
Asiakkaan kanssa tehdään arvioinnin pohjalta tarvittaessa yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka voi sisältää tarvittavat palvelut kuntayhtymän tuottamina tai yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa.

Ikääntyneen henkilön palveluntarve on lain mukaan arvioitava seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Palvelutarpeen arvioinnin määräaikoja seurataan säännöllisesti. Tiedot ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnin odotusajoista julkaistaan puolivuosittain ja tiedot tulevat nähtäville kuntayhtymän verkkosivuille. 

Ikäihmisten palveluiden portaat

Varhaisen vaiheen tuki kotiin voi olla ajankohtaista, kun kotona asuminen tuntuu turvattomalta tai arjen askareiden sujuminen haasteelliselta. Tällöin ikääntyneen kotiin on mahdollista järjestää erilaisia tukipalveluita, kuten turva-, siivous- tai ateriapalvelua. Palvelut ovat suurelta osin omakustanteisia. Pienituloisen henkilön on kuitenkin mahdollista hakea tukea kuljetus- ja siivouspalveluiden kustannuksiin. Seniorineuvonnasta saatte tarvittaessa neuvoa, opastusta ja apua palveluiden hakemisessa ja järjestämisessä.

Kun ikääntynyt tarvitsee apua hoivaan, hoitoon ja henkilökohtaiseen huolenpitoon, voidaan kotiin järjestää kotihoidon palveluita. Omaisen turvatessa ikääntyneen hoivaa ja hoitoa, on omaishoitoon haettavissa ohjausta ja tukea omaishoidon palveluista. Kotona asuvan ikääntyneen palvelutarpeen arviointiin hakeudutaan Seniorineuvonnan kautta.

Seniorineuvonta p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta.jarvenpaa@keusote.fi.

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti ikääntyneille, jotka eivät selviä kotona kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja/tai omaishoidon ja omaishoitoa tukevien palveluiden turvin. Ympärivuorokautisen hoivan kokonaisuuteen kuuluvat tehostettu kotihoito, tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito sekä lyhytaikaishoito ja kotiin kuntoutumisen yksikkö.

Asukasvalinnat ympärivuorokautisen hoivan palveluihin tekee SAS (Selvitä - Arvioi - Sijoita) -työryhmä. SAS- työryhmän tarkoituksena on selvittää ikääntyvien asiakkaiden kokonaistilanne moniammatillisesti yhdessä pohtien ja löytää heille oikeanlainen hoito ja hoiva sekä sijoituspaikka silloin, kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista.

Asiakkaan asian käsittelyä edeltää aina laaja palvelutarpeen arviointi, josta voitte kysyä lisätietoja asumispalveluohjaajalta p. 040 315 3542.