A

Palveluiden myöntämisen perusteet

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Palveluiden myöntämisen perusteet päättää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä.

 

Kotihoito ja tukipalvelut

  • Edellytyksenä RaVa vähintään 2,1 ja /tai muistihäiriö
  • Asiakaskohtainen hoidon tai palvelun tarve arvioidaan aina yksilöllisesti
  • Palvelutarpeen arvioinnin voi pyytää Seniorineuvonnasta p. 040 315 3000 (ark. klo 9-11)
  • Tukipalveluista kaupungin tukea voi saada kuljetus- ja siivouspalveluihin. Tuen saamisen edellytyksenä on lautakunnan määrittelemät tulorajat (brutto) ja toimintakyvyn heikentymiseen liittyvä tarve.

 

Omaishoito

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet pohjaavat lakiin omaishoidon tuesta. Myöntämisperusteita tarkentaa lisäksi Järvenpään kaupungin oma ohjeistus. Ikääntyneiden omaishoidon tuen myöntämisperusteista toimintakykyä ja muistia arvioidaan RaVa- ja MMSE -mittareiden avulla. Omaishoidon tuen myöntäminen edellyttää myös sosiaalisten tekijöiden ja omaishoitajan terveydentilan ja toimintakyvyn arviointia.

  • Omaishoidon tuen myöntämisedellytyksenä on hoidettavan säännöllinen avun tarve henkilökohtaisissa perustoiminnoissa useammalla osa-alueella, kuten liikkumisessa, lääkehoidossa, hygienian hoidossa, vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa
  • Ikääntyneillä: RaVa 2,0-2,5 tai korkeampi ja / tai muistipisteet (MMSE) 24/30 tai vähemmän (lievä, keskivaikea tai vaikea muistihäiriö)

 

Lyhytaikainen asumispalvelu

Asiakas tarvitsee lyhytaikaisesti huolenpitoon, hoivaan, hoitoon ja kuntoutukseen tukea kotona asumisen jatkumiseksi. Palvelu voidaan myöntää kotihoidon tai omaishoidon tukipalveluna. Se voidaan myöntää myös arviointijaksona toimintakyvyn ja hoivan tarpeen tai oikean jatkohoitopaikan arvioimiseksi. Palvelulla myös ehkäistään pysyvän ympärivuorokautisen palveluasumisen ja laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoito voi olla myös jostain kriisistä johtuvaa (esim. tulipalo, äkillinen tilanteen heikkeneminen, omaishoitajan sairastuminen).

Tehostettu palveluasuminen

Ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen siirtymisen lähtökohtana on, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut on todettu riittämättömiksi.  Asiakkaan toimintakyky on selvästi alentunut fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista tai kognitiivisista syistä ja hän tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asiakas ei kykene fyysisen ti- lansa / toimintakykynsä heikentymisen tai muiden syiden perusteella selviytymään nykyisessä asu- mismuodossa avopalvelujen keinoin tuettuna. Asiakkailla voi olla myös sairaudesta johtuen vai- keita käytösoireita.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän päättämät palvelujen myöntämisperusteet löytyvät kuntayhtymän valtuuston 2.10.2018 pöytäkirjasta (§ 42).