A

Puurtajankujan osa ja Jussinhaan hulevesirakenteet

110016_sijainti opaskartalla 110016_sijainti ja kaava-alue

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkentaa kaava-alueen kaavamääräyksiä siten, että mahdollistetaan tontille ajo Puurtajankujan loppupään kiinteistöille sekä Wärtsilän teollisuusalueelle tarpeellisten hulevesirakenteiden rakentaminen osaksi Jussinhaan lähivirkistysaluetta erillisten suunnitelmien mukaan.

Asemakaavan muutos käsitellään teknisluonteisena vähäisenä asemakaavana.

Dnro: JARDno-2019-1241

Kaavatunnus: 110016

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Juho Mattila (040 315 2224; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi)

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 28.8.-10.9.2019.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 


0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoittaminen ja valmisteluvaiheen kuuleminen kirjeellä (MRA 30 §) 8.-21.5.2019.