A

Rakennuskiellot

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta, mutta kunta voi pidentää kieltoaikaa enintään kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on edelleen kesken. Jos asemakaava todetaan arvioinnissa vanhentuneeksi, rakennuslupaa ei voida myöntää ennen asemakaavan muuttamista, jolloin alueelle tulee voimaan rakennuskielto. Rakennuskielto tulee voimaan, kun siitä ilmoitetaan kuulutuksella.

Rakennuskielto tulee voimaan myös asemakaavan hyväksymispäätöksestä, kunnes kaava saa lainvoiman.

Rakennuskieltoalueilla ei saa purkaa rakennuksia, kaataa puita eikä suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä ilman lupaa.


Voimassa olevat rakennuskiellot 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 8.6.2015 § 39 antaa MRL 53 §:n mukaisen rakennuskiellon asemakaavan muuttamista varten 1. kaupunginosan eli Keskus korttelissa 131 ja korttelin 147 tonteilla 24, 33 ja 34 (Perhelän kortteli ja tontit kävelykadun vastakkaisella puolella).
rakennuskieltoalue

Rakennuskieltoja ja -rajoituksia on lisäksi:

  • tonteilla, joiden asemakaava on hyväksytty, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen
  • tonteilla, joiden tonttijako ei ole lainvoimainen
  • tonteilla, joita ei ole merkitty tonttijaon mukaisesti kiinteistörekisteriin

Kaupunki voi näissä tapauksissa antaa poikkeamispäätöksen rakennuslupaa varten.