A

Rasitetoimitus

Kiinteistöä varten voidaan toisen rekisteriyksikön alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus mm. kulkuyhteyteen, ajoneuvojen pitämiseen, vesi-, viemäri- sadevesi-, jätevesijohto, sähkö- taikka muun sellaisen johdon sijoittamiseen ja käyttämiseen. Rasiteoikeus voidaan erityisistä syistä perustaa myös määräaikaisena.

Rasitteen perustaminen edellyttää kiinteistöjen omistajien laatimaa ja allekirjoittamaa kirjallista sopimusta. Sopimukseen on liitettävä kartta, josta ilmenee perustettavan rasitealueen tarkka sijainti.

Yhtiön omistaman kiinteistön osalta sopimus on hyväksyttävä yhtiön hallituksessa. Kun asunto-osakeyhtiö on rasiteoikeuden luovuttajana, tarvitaan myös yhtiökokouksen päätös rasiteoikeuden luovuttamisesta. Lisäksi edellytetään, että rasite on tarpeellinen eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa.

Erillistä rasitetoimitusta voi hakea kiinteistön omistaja. Rasitetoimitus kestää n. 2 – 3 kk.

Lisätietoja numeroista:

Seutulantalon palvelupiste: puh. (09) 2719 2880

Toimitusinsinööri: Ville Vistbacka, puh. 040 315 2446

Tonttipäällikkö: Tarja Kariniemi, puh. 040 315 2445

Kaupungingeodeetti: Juhana Hiironen, puh. 040 315 2447

 

Rakennusrasite

Kiinteistöjen välille voidaan myös perustaa MRL 158:n mukainen oikeus rakennuksen tai rakennelmien käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite). Lisätietoja rakennusvalvonnan sivuilta.