A

Resurssiviisas Järvenpää

Resurssiviisaus tarkoittaa sitä, että edistetään ihmisten hyvinvointia samalla kun vähennetään ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Järvenpään resurssiviisaustavoitteet ovat hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä sekä jätteettömyys ja kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä.

Kunnianhimoiset tavoitteet tarvitsevat toteutuakseen aktiivista työtä resurssiviisaiden toimintatapojen kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi niin kaupunkiorganisaatiossa kuin asukkaiden, yhdistysten ja yritysten parissa. Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta osoittaa konkreettisia askelmerkkejä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekartan tueksi tullaan laatimaan palvelualueiden ja tytäryhtiöiden omat toteutussuunnitelmat, jotka tarkentavat tiekartan toimenpiteiden käytännön toteutusta ja edistävät resurssiviisaiden toimintatapojen jalkauttamista päivittäiseen työhön kaupunkiorganisaatiossa.

Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan 11.11.2019.

Tutustu tiekarttaan: Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta (pdf)

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Eira Linko, eira.linko(a)jarvenpaa.fi


Taustaselvityksiä

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan skenaario- ja vaikuttavuusarvioinnit

Kevään 2019 aikana tehtiin Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan skenaario- ja vaikuttavuusarviointeja, joissa arvioitiin tiekarttaluonnoksen toimenpiteiden vaikuttavuutta kaupungin päästövähennys- ja resurssiviisaustavoitteisiin. Skenaariotarkastelussa arvioitiin Järvenpään kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä vuoteen 2035 saakka. Tavoiteskenaarion perusteella analysoitiin etäisyyttä hiilineutraaliustavoitteeseen ja tunnistettiin tarvittavia lisätoimenpiteitä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Hankkeessa toteutettiin myös viiteen toimenpidekokonaisuuteen liittyviä tapaustarkasteluja, jossa arvioitiin mm. toimenpiteiden kustannuksia ja päästövähennyspotentiaalia. Tapaustarkastelut käsittelivät pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman toteuttamista, vähäpäästöistä bussiliikennettä, kaupungin omassa toiminnassa aiheutuvan jätemäärän pienentämistä ja energiankulutuksen vähentämistä sekä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämistä.

Skenaario- ja vaikuttavuusarvioinnit -raportti, Benviroc Oy 2019 (pdf)

Tiekarttaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet

Tiekarttaluonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana 28.3.-12.5.2019. Luonnoksesta jätettiin yhteensä 15 mielipidettä ja kaksi lausuntoa.

Tutustu lausuntoihin ja mielipiteisiin (pdf)

Järvenpääläiset tekevät resurssiviisaita arjen valintoja

Marraskuussa 2018 toteutetussa asukaskyselyssä kaupunkilaisilta kysyttiin, miten Järvenpäästä tehdään resurssiviisas ja entistä ympäristöystävällisempi kaupunki. Kyselyssä selvitettiin, mitä asukkaat pitävät tärkeimpänä kaupungin ympäristötyössä, sekä miten kaupunki voisi kannustaa asukkaitaan kestäviin valintoihin. Kysely oli avoinna 1.-18.11.2018. Kyselyyn oli mahdollista vastata MunJäke-sovelluksessa, netissä osoitteessa www.munjake.fi tai paperilomakkeella Järvenpään kirjastossa sekä Seutulantalon palvelupisteessä. Vastaajia oli yhteensä 283, iältään alle 15-vuotiaasta yli 75-vuotiaaseen.

Yli 80 % vastaajista tekee resurssiviisaita valintoja arjessaan. Ympäristöystävällisyys nähdään tärkeäksi osaksi kaupungin imagoa ja toimintaa, ja ympäristönäkökulmaa tulisi entisestään vahvistaa. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat mm. Tuusulanjärven tilan parantaminen ja asukkaiden kannustaminen kestävien valintojen lisäämiseksi omassa arjessaan. Panostuksia toivottiin pyöräilyolosuhteiden, joukkoliikenteen ja kierrätysmahdollisuuksien parantamiseen. Kestävän kehitystä tulisi edistää myös julkisissa hankinnoissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan valmistelussa ja kaupungin ympäristötyön kehittämisessä.

Asukaskyselyn tulokset (pdf)

Kyselystä tehtiin juttu myös MunJäke -sovelluksen toteuttaneen Future Dialog Oy:n blogiin. Jutun voit lukea osoitteessa https://www.futuredialog.fi/post/resurssiviisas-jarvenpaa

Nykytilakatsaus Järvenpään ympäristötyöhön

Selvitys tarkastelee Järvenpään kaupungin ympäristötyön nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia. Nykytilatarkastelun ohella raporttiin on koottu taustatietoa ympäristötyöstä ja ilmastonmuutoksesta sekä kuntien mahdollisuuksista kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Työn tarkoituksena on tarjota taustatietoa kaupungin ympäristötyön kehittämiselle ja uusien kestävän kehityksen tavoitteiden asettamiselle Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan muodossa.

Järvenpään ympäristötyön nykytilakatsaus 2018 (pdf)