A

Järvenpään Sosku, osa valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen hanketta

Sosiaalinen kuntoutus Järvenpään osahankkeessa

Järvenpään SOSKU-osahankkeessa keskitytään palvelujen ja palveluprosessien kehittämiseen erityisesti asiakasprosessin näkökulmasta.

Osahankkeeseen osallistuneet asiakkaat ovat Järvenpään kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen yksikön asiakkaita sekä muita kuntalaisia. Järvenpäässä sosiaaliseen kuntoutukseen sisältyy työsalitoimintaa mielenterveyskuntoutujille, tuettua työtoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille, tuettua asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömien sekä työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille. Sosiaalinen kuntoutus perustuu yksilöllisesti suunniteltuun päiväaikaiseen toimintaan. Toiminnalla pyritään edistämään ja ylläpitämään asiakkaiden arjen hallintaa ja hyvää elämänlaatua.

Hankkeen avulla luodaan polkuja sosiaalisen kuntoutuksen yksikön ja muiden sosiaalista kuntoutusta tarjoavien tahojen välille, jotta sosiaalinen kuntoutus nähdään kokonaisuuden ja asiakkaan kuntoutumisen, ei pelkästään palvelujen näkökulmasta. Hankkeessa on kehitetty yhteistyötä aikuissosiaalityön, mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Järvenpään osahanketta toteutetaan Järvenpään kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä. Osahankkeessa työskentelee yksi hanketyöntekijä ja tutkija-kehittäjä. Hankkeen työntekijöillä ei ole omia asiakkaita, mutta periaatteessa kaikki sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat ovat myös hankkeessa mukana. Hankkeen toiminnalla pyritään edistämään ja parantamaan palveluita asiakaslähtöisesti.

Yhteiskehittäminen

Osahankkeen kehittämistyössä on kokeiltu ja luotu yhteiskehittämisen malleja. Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan toimintamallien lisäksi ammattilaisten ja asiakkaiden perinteisiä vastarooleja purkavaa ja uudelleen muotoilevaa yhteistoimintaa. Yhteistoiminnan eri vaiheissa toimijat muodostavat luottamukseen perustuvia siteitä ja verkostosidoksia sekä kumppanuuksia. Kumppanuuksien pohjalta käynnistetään olemassa olevan toiminnan kehittämistä, kokeiluja ja luodaan uusia käytäntöjä. Kehittämismallissa asiakkaille tarjotaan jatkuva mahdollisuus olla syvällisesti mukana palvelujen kehittämisessä, niin nykytoiminnan arvioinnissa, uuden toiminnan ideoinnissa ja kokeilemisessa sekä juurruttamisessa ammattilaisten rinnalla.


Alla on kuvattu osahankkeen toimintaa asiakkaan palveluprosessin näkökulmasta vuosina 2015–2016.

Ryhmätyöskentely

Tarinani on voimani

Lokakuussa 2015 alkaneessa Tarinani on voimani -vertaisryhmässä osallistujat voivat kertoa oman elämänsä tarinoita. Ryhmälle ei suoraan määritelty tavoitetta, vaan osallistujille on haluttu antaa mahdollisuus saada tarinoista juuri se, minkä he käsillä olevassa hetkessä kokevat tärkeäksi.

Tarinat voivat kummuta hetkestä tai elämäntilanteista, tai ne voivat olla menneiden muistelemista. Oman elämän tarinaistamisen prosessissa tarinat voivat tukea tulkitsemaan mennyttä uudessa valossa sekä hahmottamaan tulevaa uudella tavalla. Tarinat nostavat esiin erilaisia siirtymiä, kun omia elämäntilanteita ja tapahtumia, niihin liittyviä valintoja ja mahdollisuuksia tarkastellaan etäämpää. Tarinoiden kertojille voi hahmottua esimerkiksi, millaista tukea ja apua he ovat saaneet, kuka tai ketkä heitä ovat auttaneet ja millaista apua he olisivat mahdollisesti kaivanneet. Kuulijat puolestaan voivat samaistua ja saada tarinasta apua.

Arjen avaimet

Arjen avaimet -ryhmä on tarkoitettu kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, jotka haluavat saada tietoja ja taitoja huolehtia oman kotinsa siisteydestä, ruoanvalmistuksesta, leivonnasta ja pienistä kodin teknisistä korjaustöistä. Ryhmässä on paneuduttu myös rahankäyttöön, kierrättämiseen sekä ekologiseen kuluttamiseen.

Ensimmäinen ryhmä käynnistettiin loppuvuodesta 2015 ja se päättyi maaliskuussa 2016. Ryhmä kokoontui kerran viikossa ja siihen osallistui kahdeksan asiakasta. Pilottiryhmän päätyttyä Arjen avaimet -toiminta on otettu osaksi sosiaalisen kuntoutuksen kuntouttavan työtoiminnan ryhmätarjontaa.

Terveyden edistämisen ryhmät

Ryhmät on tarkoitettu sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita terveyden edistämisestä. Vetäjinä ja asiantuntijoina on toiminut ammattilaisia, vertaisia ja kokemusasiantuntijoita.

Terveyden edistämisen ryhmiä ovat olleet:

Painonhallintaryhmä, Tupakasta irti –ryhmä, Masennuksesta toipuvien ryhmä. Ryhmiä järjestettiin kevään ja alkukesän 2016 aikana. Masennuksesta toipuvien ryhmä siirtyi alkusyksystä 2016 Mieli Maasta ry:n ohjaukseen ja jatkuu heidän toimintanaan Järvenpäässä.

Vertaisneuvojakoulutus

Vertaisneuvojakoulutuksessa saa tietoa eri virastojen palveluista. Koulutukseen voivat osallistua kaikki ne, jotka ovat kiinnostuneita auttamaan ihmisiä virastojen palvelujen käytössä. Koulutukseen osallistuminen auttaa myös henkilöä itseään palveluissa asioimisessa.

Vertaisneuvonta perustuu vapaaehtoisuuteen, avoimuuteen ja vertaistukeen. Koulutuksen pohjana on Stop Huumeille ry:n Fattaluuta-malli ja heidän kanssaan tehtiin yhteistyötä vuoden 2016 koulutuksen osalta. Vertaisneuvojiksi kouluttautuvat kuulevat koulutuskerroilla eri virastoista tulevia luennoitsijoita, jotka kertovat viraston palveluista. Lisäksi koulutuksessa saa tietoa näiden palvelujen nettisivujen käytöstä ja nettilomakkeiden täyttämisestä.

Ensimmäinen vertaisneuvojakoulutus järjestettiin keväällä 2016 tammikuusta toukokuuhun. Koulutusta oli kerran viikossa ja sen suoritti loppuun 34 osallistujaa.

Vertaisneuvojakoulutus on juurtumassa Järvenpäässä Setlementti Louhelalle. Heidän kanssaan järjestettiin saattaen vaihtaen vertaisneuvojakoulutus kevään 2017 aikana. Syksyllä 2017 myös vertaisneuvojatoiminta siirtyy osaksi Setlementti Louhelan toimintaa.

Lähivertaiskoulutus

Lähivertaiskoulutus on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat tukea läheisiään, mutta kaipaavat tukea ja apua omaan jaksamiseensa.

Koulutus alkoi syksyllä 2015 ja päättyi alkuvuodesta 2016. Tapaamiskertoja oli kerran viikossa kaiken kaikkiaan 10 kertaa. Osallistujia ryhmässä oli 5-8 ihmistä per kerta. Koulutuksen suunnittelivat ja toteuttivat kokemusasiantuntija ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakas, joka toivoi koulutusta omien kokemustensa pohjalta.

Aiheina koulutuksessa oli oma jaksaminen, voimavarat, konkreettinen auttaminen ja teot, tasavertaisuus ja vastavuoroisuus, oman kokemuksen hyödyntäminen, vuorovaikutustaidot, läsnäolo ja kuuntelu, toisen kunnioitus, aito kohtaaminen, asioiden jakaminen, eläytyminen toisen asemaan, vertaissuhteen luominen, luottamus ja vaitiolovelvollisuus. 


Järvenpään Sosku on osa valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanketta, jota toteutetaan vuosina 2015-2018.

SOSKU-hanketta hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Järvenpään osahankkeessa rahoittajana on Euroopan sosiaalirahaton ESR:n lisäksi myös Järvenpään kaupunki.

Sosiaalisen kuntoutuksen hankkeessa muut mukana olevat osahankkeet ovat:
Jyväskylä, Laukaa, Vantaa, Mikkeli, Rovaniemi, Seinäjoki, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Metropolia ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Järvenpään osahankkeen tavoitteet ovat:

 • Kokonaisuuden kehittäminen: sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuuden ja tarjottavien palveluiden selkeyttäminen Järvenpään kaupungissa
 • Asiakkaan kuntoutumisen portaittainen eteneminen kuntouttavan työtoiminnan palveluissa sekä yhteistyörakenteiden ja palvelujen kehittäminen ja kuvaaminen.
 • Siirtymävaiheiden vahvistaminen: asiakkaan sosiaalisen kuntoutuksen prosessi, erityisesti siirtymävaiheiden palveluiden ja sieltä eteenpäin siirtymisen kuvaaminen sekä tarkoituksenmukaisten palvelujen ja toimien löytäminen prosessin eri vaiheisiin, -kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa sekä kolmannen sektorin yhteistyötä kehittämällä.

SOSKU-hanke tulee keskittymään palvelujen ja palveluprosessien kehittämiseen, erityisesti asiakasprosessin näkökulmasta, jotta palvelut saadaan järjestetyksi mahdollisimman helposti löydettäviksi ja saataviksi. Lisäksi hankkeen avulla luodaan polkuja sosiaalisen kuntoutuksen yksikön ja muiden sosiaalista kuntoutusta tarjoavien tahojen välille, jotta sosiaalinen kuntoutus nähdään kokonaisuuden ja asiakkaan kuntoutumisen, ei pelkästään palvelujen näkökulmasta.

Osahankkeen kohderyhmänä on sosiaalisen kuntoutuksen yksikön asiakasryhmät.

Osahankkeen yhteistyökumppaneina ja mukana kehittämisessä ovat:

 • Järvenpään kaupunki
  • Sosiaalinen kuntoutus
  • Sosiaalityö
  • Työllisyysyksikkö
  • Mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö
  • Nuorisokeskus
  • Myllytien toimintakeskus
  • Järvenpään Opisto
  • Järvenpään Kirjasto
 • ViaDia Järvenpää
 • Järvenpää Setlementti Louhela
 • Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
 • Keski-Uudenmaan Klubitalo
 • KokoA ry:n ja kuuma-alueen a-paja verkoston kokemusasiantuntijat
 • Asiakkaat

Mitä on sosiaalinen kuntoutus?

Sosiaalihuoltolaki 17 §

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annattavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi, Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
2) kuntoutusneuvonta ja –ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistä niiden keskeyttämistä.SOSKU_PystyLisätietoja voit kysyä

Hanketyöntekijä
Susanna Hyypiä
puh. 040 315 2484
susanna.hyypia (at) jarvenpaa.fi

https://www.facebook.com/soskujarvenpaa/

Susannan tavoittaa myös facebookista.

Esite (pdf)