A

Sotainvalidien korvaukset, etuudet ja kuntoutus

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Valtio suorittaa sotilasvammalain perusteella vuosien 1039-1945 sotien invalideille ja heidän omaisilleen erilaisia korvauksia. Sotainvalideille korvataan vammasta sairaudesta jäänyt pysyvä haitta sekä niiden tarpeellinen hoito, kuntoutus ja lääkitys. Sotavammojen vaikutuksesta ilmaantuvat lisävammat ja sairaudet kuuluvat korvauksen piiriin. Sotainvalidien leskille maksetaan tietyin edellytyksin hautausapua ja huoltoeläkettä.

Sotilasvammalaki korvaa 1.1.2017 alkaen vähintään 10 %:n invalideille kotipalvelua tukipalveluineen, päiväkeskustoimintaa ja asumispalvelun tukipalveluita. Palvelut ovat invalideille maksuttomia. Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa.

Lyhytaikainen kuntouttava laitoshoito

Tarkoituksena on lääkinnällisen kuntoutuksen antaminen. Pelkästään akuuttia sairaalahoitoa ei korvata, vaan hoidon tulee liittyä oleellisesti potilaan toimintakyvyn parantamiseen tähtääviä kuntouttavia toimenpiteitä. Hoito saa kestää enintään 3 kuukautta kerrallaan. Se voi olla myös kotihoitoa ja asumista tukevaa hoitoa, jossa otetaan huomioon omaisen levon tarve.

Laitoshoito

Vähintään 20 %:n invalideille korvataan kunnan järjestämä pitkäaikainen laitoshoito. Korvaamisen edellytyksenä on, että kunnassa on tehty invalidin hoidosta pitkäaikaishoitopäätös.

Yhteystiedot
Toimintakeskus
Myllytie 11,
04410 Järvenpää

Palveluohjaaja
Päivi Mänkärlä
p. 040 315 3226
paivi.mankarla@keusote.fi