A

Viher- ja siniverkko

Järvenpään pienestä pinta-alasta huolimatta alueen luonto on varsin monipuolinen. Viherverkoston osat, virkistys ja urheilualueet sekä -reitit, luonnonsuojelualueet (esim. Natura-alueet) sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, muodostavat mielenkiintoisen mosaiikin. Järvenpään luontotiedot ovat hyvällä tasolla ja luonnonsuojelualueet onkin syytä päivittää yleiskaavassa 2040 vastaamaan uusimpia selvityksiä. 


Viherrakenteen arvot ja hyödyt

Viherrakenne eli viher- ja vesialueiden kokonaisuus on keskeinen osa yhdyskuntarakennetta. Toimiva viherrakenne lisää elinympäristön viihtyisyyttä, tarjoaa virkistysmahdollisuuksia sekä mahdollistaa luonnonmukaisen ja kustannustehokkaan hulevesien hallinnan. Muita tärkeitä kaupunkiviherrakenteen tarjoamia hyötyjä eli ekosysteemipalveluita ovat kaupungin paikallisten ilmasto-olojen säätely, luonnon opetus- ja kulttuuriarvot sekä melu- ja maisemahaittojen lieventäminen. Tietyillä viheralueilla voi olla muita alueita suurempi merkitys koko viherrakenteen kattavuuden ja kytkeytyneisyyden kannalta. Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt -tutkimus on osa Suomen ympäristökeskuksen UZ-3-kehityshanketta.

Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt -loppuraportti (pdf 11 Mt)

Järvenpään luontotyyppiselvitys

Selvityksessä kerrotaan Järvenpään arvokaista luontokohteista. Luontotyyppiselvityksessä on paikannettu mm. luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit, metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain mukaiset suojeltavat kohteet, maakunnallisesti arvokkaat luontotyypit, METSO-kohteet sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet.

Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015 (pdf 25 Mt) 

Viheralueverkoston nykytila ja kehitystarpeet kasvavassa kaupungissa

Selvitys kuvaa Järvenpään viheralueverkoston nykytilaa sekä kehitystarpeita tiivistyvää ja kasvavaa kaupunkirakennetta ajatellen. Selvityksessä tunnistetaan ekologian ja virkistyksen kannalta keskeisimmät viheralueet ja niiden väliset yhteydet sekä tarkastellaan alueita, joilla viherrakenne on jo heikentynyt tai joilla täydennysrakentamisen paine tuottaa erityistä tarvetta viherrakenteen huomiointiin. Raportti kokoaa useissa kartoituksissa tuotettua aineistoa helposti luettavaan muotoon viherrakenteen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Eira Linko (eira.linko(a)jarvenpaa.fi, 040 315 2257).

Viheralueverkoston nykytila ja kehitystarpeet kasvavassa kaupungissa, selvitys Järvenpään yleiskaavaan 2040 (2016) (pdf 5,7 Mt)

Vesistöt osana Järvenpään luontoa

Vesistöistä merkittävämpiä ovat Tuusulanjärvi ja Keravanjoki. Myös pienemmät vesistöt ja rakennettujen alueiden hulevedet ovat merkittävä osa siniverkostoa. Pienvesistöjä selvitettiin vuoden 2016 ja 2017 aikana. Voit tutustua raportteihin alla olevien linkkien kautta.

Järvenpään pienvesiselvitys

Järvenpään pienvesiselvityksen liitekartat ja kohdekortit

Järvenpään lampien pienvesiselvitys 2017


 

Teemabanneri_vaalea