A

Terholan yritysalue

Terholan yritysalue rajattuna

Terholan yritysalueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupan toimintojen jatkuminen ja kehittäminen Terholassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista koskevia säädöksiä uudistettiin 15.4.2011 voimaan tulleella lainmuutoksella. Vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää koski siirtymäsäännös, jonka mukaan lain 71 a §:ää sovellettiin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan 15.4.2017 alkaen. Kaikki yli 2 000 kerrosneliömetrin myymälät olivat tämän jälkeen vähittäiskaupan suuryksiköitä.

Hallitus antoi 24.11.2016 eduskunnalle esityksen Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki astui voimaan 21.4.2017. Tässä lakimuutoksessa vähittäiskaupan suuryksikön rajaa on nostettu 2 000 k-m²:stä 4 000 k-m²:iin. Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laadun huomioon ottaen ole perusteltu. Lakimuutoksen tavoite on, ettei kaupan laatua koskevia määräyksiä enää käytetä.

Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Jaakko Heikkilä

Kaavatunnus:190021

Dnro: Jarvenpaa1967/2016 

Asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 7.2.2017 asti. Terholan yritysalueen asemakaavamuutos etenee, kun lakimuutos on voimassa ja lakimuutoksen aiheuttamat toimenpiteet tehty suunnitelmiin.

 

0_ALOITUSVAIHE ja 0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 25.1.2017 samalla on julkaistu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos. Asemakaavamuutos käsitellään vähäisenä.

Kuulutus

OAS (päivitetty 11.10.2019)

Asemakaavamuutosluonnos

Ote voimassa olevasta ajantasa-asemakaavasta ja merkintöjen selityksistä