A

Terholan yritysalue

Terholan yritysalue rajattuna

Terholan yritysalueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Maankäyttö- ja rakennuslakimuutoksen siirtymäajan jälkeinen kaupan toimintojen jatkuminen ja kehittäminen Terholassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista koskevia säädöksiä uudistettiin 15.4.2011 voimaan tulleella lainmuutoksella. Vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää koskee siirtymäsäännös, jonka mukaan lain 71 a §:ää sovelletaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan 15.4.2017 alkaen. Kaikki yli 2 000 kerrosneliömetrin myymälät olisivat tämän jälkeen vähittäiskaupan suuryksiköitä.

Hallitus on 24.11.2016 antanut eduskunnalle esityksen Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2017.  Tässä lakimuutoksessa vähittäiskaupan suuryksikön rajaa esitetään nostettavaksi 2000 k-m²:stä 4000 k-m²:iin. Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on lakiesityksen määrityksen mukaisesti keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laadun huomioon ottaen ole perusteltu. Myös kaupan laatua ja kokoa koskevista asemakaavamääräyksistä ehdotetaan kumottavaksi.

Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Elina Joutsen

Kaavatunnus:190021

Dnro: Jarvenpaa1967/2016 

Asemakaavamuutosluonnos on nähtävillä 7.2.2017 asti, mutta maankäyttö- ja rakennusakimuutos on vasta käsittelyssä valiokunnassa ja asiantuntijakuulemiset ovat kesken, josta johtuen Terholan yritysalueen asemakaavamuutos etenee tarvittaessa vasta kun lakiehdotuksen sisältö on selkeä.

 

0_ALOITUSVAIHE ja 0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 25.1.2017 samalla on julkaistu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos. Asemakaavamuutos käsitellään vähäisenä.

Kuulutus

OAS

Asemakaavamuutosluonnos

Ote voimassa olevasta ajantasa-asemakaavasta ja merkintöjen selityksistä