A

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden ja luottamuksen turvaamista. Tietosuojassa on kysymys rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojalla pyritään henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn ja tietojen suojaamisen luvattomalta käsittelyltä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-/potilastiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita/potilaita koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakkaan/potilaan hyvän palvelun ja hoidon toteuttamiseksi asiakas- /potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä. Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä saa käyttää vain asiakas-/potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa, kun asian hoitaminen ja työtehtävät edellyttävät. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien hoitamisen vaatimassa laajuudessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaiden/potilaiden yksityisyydensuojaa ja oikeuksia kunnioitetaan. Tietosuojan säilymistä valvotaan säännöllisesti.

 

HUOM! Tietosuojavaatimusten vuoksi asiakas-/potilastietoja ei käsitellä sähköpostilla. Sähköpostitse voi kuitenkin tiedustella neuvoa asian hoitamiseen liittyen.

 

Järvenpään kaupungin tietosuojavastaava on Mirella Miettinen puh. 040 315 2009. Sähköposti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

Tietosuojaan vaikuttavia lakeja:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista
 • Henkilötietolaki (523/1999)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta (1074/1992)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) eli työelämän tietosuojalaki
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
 • Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)
 • Perustuslaki (731/1999, 10§)
 • Rikoslaki (39/1889, luku 38 ja 40)
 • STM:n asetus sähköisestä lääkemääräyksestä (485/2008)
 • STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
 • VN:n asetus sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta (683/2007)