A

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden suojaamista. Tietosuojalla turvataan rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia sekä yksilön tietojen eheyttä ja käytettävyyttä.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on
• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Jokaisella työntekijällä on oikeus käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän välittömästi tarvitsee työtehtävissään. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. 

 

Katso tai tulosta tästä: 
Järvenpään kaupungin tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojaan liittyvistä asioista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

 

Tietosuojaan vaikuttavia lakeja mm.:

 • Suomen perustuslaki (731/1999), 2 LUKU: Perusoikeudet
 • Euroopan unionin perusoikeusasiakirja PeEU 102/2007
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja allekirjoituksista (617/2009)
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Hallintolaki (43/2003)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
 • Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)
 • Perustuslaki (731/1999, 10§)
 • Rikoslaki (39/1889, luku 38 ja 40)
 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) eli työelämän tietosuojalaki
 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta (1074/1992)
 • STM:n asetus sähköisestä lääkemääräyksestä (485/2008)
 • STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • VN:n asetus sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta (683/2007)