A

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden suojaamista. Tietosuojalla turvataan rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia sekä yksilön tietojen eheyttä ja käytettävyyttä.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on
• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Jokaisella työntekijällä on oikeus käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän välittömästi tarvitsee työtehtävissään. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. 

Katso tai tulosta tästä: 

Evästeet verkkosivuillamme

Vieraillessasi Järvenpään kaupungin verkkosivuilla sivusto tallentaa päätelaitteellesi evästeitä. Evästeiden keräämiä tietoja käytetään verkkosivujen kehittämiseen ja helpottamaan sivuston käyttöä. Evästeeseen voidaan tallentaa IP-osoitteesi, käyttämäsi selain, sivuilla käynnin kellonaika ja sivut, joilla olet vieraillut. Kerätyistä tiedoista ei voi tunnistaa yksittäistä verkkosivustolla vierailijaa. Verkkosivujen kävijätiedon analysointiin käytämme Google Analyticsiä. Voit halutessasi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Huomioi kuitenkin, että selaimen asetusten muuttaminen vaikuttaa kaikkiin selaamiisi verkkosivustoihin, ja jotkin sivustot eivät välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. 

Tietojen postittaminen

Järvenpään kaupungissa kirjeiden postittaminen perustuu asiakkaan antamaan osoitteeseen tai väestötietojärjestelmästä saatuun ajantasaiseen osoitteeseen. Asiakkaan antaman osoitteen oikeellisuus voidaan tapauskohtaisesti tarkastaa väestötietojärjestelmästä. Osaan järjestelmistämme päivittyy suoraan väestötietojärjestelmän mukainen osoite. Järvenpään kaupungissa käytetään postittamiseen myös Postin palveluita, jolloin Posti toimii henkilötietojen käsittelijänä sopimuksen mukaisesti. 

Tietosuojaan vaikuttavia lakeja mm.:

 • Suomen perustuslaki (731/1999), 2 LUKU: Perusoikeudet
 • Euroopan unionin perusoikeusasiakirja PeEU 102/2007
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)
 • Laki julkisen hallinnon tiedonhallinasta (906/2019)
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Hallintolaki (43/2003)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki digitaalisisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019)
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
 • Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)
 • Perustuslaki (731/1999, 10§)
 • Rikoslaki (39/1889, luku 38 ja 40)
 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) eli työelämän tietosuojalaki
 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta (1074/1992)
 • STM:n asetus sähköisestä lääkemääräyksestä (485/2008)
 • STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • VN:n asetus sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta (683/2007)