A

Usein kysyttyä perusopetuksesta

1. Miksi Järvenpää päätyi siihen, että koulut suljetaan kokonaan ja toiminta keskitetään päiväkoteihin?

Tästä päätettiin kaupungin valmiusjohtoryhmässä. Noudatamme valtioneuvoston ja ministeriön suosituksia sekä arkijärkeä. Koska varhaiskasvatusta joka tapauksessa järjestetään yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla olevien huoltajien töiden takia, päädyttiin myös samasta syystä järjestämään lähiopiskelevien oppilaiden opetus päiväkodin yhteydessä. Myös oppilaiden ja varhaiskasvatuksen lasten ruokahuolto ja moni muu asia onnistuu paremmin keskitetysti. 

2. Kriittisillä aloilla olevien huoltajien lapset saavat osallistua lähiopetukseen varhaiskasvatuksen tiloissa. Paljonko kriittisillä aloilla olevien vanhempien 1-3.-luokkalaisia lapsia käy lähiopetuksessa Järvenpäässä?

Lähiopetukseen ilmoittautui 88 oppilasta eilisen aikana. Paikalle tuli 48 oppilasta. Osa aloittaa lähiopetuksen vasta maanantaina. 

3. Opiskelevatko kaikki 1-3.-luokkien oppilaat samassa tilassa?

Oppilaat opiskelevat eri päiväkodeissa erilaisissa ryhmissä ikäjakaumasta riippuen. Ryhmissä on useampi opettaja ja koulunkäynninohjaajia. 

4. Kuinka monta opettajaa yhdessä päiväkodissa on ja miten opettajien vastuu jakautuu tässä tilanteessa? Onko paikalla muuta henkilökuntaa?

Päiväkodissa on aina vähintään kaksi perusopetuksen opettajaa ja 2–4 koulunkäynninohjaajaa. Määrää muutetaan opetuksen tarpeessa olevien ryhmien koon ja tarpeen mukaisesti. Ja lisäksi tietenkin päiväkodin henkilöstöä.

5. Ovatko lähiopetusta antavan opettajan vastuulla myös ne omat oppilaat, jotka ovat etäopetuksessa?

Pääsääntöisesti opetus järjestetään niin, että lähiopetuksessa olevat ovat vastuussa lähiopetuksesta. Mutta esimerkiksi yhteisopettajuustiimeistä tulleet opettajat voivat hoitaa myös etäopetukseen liittyviä töitä. Tarkemmin opettajien tehtävistä päättävät heidän esimiehensä, eli rehtorit.

6. Onko kaikilla lähiopetuksessa olevilla sama lukujärjestys? Jääkö joku oppiaine (esim. liikunta) nyt näillä viikoilla vähemmälle huomiolle?

Lähiopetuksessa olevilla oppilailla on koulua klo 9–13 ja opetusta annetaan mahdollisimman uskollisesti opetussuunnitelman mukaisesti. Oleellisia eivät ole tuntimäärät, vaan sisältö. Liikkuminen ja liikunta on tärkeää ja kaikkia lapsia ja nuoria on kannustettu valtakunnallisestikin ulkoiluun. Lukujärjestyksen noudattaminen orjallisesti ei onnistu tässä poikeuksellisessa tilanteessa, olipa kyse sitten lähi- tai etäopetuksesta. 

7. Minkälaisia tavoitteita lähiopetukseen on asetettu?

Tavoitteet opetukseen tulevat opetussuunnitelmasta niin lähi- kuin etäopetuksessakin.

8. Järjestetäänkö lapsille tarvittaessa koulukuljetuksia ja liittyykö siihen jotain ehtoja (esim. matkan pituus)?
Oppilaille ei järjestetä erillistä koulukuljetusta, elleivät he ole jostain syystä koulukuljetuksen piirissä jo aikaisemmin. Järvenpää on kompakti kaupunki ja välimatkat lähikuntiin verrattuna huomattavasti pienemmät.

9. Jos esim. vuorotyötä tekevillä vanhemmilla on mahdollisuus pitää lapsensa joinakin päivinä pois koulusta, kannattaako se opetuksen jatkuvuuden kannalta ja teettääkö järjestely lähiopettajille lisätyötä?
Näistä asioista pystyy sopimaan opettajan kanssa Wilma-viestein

10. Onko Järvenpäässä varauduttu siihen, että koulut pysyisivät suljettuna myös 13.4. jälkeen?
Varaudumme jatkamaan opetuksen järjestämistä poikkeusoloissa pidempäänkin, siihen asti, kunnes valtakunnan tasolta tulee uudet ohjeet.