A

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Järvenpäässä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoito- ja esiopetusryhmissä tuetaan lapsen ja perheen polkua varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa yhtenäisin toimin. Huoltajat ja varhaiskasvatuksen esimies laativat lapsen varhaiskasvatusta koskevan palvelusopimuksen huoltajien tehtyä päätöksen varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta. Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta toteutetaan tutustumiskäynnit lapsen kotiympäristössä sekä tulevassa varhaiskasvatuspaikassa. Tutustumiskäyntien aikana käynnistyvän yhteistyön myötä aloitetaan lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman laadinta, mikä jatkuu lapsen varhaiskasvatuksessa oloajan.

Varhaiskasvatuksen aloitusvaiheen yhtenäisin toimin pyritään tukemaan lasta ja perhettä lapsen siirtyessä kotihoidosta varhaiskasvatukseen ja kuuntelemaan vanhempien ajatuksia, kokemuksia ja toiveita varhaiskasvatuksesta. Näin toimien pyritään tukemaan varhaiskasvatuksen aloitusta, jotta perheen arki olisi sujuvaa ja lapsi kokisi siirtymisen varhaiskasvatukseen turvallisena. Yhtenä kantavana ajatuksena on huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön toimiva, vastavuoroinen yhteistyö, jonka perustan luovat kuuleminen ja dialogisuus.

Tutustumiskäynti ja aloituskeskustelu

Ennen varhaiskasvatuksen alkamista tarjotaan perheille mahdollisuus lapsen tulevan ryhmän kasvattajan vierailuun lapsen kotona tai muussa lapselle tutussa paikassa kotipihalla/puistossa. Tutustumiskäynnin aikana lapsi saa tutustua uuteen kasvattajaan turvallisesti omassa ympäristössään omien huoltajiensa lähellä. Kasvattaja tutustuu lapseen leikkien ja jutellen. Myös huoltajat saavat mahdollisuuden kertoa lapsen luonteesta, tavoista, leikeistä, lapselle tärkeistä ihmisistä ja asioista sekä omista ajatuksista huoltajina liittyen lapsen varhaiskasvatuksen aloitukseen.

Tutustumiskäynnin ja sen yhteydessä käytävän aloituskeskustelun lähtökohtana on kuuleminen. Tutustumalla lapseen jo lapsen kotona kasvattaja saa arvokasta tietämystä, joka auttaa häntä toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla lapsen aloittaessa lapsiryhmässä.

Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

Lapsen kotona tapahtuvan tutustumiskäynnin jälkeen lapsi ja huoltajat tutustuvat yhdessä varhaiskasvatuspaikkaan. Huoltaja osallistuu lapsensa kanssa varhaiskasvatuspaikan arjen toimintoihin ja voi perehdyttää kasvattajia lapsensa tapoihin. Tutustumisaika riippuu lapsesta ja perheen tarpeesta. Erittäin tärkeää on huoltajalle syntyvä luottamus siitä, että lapsi voi turvallisesti jäädä varhaiskasvatuspaikkaan. Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa auttaa kasvattaja lasta kestämään eron huoltajistaan, luomaan suhteen aluksi itseensä ja vähitellen muihin kasvattajiin sekä liittymään osaksi lapsiryhmää.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta

Tutustumisaikana kirjataan ylös huoltajien ajatuksia ja toiveita varhaiskasvatuksen aloittamisen suhteen. Noin kahden kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisesta huoltajien ja kasvattajien käymän dialogin tuloksena kirjataan lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään koko varhaiskasvatuksessa oloajan.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan yksilöllisesti lapsen hyvää arkea, hänen kasvunsa solmukohtia ja lapselle ominaista tapaa toimia, ajatella ja oppia sekä huoltajien ja kasvattajien toimia kasvatuskumppanuuden hengessä.

Kun lapsi siirtyy ryhmästä tai yksiköstä toiseen välitetään uuteen varhaiskasvatuspaikkaan kaikki lapsen hyvinvoinnin kannalta tarpeellinen tieto. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma siirtyy lapsen mukana uuteen varhaiskasvatuspaikkaan ja varmistaa näin lapsen hoidon, kasvun ja oppimisen tuen jatkumon. Lapsen vaihtaessa varhaiskasvatusyksiköstä toiseen tai siirtyessä esiopetukseen tutustumiskäytännöt ovat samat kuin lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa.

Lapsen varhaiskasvatuksen aloitus -tiedote vanhemmille (pdf)

Child´s start of early childhood education -information for parents (pdf)