A

Verkostoneuvonpito

Asiakastyö edellyttää hyvää yhteistyötä perheen ja työntekijöidenkin välillä.

Yhteistyön sujuminen ei ole itsestäänselvyys. Yhteistyö voi jumiutua eikä yhteistä kieltä yrityksistä huolimatta löydy. Siksi yhteistyöhön tarvitaan työvälineitä.

 Lasten ja nuorten palveluissa on käytössä neuvottelumalleja, joissa

 • keskustelua johtaa ulkopuolinen vetäjä
 • jokainen saa puhua omasta näkökulmastaan
 • keskustelulla on selkeä rakenne ja tavoite         
 • luodaan toivoa ja suunnitellaan konkreettisia tukitoimia        
 • lopputuloksena on suunnitelma, johon kaikki voivat sitoutua

Palaverien vetäjinä toimivat THL:n (entisen Stakesin) kouluttamat kaupungin työntekijät eli verkostokonsultit.

He eivät neuvo, ota kantaa tai pyri vaikuttamaan käsiteltäviin asioihin. Konsulttien tehtävänä on huolehtia keskustelun etenemisestä ja varmistaa kaikkien osapuolten tasapuolinen kuuleminen.

 Lasten ja nuorten palvelujen työntekijä tilaa verkostoneuvonpidon sovittuaan asiakkaan kanssa neuvonpidon tarpeellisuudesta: 

 • kun on tarpeen selkiinnyttää perheen ja työntekijöiden työn- ja vastuunjakoa      
 • kun on tarpeen saada monipuolinen perusta lasta/nuorta ja perhettä tukevaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekemiseen
 • työntekijäpalaveriin, kun tarvitaan selkiyttä työntekijöiden työn- ja vastuunjakoon
 • alueneuvonpitoon, kun on tarve selvittää  eri toimijoiden kanssa näkemyksiä asuinalueen tilanteesta ja kehittämistarpeista    
 • teemaneuvonpitoon, kun olet huolissasi jostakin alueesi lapsiin/nuoriin liittyvästä kysymyksestä
 • kun haluat yhdessä useiden toimijoiden kanssa laatia huolta vähentävän toimintasuunnitelman

Työntekijä toimii neuvottelun tilaajana ja tilaisuuden koollekutsujana. Hän kertoo kutsutuille kokoontumisen tarkoituksen, järjestää paikan kokoontumiselle ja huolehtii siitä, että osanottajat ovat varanneet aikaa riittävästi, n. 3 tuntia.