A

Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014

14.1.2014

Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on valmistunut joulukuussa 2013. Vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotus 2014 on yleisesti nähtävillä tammikuun ja helmikuun aikana.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole kaupunkia oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan se toimii viranhaltijoiden ja päättäjien työkaluna kaupungin eri toimintoja kehitettäessä. Suunnitelmassa korostetaan erityisesti maankäytön suunnittelun, ympäristönsuojelun ja terveydensuojelun yhteistyötä vesihuollon kehittämisessä.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksessä on tarkasteltu vedenhankinnan ja -jakelun, viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn sekä hulevesien johtamisen ja käsittelyn painopisteitä ja tavoitteita koko kaupungin alueella. Suunnitelmassa on otettu esille myös uudistuvan vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain tuomia mahdollisia muutoksia ja velvoitteita talousvesi- ja jätevesihuoltoon sekä etenkin hulevesien hallintaan.

Suunnitelman tuloksena on syntynyt ohjaava toimenpideohjelma koko kaupungin alueen vesihuollon kehittämistoimenpiteistä ja -kohteista tuleville vuosille talousveden ja jäteveden käsittelyn sekä hulevesien hallinnan osalta. Toimenpideohjelmassa on määritelty kehittämistoimenpiteiden ja laajennusalueiden ajoitus ja toteutusjärjestys.

Nyt valmistuneessa kehittämissuunnitelmassa on esitetty ne alueet, joille Järvenpään Vesi tulee laajentamaan vuoden 2014 aikana toiminta-alueitaan vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiverkostojen osalta. Toiminta-alueet laajenevat pääasiassa niille alueille, joille verkostot on jo rakennettu.

Pidemmän aikavälin kehittämiskohteina suunnitelmassa on esitetty ne kaupungin alueet, jotka maankäytön suunnittelun kautta on otettu myös vesihuollon tavoitealueiksi vuoteen 2030 mennessä. Näille vesihuollon tavoitealueille tullaan vesihuolto toteuttamaan tulevina vuosina. Suunnitelmassa on esitetty ajoitus toiminta-alueiden laajennuksen toteutukselle. Aikataulu tulee tarkentumaan maankäytön suunnittelun ja vesihuollon suunnittelun edetessä.

Haja-asutusalueiden vesihuollon osalta on tarkasteltu ne asutuskeskittymät, jotka ovat vielä kiinteistökohtaisen vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn varassa. Näille vesihuollon tarvealueille on vesihuollon toteuttaminen esitetty toteutettavaksi osuuskuntamuotoisena.

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmaan 2013 pääset täältä.

 

 

 

 

Päivitetty 13.5.2014