A

Voimavaralähtöinen kotona asuminen - kehittämishanke

Kotona asumisen tuen avainalueen tavoitteena on tukea ja edistää ikääntyneen ja toimintarajoitteisen järvenpääläisen toimintakykyistä ja hyvinvoivaa asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää monipuolisia, asiakkaan voimavaroja ja omaa selviytymistä tukevia sekä yksilöllisesti suunniteltuja tuki- ja palvelumuotoja. Vuoden 2015 aikana toteutettavassa voimavaralähtöisen kotona asumisen kehittämishankkeessa tavoitellaan asiakkaan ja hänen verkostonsa aktiivisempaa mukaan ottamista palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön lisäämistä. Edellytyksenä on asiakkaan voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen niin, että hänen omatoimisuuttaan ja itsenäisyyttään sekä arjessa selviytymistä tuetaan verkoston yhteistyöllä.

Voimavaralähtöisen kotona asumisen kehittämishankkeen tuloksena syntyy uusi palveluohjauksen, intensiivisen kuntoutuksen ja ohjauksen sekä palvelutarpeenarvioinnin toimintatapa, joka toteutuu myös voimavaralähtöisessä kotihoitotyössä. Lisäksi mallin avulla pystytään aiempaa ennaltaehkäisevämmin ja ennakoiden tunnistaa ja tukea niiden kotihoidon asiakkaiden kotiasumista, joiden kotona selviytymisessä on suurentunut riski.

Tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin, intensiivijakson vaikuttavuuden sekä asiakkaiden lopputuloksena saamien palvelujen määrän kehityksellä. Jokaiselle asiakkaalle tehdään alussa yhdessä sovituin menetelmin arviointi palvelutarpeesta sekä asiakkaan omista ja verkoston voimavaroista.

Voimvaralähtöisen kotona asumisen malli

Verkostokokous ikäihmisten palveluissa

Voimavaralähtöisen kotona asumisen mallin kehittämishankkeen yhtenä osakokonaisuutena ikääntyneiden palveluihin kehitetään uusi verkostokokousmalli, joka lähtökohtaisesti noudattelee varhaisen avoimen yhteistoiminnan menetelmäpankkiin kuuluvan verkostoneuvonpidon periaatteita ja rakennetta, mutta on muokattu sopimaan ikäihmisen ja hänen verkostojensa tarpeisiin.

Verkostokokouksen tavoitteena on selkeyttää eri tahojen yhteistyötä, yhdistää verkoston voimavaroja ja avartaa toimintamahdollisuuksia dialogisesti. Kehittämishankkeen myötä syntyvän uuden verkostokokousmallin pohjana käytetään ennakointidialogin menetelmää, josta on käytetty nimityksiä tulevaisuuden muistelu, tulevaisuusdialogi sekä verkostoneuvonpito tai verkostodialogi.


Verkostokokousmallia pilotoitiin syksystä 2015 alkaen yhteistyössä akuuttiosastojen, kotiin kuntouttavan yksikön, kuntoutuksen, kotihoidon ja palveluohjauksen kanssa.

Verkostokokousesite

Lisätietoja: Katri Kakko p. 040 315 2275