A

Yhdessä kehittämisen valmennus YKVA

Sosku-hankkeessa toteutetaan syksyn 2018 aikana vielä yksi yhdessä kehittämisen valmennus, joka on suunnattu Keski-Uudenmaan kuntien sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaisille ja asiakkaille. Valmennus on alkanut 30.8.2018 ja kestää joulukuulle saakka. Yhdessä kehittämisen valmennuksia on Sosku-hankkeen aikana järjestetty kaiken kaikkiaan kolme, vuosian 2016, 2017 ja nyt 2018.

Valmennukset on suunnattu sosiaalipuolen ammattilaisille ja asiakkaille. Valmennuksen tarkoituksena on tukea ammattilaisia ja asiakkaita yhteiskehittämisen tyylin löytämisessä ja toteuttamisessa arjen palveluissa.

Kaikissa kolmessa ja parhaillaan menossa olevassa Yhdessä kehittämisen valmennuksessa valmennuksesta ovat vastanneet kaksi ammattilaista sekä kaksi kokemusvalmentajaa.

Valmennuksen ajatuksena on ollut, että vertaistuen ja ammattiavun, kokemus- ja asiantuntijatiedon yhdistäminen voi tarjota elämään ja sen ongelmiin uudenlaisia näkökulmia, ratkaisuja sekä kuntoutumista tukevia keinoja.

Valmennus auttaa osallistujia yhdistämään erilaisia kokemuksia, osaamista ja asiantuntemusta sekä toteuttamaan kehittämistä yhdessä, sosiaalisen kuntoutuksen arjessa.

Valmennuksen eteneminen
Valmennus koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäistä osiota kutsutaan suhteiden luomiseksi ja virittymiseksi. Tässä osiossa jokainen muodostaa oman suhteensa valmennukseen ilman että sitä annetaan valmiina ulkoapäin. Tätä kautta hahmottuu yhteinen ymmärrys valmennuksen tarkoituksesta. Etenkin ensimmäisen kerran tapaaminen on viipyilevä ja kiireetön, joidenkin mielestä jopa liian hitaasti etenevä ja paikallaan junnaava. Ensimmäiset kerrat haastavat valmennukseen osallistujat sietämään sitä, että valmiita vastauksia ei ole, kestämään epävarmuutta ja sitä, että ei tiedä mitä tämä on ja kestämään tunnetta, että ei oikein saa mistään kiinni.

Toinen osio on yhteistä oppimista, innostumista, kuntoutumista. Toisessa osiossa eri näkökulmat, roolit ja kokemisen tavat alkavat lähentyä ja luottamus toisiin alkaa lisääntyä. Vuorovaikutuksen dialogisuus vahvistuu ja toisilta oppiminen lisääntyy. Tässä kohtaa ehkä huomataan että ketään ei tarvitsekaan lähteä motivoimaan vaan jokainen motivoituu omasta halustaan, osallisuus ja toimijuus vahvistuvat kaikille. Jokainen kuitenkin etenee valmennuksessa omaa tahtiaan. Joku saattaa saada tässä kohtaa ahaa elämyksen toinen saattaa vielä tässä kohtaa edelleen ihmetellä että mistä tässä on oikein kysymys.

Kolmannessa osiossa saattaa yhteinen kehittämistavoite alkaa kirkastua sekä omakohtaisesti että yhteisesti. Alkaa ehkä löytyä kokeilujen kohtia joissa löytyy tilaa ja tarvetta kokemuksellisen tiedon ja taidon ja ammatillisen tiedon ja taidon yhdistelmälle. Tässä osiossa huomataan, että identiteetit menevät uusiksi niin ammattilaisilla kuin asiakkaillakin. Tämä mahdollistuu, jos kaikilla on kokemus luottamuksesta, turvasta ja siitä että on vapaus osallistua omista lähtökohdistaan kehittämiseen.

Valmennuksessa ei ole kyse valmiiksi annetuista ideoista tai siitä mitä pitää tehdä vaan virittymisestä uudenlaiseen tapaa kohdata toinen toisemme ja tämän tuomiin ja virittämiin mahdollisuuksiin tehdä ja kehittää yhdessä.