A
  • Maankäyttö ja liikkuminen

  • Virkistys ja luontoarvot

  • Kulttuuriympäristö

  • Yhdyskuntatekninen huolto

Uuden yleiskaavan valmisteluprosessi on käynnistetty syksyllä 2016. Tavoitteena on tarkastella kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka.

Suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti ja avoimesti. Tällä sivulla julkaistaan tietoa kaavaprosessin vaiheista ja ajankohtaisista asioista.


Kiitos runsaasta palautteesta yleiskaavaluonnokseen 

Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 24.4.-24.5.2019. Mielipiteitä saatiin 75 ja lausuntoja 18 kappaletta. Lisäksi karttapalautteen kautta tehtiin lähes 200 merkintää. Monissa mielipiteissä tuotiin esille omaan elinympäristöön vaikuttavat muutokset. Erityisesti asuinalueiden tiivistämistä ja täydennysrakentamisesta oltiin huolissaan. Myös viherrakenteen kaavaratkaisuja ja luonnonsuojelualueita kommentoitiin runsaasti. Suurin osa mielipiteistä kohdistui johonkin tiettyyn paikkaan tai merkintään ja ne olivat luonteeltaan kriittisiä. Lausunnoissa oli usein laajempi näkökulma asioihin ja monia kaavaratkaisun osa-alueita pidettiin myös onnistuneina. Lausuntoihin voi tutustua kokonaisuudessaan täältä: Yleiskaavaluonnoksesta saadut lausunnot.

Yhteenveto saadusta palautteesta ja kaavan valmistelijoiden näkemyksiä on koottu Yleiskaavaluonnoksen vuorovaikutus ja palauteraporttiiin. Raportin liitteenä on tiivistelmät lausunnoista ja mielipiteistä sekä kohdennetut vastaukset. Mielipiteiden kohdalla ei ole voitu yksilöidä palautteen antajaa henkilötiedoin. Oman palautteen löytämiseen voi käyttää hakutoimintoa (esim. Oritmurronpuisto) tai kääntyä yleiskaavoituksen asiantuntijoiden puoleen. 

Yleiskaavaehdotusta valmistellaan nyt tekemällä lisäselvityksiä mm. uhanalaisluokitukseltaan muuttuneista luontotyypeistä ja rakentamisen soveltumisesta maisemaan. Vaikutusten arviointia tarkennetaan mm. kaupallisten ja yritysvaikutusten sekä Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten osalta. Lisäksi Järvenpään liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistellaan oleellisena osana yleiskaavaa. Palautteen ja lisätiedon vuoksi kaavaratkaisuun tullaan tekemään ehdotusvaiheessa useita kaavaratkaisua selventäviä ja tarkentavia muutoksia. Kaavaratkaisun perusperiaatteet kuitenkin säilyvät. 

Ehdotuksen nähtävilläolo tulee ajoittumaan kevättalvelle 2020. Tällöin tullaan järjestämään useita vuorovaikutustilaisuuksia ja kaikilla osallisilla on jälleen mahdollisuus antaa lausunto tai muistutus. 

Yleiskaavaluonnos 

Yleiskaavaluonnos valmisteltiin yleiskaavan tavoitteiden ja "Valitut kasvusuunnat" –rakennemallin pohjalta (KV 18.6.2018 § 65). Kaavaluonnoksessa esitetään aluevaraukset rakennemallia tarkemmin ja merkintöjä on huomattavasti enemmän. Yleiskaava koskee koko kaupungin aluetta lukuun ottamatta Keskustan osayleiskaavan 2030 aluetta.      

Yleiskaava koostuu selostuksesta sekä neljästä kartasta ja niihin liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä. Kartat ja määräykset tullaan hyväksymään oikeusvaikutteisina. Selostuksen tarkoitus on auttaa ymmärtämään yleiskaavan ratkaisuiden taustalla olevia lähtökohtia, tavoitteita ja perusteluita. Kaavadokumenttien lisäksi yleiskaavan valmistelumateriaaliin kuuluu paljon teemakohtaisia selvityksiä, lähtömateriaalia ja vielä valmisteilla olevia raportteja. Löydät nämä valmistelumateriaalit näiltä sivuilta tai selostuksen lähdeluottelosta. Varsinaisen luonnosmateriaalin voit ladata linkeistä:

 Yleiskaavaluonnoksen kartat (tulostuvat A3 kokoisina)

Yleiskaavaluonnoksen selostus

Avoimet esittelyt kaavaluonnoksesta -Kiitokset osallistumisesta!

Tutustu esittelytilaisuuksien materiaaleihin:

Yleiskaavan aiemmat vaiheet

Rakennemallivaiheessa tutkittiin maankäytön vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia

Rakennemalleissa tarkasteltiin uuden asuinrakentamisen ja työpaikkojen sijoittumista tulevina vuosikymmeninä. Muut yleiskaavan teemat olivat mukana ohjaavina tavoitteina ja vaikutusten arvioinnissa. Kaikki neljä vaihtoehtoista rakennemallia olivat tarkoituksella kärjistäviä ja tulevaisuuteen eri tavalla suuntaavia: keskustaa painottava "Tiivistyvä timantti", kaupungin maanomistusta Ristinummella hyödyntävä "Eteläinen kulttuurikehto", Vähänummentien varteen rakentuva "Vahvistuva pohjoinen nauha" ja tasaisesti rakentamista kaikkialle sijoittava "Pientalojen comeback". Yhteistä niille on kaupungin seuraavien vuosien voimakas väestönkasvu.

Rakennemallivaihtoehdot olivat nähtävillä helmi-maaliskuussa 2018. Niistä saatiin palautetta kirjallisesti, karttapalautteen kautta sekä suullisesti esittely- ja vuorovaikutustilaisuuksissa. Annettuun palautteeseen ei anneta tässä vaiheessa erillisiä kirjallisia vastineita. Lausunnot ja mielipiteet ovat olleet mukana lopullisen valittavan rakennemallin valmistelussa sekä yleiskaavan jatkovalmistelussa.

 

Valitut kasvusuunnat -rakennemalli:

"Timantti kärkenä kohti etelää asemanseutuja tiivistäen"

 Valitut kasvuunnat-rakennemalli

Vuorovaikutuksen ja vaikutusten arvioinnin perusteella on lähtökohdaksi otettu keskustan kehittämistä painottava Tiivistyvä timantti-vaihtoehto täydennettynä Ainolan, Haarajoen ja Saunakallion asemanseutujen kehittämisellä. Tutustu Valitut kasvusuunnat -rakennemalliraporttin luonnokseen tarkemmin. 

Rakennemallivaiheessa tehdyt erillisselvitykset: 

Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu

Liikenteen vaikutusten arviointi Valitut kasvusuunnat -rakennemallista   

 

Aemmin tehdyt selvitykset löydät teemakohtaisilta sivuilta tai kaavaprosessin alta.


Kaavaprosessi

Nuoli_rakennemallit

Valittavasta rakennemallista valtuuston päätös kesällä 2018

Rakennamallivaihtoehdot olivat nähtävillä 21.2.-23.3.2018. Kiitos kaikille lausuntojen ja mielipiteiden antajille Tutustu annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin.

Tutustu Järvenpään yleiskaavan 2040 rakennemalliraporttiin Minne kaupunki kasvaa? Jos haluat tulostaa raportin, niin laita asetuksiin "valitse PDF-sivukoon mukaan" ja "kierrä automaattisesti paperille". Näin A3-kokoiset liiteet tulostuvat oikein.

Tutustu tarkemmin liikenteen vaikutusten arviointiin: Järvenpään_yleiskaavan 2040_rakennemallien_liikennearviointi_5.2.2018.

 Yleiskaavan rakennemallivaihtoehtojen esittelykalvot.

  

  Nuoli_teematarkastelut

Yleiskaavan teematarkasteluista löydät tietoa eri teemasivuilta.

 

Nuoli_aloitus 

Yleiskaavatyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 26.9.2016 § 160.

Yleiskaavan 2040 laatiminen on kuulutettu vireille 28.9.2016.

Suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan tarkemmin Järvenpään yleiskaavan 2040 päivitetyssä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa


 

  

 

Lisätietoja: yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin 


 

Teemabanneri_vaalea