A

Järvenpään yleiskaava 2040

Järvenpään yleiskaavan tavoitteena on tarkastella kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka. Kaupungissa arvioidaan asuvan tuolloin 60 000 asukasta ja olevan 15 000-17 000 työpaikkaa. Suunnittelualue käsittää koko Järvenpään kaupungin lukuun ottamatta Keskustan osayleiskaava 2030:n aluetta. Uuden yleiskaavan valmisteluprosessi on käynnistetty syksyllä 2016 ja valtuuston on tarkoitus hyväksyä uusi yleiskaava syksyllä 2020.

Suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti ja avoimesti. Tällä sivulla julkaistaan tietoa kaavaprosessin vaiheista ja ajankohtaisista asioista.


Yleiskaava etenemässä hyväksymiskäsittelyyn

Ehdotusvaiheesta saatujen lausuntojen ja muistutusten johdosta yleiskaavaratkaisuun, määräyksiin ja selostukseen tehtiin pieniä muutoksia ja täydennyksiä. Muutokset eivät olleet niin merkittäviä, että kaava olisi jouduttu asettamaan uudelleen nähtäville. Niitä maanomistajia, joita muutokset suoraan koskivat, kuultiin kesän 2020 aikana erikseen. Asia etenee seuraavaksi päätöksentekoon (kaupunkikehityslautakunta 26.10., hallitus xx.11.2020, valtuusto 14.12.2020).

Karttapalvelussa on mahdollista asettaa kaikki oikeusvaikutteiseksi tarkoitetut kartat päällekkäin. Kaavaratkaisua on mahdollista verrata voimassa olevaan ja kumottavaksi tarkoitettuun Järvenpään yleiskaavaa 2020:n sekä voimaan jäävään Keskustan osayleiskaava 2030:n kanssa. Tutustu kaavakarttoihin karttapalvelussa https://yk2040.jarvenpaa.fi

Kaavakartat 1-4 (PDF, A3)

Määräysote

Selostus

Ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti 

Ehdotusvaiheen vuorovaikutusraporttiin on koottu lausunnoista, muistutuksista ja ylimääräisestä maanomistajakuulemisesta saatujen palautteiden tiivistelmät sekä näiden vastineet. Vastineissa kerrotaan perustellut, miksi kaavaratkaisua ei muuteta tai jos palauteen vuoksi kaavakarttaa, määräyksiä tai selostusta on muutettu. Palaute on voinut johtaa myös kaavaselostuksen täydentämiseen tai kaavamääräyksen tarkistamiseen, vaikka varsinaista kaavakarttaa ei olisi muutettu. Karttakyselyyn tulleisiin kommentteihin on laadittu vastaukset yleisellä tasolla. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto (MRL 65 §) valtuuston hyväksymispäätöksen jälkeen. Koska henkilötietoja ei voida julkista netissä, on muistutukset numeroitu. Jos oma asia ei löydy raportista hakutoiminnolla, muistutuksen tehneet voivat kysyä oman numerokoodinsa yleiskaavan valmistelijoilta. 

Yleiskaavaehdotus 

Järvenpään yleiskaavaehdotus 2040 oli virallisesti nähtävillä 11.3.-22.4.2020 (KAUKE ltk 27.2.2020 § 14). Kiitämme kaikkia muistutusten jättäjiä runsaasta palautteesta. Saimme 110 yksittäistä muistutusta, 20 lausuntoa virkamiestahoilta ja yli 100 merkintää karttapalveluun. Saadusta palautteesta kootaan yhteenveto ja palautteet yhdessä vastineiden kanssa viedään luottamushenkilöiden käsittelyyn. Jos kaavaehdotukseen päätetään tehdä merkittäviä muutoksia, asetetaan yleiskaava uudelleen nähtäville.

Yleiskaava koostuu neljästä kartasta ja niihin liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä skeä selostuksesta. Kartat ja määräykset tullaan hyväksymään oikeusvaikutteisina. Selostuksen tarkoitus on auttaa ymmärtämään yleiskaavan ratkaisuiden taustalla olevia lähtökohtia, tavoitteita ja perusteluita. Kaavadokumenttien lisäksi yleiskaavan valmistelumateriaaliin kuuluu paljon teemakohtaisia selvityksiä, lähtömateriaalia ja raportteja. Löydät nämä valmistelumateriaalit näiltä sivuilta (ks. myös teemasivut) tai selostuksen lähdeluettelosta.

Tutustu kaavaehdotukseen:

Kuulutus

Selostus, kaavaehdotus

Merkinnät ja määräykset

Kaavakartat 1-4 (PDF, A3)

***

Yleiskaavaehdotuksen esittelytilaisuuksien tallenteet ja materiaalit

Tutustu yleisötilaisuuden 12.3.2020 kalvoesitykseen tästä

Yhteenveto yleiskaavehdotuksen yleisötilaisuudesta 12.3.2020

Voit myös katsoa tilaisuudesta taltioinnin https://www.facebook.com/jarvenpaankaupunki/videos/2785702608184667/

Lisäksi voit käydä kuuntelemassa 20.4. pidetyn Teams-live videoesittelyn tästä: https://bit.ly/yleiskaavainfo

Valitettavasti emme voi järjestää vallitsevien Koronaan liittyvien olosuhteiden vuoksi muita yleisötilaisuuksia. Yleissuunnittelun asiantuntijat ovat kuitenkin käytettävissänne etäyhtyksien avulla. Esittelemme mielellämme kaavaratkaisua esimerkiksi yhdistysten etäkokouksissa tai sovimme Teams-palavereja halukkaiden maanomistajien kanssa. Olkaa rohkeasti yhtydessä poikkeusoloista huolimatta.

***

Yleiskaavan ehdotusvaiheessa on tehty useita kaavaratkaisua selventäviä ja tarkentavia muutoksia. Kaavaratkaisun perusperiaatteet kuitenkin säilyvät. Yleiskaavaehdotuksen valmistelussa tehtyihin lisäselvityksiin voin tutustua alla olevista linkeistä:

Maisemaselvitys kohdealueista

Kaupallisten ja yritysvaikutusten arviointi

Järvenpään luontotyyppiselvityksen 2015 päivitys, uhanalaiset luontotyypit

YK2040 luonnoksen vaikutukset uhanalaisiin luontotyyppeihin ja Natura-alueisiin

Järvenpään liikenne-ennuste ja liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040_

Liikennejärjestelmäsuunnitelman ilmanlaatuselvitys

Liikennejärjestelmäsuunnitelman meluselvitys

Yleiskaavaluonnos 

Yleiskaavaluonnos valmisteltiin yleiskaavan tavoitteiden ja "Valitut kasvusuunnat" –rakennemallin pohjalta (KV 18.6.2018 § 65). Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 24.4.-24.5.2019. Varsinaisen luonnosmateriaalin voit ladata linkeistä:

Yleiskaavaluonnoksen kartat (tulostuvat A3 kokoisina)

Yleiskaavaluonnoksen selostus

Yleiskaavaluonnoksesta saatiin 75 mielipidettä ja 18 lausuntoa. Lisäksi karttapalautteen kautta tehtiin lähes 200 merkintää. Monissa mielipiteissä tuotiin esille omaan elinympäristöön vaikuttavat muutokset. Erityisesti asuinalueiden tiivistämistä ja täydennysrakentamisesta oltiin huolissaan. Myös viherrakenteen kaavaratkaisuja ja luonnonsuojelualueita kommentoitiin runsaasti. Suurin osa mielipiteistä kohdistui johonkin tiettyyn paikkaan tai merkintään ja ne olivat luonteeltaan kriittisiä. Lausunnoissa oli usein laajempi näkökulma asioihin ja monia kaavaratkaisun osa-alueita pidettiin myös onnistuneina. Lausuntoihin voi tutustua kokonaisuudessaan täältä: Yleiskaavaluonnoksesta saadut lausunnot.

Yhteenveto saadusta palautteesta ja kaavan valmistelijoiden näkemyksiä on koottu Yleiskaavaluonnoksen vuorovaikutus ja palauteraporttiin. Raportin liitteenä on tiivistelmät lausunnoista ja mielipiteistä sekä kohdennetut vastaukset. Mielipiteiden kohdalla ei ole voitu yksilöidä palautteen antajaa henkilötiedoin. Oman palautteen löytämiseen voi käyttää hakutoimintoa (esim. Oritmurronpuisto) tai kääntyä yleiskaavoituksen asiantuntijoiden puoleen. 

Tutustu luonnosvaiheen esittelytilaisuuksien materiaaleihin:

Rakennemallivaiheessa tutkittiin maankäytön vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia

Rakennemalleissa tarkasteltiin uuden asuinrakentamisen ja työpaikkojen sijoittumista tulevina vuosikymmeninä. Muut yleiskaavan teemat olivat mukana ohjaavina tavoitteina ja vaikutusten arvioinnissa. Kaikki neljä vaihtoehtoista rakennemallia olivat tarkoituksella kärjistäviä ja tulevaisuuteen eri tavalla suuntaavia: keskustaa painottava "Tiivistyvä timantti", kaupungin maanomistusta Ristinummella hyödyntävä "Eteläinen kulttuurikehto", Vähänummentien varteen rakentuva "Vahvistuva pohjoinen nauha" ja tasaisesti rakentamista kaikkialle sijoittava "Pientalojen comeback". Yhteistä niille on kaupungin seuraavien vuosien voimakas väestönkasvu.

Tutustu Järvenpään yleiskaavan 2040 rakennemalliraporttiin Minne kaupunki kasvaa? Jos haluat tulostaa raportin, niin laita asetuksiin "valitse PDF-sivukoon mukaan" ja "kierrä automaattisesti paperille". Näin A3-kokoiset liiteet tulostuvat oikein.

Rakennemallivaihtoehdot olivat nähtävillä 21.2.-23.3.2018. Niistä saatiin palautetta kirjallisesti, karttapalautteen kautta sekä suullisesti esittely- ja vuorovaikutustilaisuuksissa. Annettuun palautteeseen ei annettu tässä vaiheessa erillisiä kirjallisia vastineita. Lausunnot ja mielipiteet ovat olleet mukana lopullisen valittavan rakennemallin valmistelussa sekä yleiskaavan jatkovalmistelussa.

Vuorovaikutuksen ja vaikutusten arvioinnin perusteella on lähtökohdaksi otettu keskustan kehittämistä painottava Tiivistyvä timantti-vaihtoehto täydennettynä Ainolan, Haarajoen ja Saunakallion asemanseutujen kehittämisellä. Tutustu Valitut kasvusuunnat -rakennemalliraporttin luonnokseen tarkemmin. 

 "Timantti kärkenä kohti etelää asemanseutuja tiivistäen"

Valitut kasvuunnat-rakennemalli

Rakennemallivaiheessa tehdyt erillisselvitykset: 

Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu

Liikenteen vaikutusten arviointi Valitut kasvusuunnat -rakennemallista   

Järvenpään_yleiskaavan 2040_rakennemallien_liikennearviointi_5.2.2018.

Yleiskaavan rakennemallivaihtoehtojen esittelykalvot 

Aloitusvaihe

Yleiskaavatyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 26.9.2016 § 160.

Yleiskaavan 2040 laatiminen on kuulutettu vireille 28.9.2016.

Suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista kerrotaan tarkemmin Järvenpään yleiskaavan 2040 päivitetyssä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa


   

Lisätietoja:

Yleiskaavapäällikkö Hannele Selin (040-3152432)