A

Yleiskaavoitus

ilmakuva-keskusta

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä  osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan. Kaava esitetään kartalla, ja siihen liitetään kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kaupungin- tai kunnanvaltuusto. Jos kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö.

Yleiskaavan sisältövaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

  • yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
  • olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
  • asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
  • mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
  • mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
  • kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
  • ympäristöhaittojen vähentäminenrakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
  • virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

(Lähde: Ympäristöministeriö)

Tietoa kaavoitustilanteesta ja vireillä olevista kaavahankkeista saa Seutulantalon Seutulantalon palvelupisteestä ja yleiskaavoituksen henkilökunnalta.