A

Ympäristö- ja luontoselvitykset

Tälle sivulle kootaan Järvenpään kaupungin ympäristö- ja luontoselvityksiä. Selvityksiä ja suunnitelmia laaditaan muun muassa kulttuurihistoriallisten, maisemallisten ja luontoarvojen huomioimiseksi maankäytön suunnittelussa.

Lajistoselvitykset

 

Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Myllylän pohjavesialueen tarkistettu suojelusuunnitelma hyväksyttiin 5.11.2018 kaupunginhallituksessa. Kymmenen vuoden takainen suojelusuunnitelma päivitettiin Järvenpään yleiskaava 2040 valmistelun yhteydessä. 

Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma raportti 19/2018

 

Hulevedet haltuun – Loutinoja kuntoon

Järvenpään kaupunki toteuttaa hanketta, jossa laaditaan hulevesille kokonaisvaltaisen suunnittelun ja käsittelyn toimintamalli keskustaa halkovan Loutinojan kaupunkipuron alueelle. Tavoitteena on pienentää valuma-alueen hulevesitulvariskiä, parantaa Loutinojan tilaa ja vähentää tiiviisti rakentuvan kaupunkialueen aiheuttamaa hulevesikuormitusta Tuusulanjärveen. Luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla halutaan turvata arvokkaan puroluonnon säilyminen ja elävöittää ympäristöä.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö, ja se on yksi vuoden 2018 hallituksen kärkihankkeista. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 yhteistyössä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY) kanssa. Lue lisää

 

Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitykset

Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa kuvataan perustiedot rakennuskulttuurista ja kulttuurimaisemastaja herättää mielenkiinto Järvenpään rakentumisen vaiheisiin ja historian ilmenemi- seen nykyisessä ympäristössä. Hoitosuunnitelma palvelee kohteiden omistajia, rakennusvalvontaa sekä maankäytön suunnittelua, ja sen ta- voitteena on edistää Järvenpään rakennetun kulttuuriympäristön arvo- jen säilymistä. Löydät hoitosuunnitelman kulttuuriympäristöjen alta.

Järvenpään maisemaselvitys on laadittu yleiskaavan tueksi. Maisemaselvityksessä etsitään maiseman kehittämisen pääperiaatteita koko kaupungin alueelle ja maisemanhoi- tosuosituksia osa-alueittain sekä hahmotellaan ratkaisuehdotuksia maisema- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi. Maisemaselvitys toimii myös viherverkoston toimivuuden arvioinnin, viheralueohjelman laatimisen sekä matkapuhelinmastojen sijoittamispe- riaatteiden selvittämisen pohjana. Löydät maisemaselvityksen kulttuuriympäristöistä.

Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu vuonna 2006. Vanhankylänniemen kehittäminen on käynnissä, mutta voimassaolevan käyttö- ja hoitosuunnitelman sekä raportit alueen ongelmista ja arvoista löydät kaavoituksen alta.

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelmassa on tarkoitus määritellä valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön hoito siten, että alueen arvot ja historialliset ominaispiirteet säilyvät, vaikka kaupunki kehittyy ja uusia alueita rakennetaan. Maisemarakentamisen yhteydessä voidaan myös palauttaa jo kadonneita maiseman piirteitä. Maisemanhoitosuunnitelman raportti sijaitsee sekin kaavoituksen selvityksissä.

Järvenpäässä on tehty myös arkeologinen inventointi. Koko kaupungin kattava inventointi suoritettiin vuonna 2017. Tämäkin löytyy kaavoituksen raporteista.

 

Perhelän korttelin rakennushistoriallinen selvitys on tehty vuonna 2012. Sen löydät Perhelän asemakaavasivulta.

Lepola III -alueelle on tehty useampikin rakennushistoriallinen selvitys. Löydät selvitykset myös rakennuskohtaisesti Lepola III:n asemakaavasivulta.