Ainolan aluekeskus

Kaavaehdotusalueen rajaus ja sijainti opaskartassa 2021
Kaavasuunnittelualueen sijainti Järvenpään opaskartassa 2021.

Kaavasuunnittelualue sijaitsee Etelä-Järvenpäässä, Pääradan varressa, Poikkitien (mt. 145) eteläpuoleisella alueella. Välimatkaa kaupungin keskusta-alueelle on noin kaksi kilometriä.

Suunnittelualueen rajausta on muutettu aloitus- ja luonnosvaiheiden jälkeen. Kaavasuunnittelualue on kooltaan noin 23 hehtaaria ja rajautuu pohjoisessa Poikkitien (mt 145) tiealueeseen, lännessä päärataan, etelässä asutus- ja peltoalueisiin sekä idässä Lidl:n logistiikkakeskuksen tonttiin ja viheralueisiin.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset päärataan ja Ainolan uuteen asemaan tukeutuvan, urbaanin, kestävän ja laadukkaan aluekeskuksen rakentumiselle eteläiseen Järvenpäähän. Tavoitteena on luoda kaupunkikuvaltaan ja julkisilta tiloiltaan laadukas aluekeskus, jossa yhdistyvät monipuolinen asuminen, työpaikat, lähipalvelut, kestävä liikennejärjestelmä sekä uuden Ainolan aseman liityntäpysäköinti. Suunnittelualueella hyödynnetään alueteemana musiikkiaihetta sekä pyritään tuomaan tapahtumat ja taide osaksi kaupunkikuvaa prosenttiperiaatetta hyödyntämällä.

Kaavatunnus: 210009

Dnro: JARDno-2018-1332

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 17.11. – 16.12.2021 (MRL 65 § ja MRA 27 §). Lausunnot ja mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 16.12.2021 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Huom! Kaavaehdotuskartan mittakaavajana on virheellinen (1:2000).

Havainneaineistoa: Kaavaehdotusvaiheen rakennusmassoittelu Järvenpään kaupungin kaupunkimallissa (3D).

Ainolan aluekeskuksen alueen katu-, puisto- ja muiden yleisten alueiden suunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä 1.-14.12.2021 verkkosivulla: /asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-liikenne/katujen-ja-puistojen-suunnittelu/yleisotilaisuudet-ja-suunnitelmaluonnokset

Asemakaavaehdotusta ja alueen katu- ja puistoluonnoksia esitellään kaavainfossa ke 1.12.2021 klo 17.30 alkaen. Tilaisuus toteutetaan hybridinä. Voit seurata tilaisuutta Facebook-liven tai youtuben kautta tai saapua paikan päälle. Paikan päälle Seutulantalolle (Seutulantie 12) infoa mahtuu seuraamaan 40 henkilöä ja osallistuminen Seutulantalolla vaatii ennakkoilmoittautumisen 29.11. mennessä: salla.niemela@jarvenpaa.fi.

Kaavaluonnosaineisto on ollut nähtävillä 17.10.-6.11.2018 välisen ajan. Mielipiteet ja lausunnot on pyydetty toimittamaan 6.11.2018 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kaavaluonnosaineistoa on esitelty avoimessa yleisötilaisuudessa Seutulantalolla (Seutulantie 12) ke 24.10.2018 klo 17.30 alkaen.

Kaavaluonnosta on ollut mahdollisuus kommentoida myös vapaamuotoisemman karttakyselyn avulla. Karttakysely on sulkeutunut. Karttakyselyn tulokset koostettu omaksi raportiksi.

Asemakaavatyön aloitusvaiheen yleisötilaisuus on järjestetty Kallio-Kuninkalan (Ristinummentie 6) Leonora-salissa ke 30.5.2018.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 16.5.2018.

Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 13.6.2018 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Tausta-aineistot

Pasila-Riihimäki 2. vaihe, (Väyläviraston internetsivut)

Asemanseutujen kehittämisen osapuolet ja intressit (Uudenmaan liiton julkaisuja E184–2017)

Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunkiseuduilla (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2017)

Ilmastoviisas alue – Toimenpidekortit vähähiilisen asemanseudun kehittämiseen (linkki HSY:n internetsivulle)

Prosenttiperiaatteen käsikirja (Prosentti taiteelle-hanke 2015)

Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma, 2017, Ramboll Finland Oy & Järvenpään kaupunki. Linkki Rakennetun ympäristön selvitykset-sivulle (Maankäyttö ja kaavoitus).

Järvenpään pienvesiselvitys 2017, raportti (pdf)

Viheralueverkoston nykytila ja kehitystarpeet kasvavassa kaupungissa – Selvitys Järvenpään yleiskaavaan 2040, 2016, Järvenpään kaupunki

Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt, 2016, SYKE & Järvenpään kaupunki (pdf)

Luontotyyppiselvitys 2015, päivitys 2019, Faunatica Oy (pdf)

Järvenpään hulevesisuunnitelma, 2013, FCG & Järvenpään kaupunki (pdf)

Lue lisää hankkeen sivuilta!

Jaa juttu: