Sävelpuisto

Alustava kaavasuunnittelualue ilmakuvassa. Suunnittelualuetta rajataan uudelleen kaavaehdotusvaiheeseen.
Kaavasuunnittelualueen sijainti kaupungin opaskartassa.

Asemakaavan muutos koskee Sävelpuiston puistoaluetta sekä ympäröiviä katualueita tarvittavilta osin. Suunnittelualue sijaitsee kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävällä paikalla ja sisältää huomattavia maisemallisia arvoja; alue on kokonaisuudessaan maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja rajautuu etelässä valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöalueeseen. Suunnittelualueelle on laadittu erillinen viitesuunnitelma ja alustava rakennettavuusselvitys. Viitesuunnitelmaa on tarkennettu uudella aluerakentamissuunnitelmalla syksyn 2020 aikana.

Kaavasuunnittelun lähtötavoitteet:
• tutkia edellytykset kaupunkikuvallisesti korkealaatuisen asuinkerrostalo- ja palvelurakentamisen osoittamiseksi Sävelpuiston alueelle Keskustan osayleiskaavan 2030 ohjaamien reunaehtojen mukaisesti
• tutkia kehittämismahdollisuuksia Tervanokan puhdistamoalueen tontille

Kaavasuunnittelulle asetettuja tavoitteita tarkennetaan ja täydennetään kaavamuutosprosessin edetessä. Kaavasuunnittelualue tullaan rajamaan uudelleen kaavaehdotusvaiheeseen keskittyen Sävelpuistoon ja ympäröiviin katualueisiin.

Dnro: JARDno-2020-59
Kaavatunnus: 010108

Ehdotus

Tulossa nähätäville asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus: 19.5.-17.6.2021

Valmistelu

Asemakaavan muutoksen luonnosaineisto (MRL 62 § ja MRA 30 §) on nähtävillä 20.5.-18.6.2020 välisen ajan.

Asemakaavan viitesuunnitelman rakennusmassoittelu Järvenpään kaupungin kaupunkimallissa (3D).

Aloitus

Asemakaavan muutostyö on kuulutettu vireille 18.3.2020.

Tausta-aineistoja

Keskustan osayleiskaava 2030. Linkki voimassa olevat yleiskaavojen sivulle.

Yleiskaava2040-alueen historiallisen ajan arkeologinen inventointi 2017 (Museovirasto – Arkeologiset kenttäpalvelut)

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelma (MA-Arkkitehdit)

Jaa juttu: