Hulevedet haltuun – Loutinoja kuntoon

Loutinoja kuntoon -hanke on päättynyt ja hankkeen tulokset sekä loppuraportti on julkaistu. Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille!

Hankkeessa tarkasteltiin Järvenpään suurimman kaupunkipuron Loutinojan veden laatua ja koko valuma-alueen hulevesien hallintatarpeita. Tärkeimmiksi hulevesitoimenpiteiksi tunnistettiin hulevesien viivytys ja virtaaman hallinta, eroosiosuojaukset sekä rakentamisen aikainen hulevesien hallinta. Wärtsilän teollisuusalueelle suunniteltiin ja rakennettiin teollisuusalueella muodostuvien hulevesien laatua parantavat käsittelyrakenteet. Kartanonseudun ideasuunnitelmassa ideoitiin luontoperusteisia hulevesiratkaisuja, joissa yhdistyy alueen virkistyskäyttö sekä luonnon monimuotoisuutta tukevat ratkaisut.

Lopputuotteena muodostettiin Järvenpään hulevesitoimijoiden käyttöön toimintamalli, jonka avulla voidaan vähentää hulevesien aiheuttamia haittoja ja turvata vesiluonnon sekä monimuotoisen ympäristön säilyminen kaupungissa. Toimintamallissa kaupunkilaisilta kysytään vuosittain havaintoja hulevesihaitoista.

Hanke toteutettiin vuosina 2018-2020 yhteistyössä Järvenpään kaupungin, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaanjoen ja Helsinginseudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY) kanssa. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta. Hanke toteuttaa osaltaan vuoden 2018 hallitusohjelman Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi.

Vedet eivät pysy puhtaina ilman tekoja – lue lisää miten voit olla mukana vaikuttamassa

VHVSY:n internet-sivut

Loutinojan valuma-alue kartalle merkittynä.

Jaa juttu: