Hulevedet haltuun – Loutinoja kuntoon

Loutinoja kuntoon -hanke on päättynyt ja hankkeen tulokset sekä loppuraportti on julkaistu. Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille!

Hankkeessa tarkasteltiin Järvenpään suurimman kaupunkipuron Loutinojan veden laatua ja koko valuma-alueen hulevesien hallintatarpeita. Tärkeimmiksi hulevesitoimenpiteiksi tunnistettiin hulevesien viivytys ja virtaaman hallinta, eroosiosuojaukset sekä rakentamisen aikainen hulevesien hallinta. Wärtsilän teollisuusalueelle suunniteltiin ja rakennettiin teollisuusalueella muodostuvien hulevesien laatua parantavat käsittelyrakenteet. Kartanonseudun ideasuunnitelmassa ideoitiin luontoperusteisia hulevesiratkaisuja, joissa yhdistyy alueen virkistyskäyttö sekä luonnon monimuotoisuutta tukevat ratkaisut.

Lopputuotteena muodostettiin Järvenpään hulevesitoimijoiden käyttöön toimintamalli, jonka avulla voidaan vähentää hulevesien aiheuttamia haittoja ja turvata vesiluonnon sekä monimuotoisen ympäristön säilyminen kaupungissa. Toimintamallissa kaupunkilaisilta kysytään vuosittain havaintoja hulevesihaitoista.

Hanke toteutettiin vuosina 2018-2020 yhteistyössä Järvenpään kaupungin, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Vantaanjoen ja Helsinginseudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY) kanssa. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta. Hanke toteuttaa osaltaan vuoden 2018 hallitusohjelman Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi.

  • Hulevedet – haitasta hyödyksi?

Vedet eivät pysy puhtaina ilman tekoja! Lue lisää, miten voit itse olla mukana vaikuttamassa:

Vedet eivät pysy puhtaina ilman tekoja

Tuusulanjärven ekologinen tila on välttävä ja sen parantaminen edellyttää järveen kulkeutuvan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen selvää vähentämistä. Ravinteita järveen tulee monista lähteistä nk. hajakuormana. Järvenpään taajaman hulevedet ovat yksi järven kuormittaja.

Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla maan pinnalta, rakennuksen katolta, tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavia sade- tai sulamisvesiä. Kaupungin tiivistyessä hulevesien määrä lisääntyy.

Loutinojan valuma-alue kartalle merkittynä.

Loutinoja kuntoon -hankkeen tavoitteena on vähentää hulevesitulvariskiä ja parantaa Loutinojan tilaa. Hankkeessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti Loutinojan hulevesikäsittelyä. Valuma-alueen maankäyttö tulee muuttumaan ja hankkeessa laaditaan hulevesien hallinnan kokonaisvaltaisen suunnittelun ja käsittelyn toimintamalli, joka vähentää lisärakentamisen seurauksena lisääntyvien hulevesien aiheuttamia haittoja ja turvaa luontoarvojen säilymisen.

Hankkeessa selvitetään Tuusulanjärveen kohdistuvaa hulevesikuormituksen määrää ja valuma-alueelle laaditaan suositukset hulevesien luonnonmukaisista käsittelytavoista. Wärtsilän teollisuusalueelle suunnitellaan ja toteutetaan hulevesien laatua parantava luonnonmukainen hulevesirakenne. Pajalan alueella selvitetään mahdollisuudet hulevesien hallintatoimien toteuttamiseksi. Luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla pyritään elävöittämään ympäristöä, edistämään pienvesiluonnon säilymistä ja parantamaan Tuusulanjärven tilaa.

Tutustu siihen, millaista vettä Loutinojassa virtaa juuri nyt! www.luodedata.fi/loutinoja

Hallitusohjelman kärkihanke 2018

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 150 000 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Hankkeen päätoteuttajana on Järvenpään kaupunki ja yhteistyökumppaneina toimivat Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry VHVSY.

Jaa juttu: