Takaisin listaukseen
Tarina

Laadukasta varhaiskasvatusta kehittävällä työotteella

Järvenpääduunissa

Järvenpään varhaiskasvatuksessa tiimien kehittävällä työotteella mahdollistetaan entistä parempaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsille. Työn kehittämistä on tehty tavoitteellisesti ja systemaattisesti jo useamman vuoden ajan hyvin tuloksin.

Järvenpään varhaiskasvatukseen osallistuu noin 2230 lasta päivittäin. Varhaiskasvatusta annetaan Järvenpään alueella 18 kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä yksityisissä päiväkodeissa. Päiväkotien toimintaa ohjaa Järvenpään oma varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) ja esiopetuksen opetussuunnitelma.

Yli parintuhannen lapsen varhaiskasvatuksen toteuttaminen noin 400 työntekijän voimin ei ole mikään pikku juttu. Lapselle on oikeus saada laadukasta ja virikkeellistä varhaiskasvatusta varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Arkipäivä on saatava sujuvasti rullaamaan niin lasten kuin henkilöstön näkökulmasta. Tämän vuoksi henkilöstö suunnittelee opetus- ja kasvatustyötään tavoitteellisesti. Päivän tulee edistää lapsen oppimista ja hyvinvointia sekä kasvattajien työssä onnistumista.

Tiimirakenteet tukevat työssä onnistumista

Varhaiskasvatuksessa on useamman vuoden ajan kehitetty henkilöstön osallisuutta oman työn kehittämiseen, arviointiin ja suunnitteluun. Päiväkodeissa on käytössä yhteiset tiimi- ja keskustelurakenteet sekä niitä koskevat toimintatavat.

– Olemme henkilöstön kanssa jo pitkään kehittäneet yhteisöllistä toimintakulttuuria, valmentavaa johtajuutta, tiimirakenteita sekä yhtäläisten pedagogisten tavoitteiden ja toimintatapojen luomista eri päiväkotien välillä. Tiimirakennetta lähdettiin tuunaamaan jo useampi vuosi sitten ja nyt käytössä olevaan tiimirakenteen toimivuuteen ollaan tyytyväisiä. Näin kaikki työntekijät pääsevät osalliseksi ja vaikuttamaan työnsä sisältöön, mikä osaltaan lisää myös tiedonkulkua ja yhteisöllisyyttä tiimeissä, kertoo vt. varhaiskasvatusjohtaja, aluepäällikkö Marju Niinisalo.

Varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat ja avustajat kokoontuvat viikoittain tiimipalaveriin, joissa on sovitut tehtävät tiimin jäsenille ja tiimivastaaville.  Havainnot sekä arviot arjen toimintatavoista, lasten hyvinvoinnista ja oppimisesta sekä lasten ja henkilöstön ajatukset toiminnan suunnitteluun käydään yhdessä kehittäen läpi. Lisäksi kussakin päiväkodissa tiimivastaavat ja päiväkodin johtaja kokoontuvat viikoittain. Kokouksissa käsitellään tiimeissä esiin nousseita pedagogisia ja myös työyhteisön toimintaan ja kehittämiseen liittyviä asioita. Kokoukset mahdollistetaan työyhteisön hyvällä yhteistyöllä ja työvuorosuunnittelulla.

Toimintaa kehitetään ja arvioidaan koko varhaiskasvatuksen alueella päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen aluepäälliköiden säännöllisissä tapaamisissa. Tämän kevään aikana kokeillaan myös jaettua johtajuutta, jossa varhaiskasvatusjohtajan tehtävät on jaettu kahdelle varhaiskasvatuksen aluepäällikölle.

– Meillä on parhaillaan meneillään myös työhyvinvoinnin kehittämisen pilotointi Satusaunan, Kyrölän ja Pajalanpihan päiväkodeissa. Tämän hankkeen tavoitteena on edistää varhaiskasvattajien työhyvinvointia ja työkykyjohtamista. Kaikella tällä tavoittelemme entistä laadukkaampaa varhaiskasvatuspäivää lapselle ja henkilöstölle lisääntyvää työhyvinvointia, kertoo puolestaan toisena vt. varhaiskasvatusjohtajana ja aluepäällikkönä toimiva Hanna-Leena Holmström.

Pieniä ja suuria oivalluksia

Koko varhaiskasvatuksen yhteiset toimintatavat lisäävät laatua ja suunnitelmallisuutta lapsen arkeen. Samalla myös yhteiset tavoitteet ja toimintamallit tuovat johdonmukaisuutta henkilöstön työhön. Joskus tarvitaan pienempiä ja joskus suurempia oivalluksia päivään.

– Tiimiparityöllä olemme onnistuneet vastaamaan entistä paremmin lasten yksilöllisiin tarpeisiin rikkomalla arjen perinteisiä rutiineja. Toimivana uutena käytäntönä esimerkiksi lasten keskipäivän ulkoilu on tuonut rauhaa myös iltapäiviin, kun olemme tiimiparin kanssa pienryhmiä porrastamalla päässeet eroon ”kaikki ulos klo 15” -toimintatavasta. Tiimiparityöskentely tuo tukea arjen työpäivään, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Katja Laitinen Pajanpihan päiväkodista.

– Tiimien taitavalla yhteistyöllä rakennetaan tarkoituksenmukaiset oppimisryhmät eli mahdollistetaan entistäkin vahvempi lasten osallisuus oman toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhdessä olemme enemmän. Tiimissä hyödynnetään jokaisen työntekijän vahvuuksia. Tiimityön keskiössä on mm. lapsuuden itseisarvo ja ihmisenä kasvaminen. Hyvässä tiimissä siis onnistutaan ja opitaan yhdessä, toteaa päiväkodin johtaja Suvi Lindberg päiväkoti Pollesta.

Lasten vahvuudet esille

Päiväkotien tiimeissä on toimintakauden aikana kehitetty erilaisia menetelmiä lasten vahvuuksien esille tuomiseen. Lasten vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja tuen tarpeet on kirjattu lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin ja niitä hyödynnetään päivittäin arjen tilanteissa. Lasten vahvuuksia ja mielenkiinnonkohteita jaetaan viikoittain yhdessä vanhempien kanssa lasten kuullen. Tarkoituksena on, että lapset oppivat itse tunnistamaan ja löytämään omat vahvuutensa ja mistä asioista he ovat kiinnostuneita.

– Ryhmässämme on muun muassa vahvuusseinä, johon kirjasimme yhdessä lapsen kanssa hänen onnistumisiaan ja vahvuuksiaan heti alkusyksystä lähtien. Nämä kirjaukset olivat tärkeitä lapsille ja niistä keskusteltiin lasten kanssa usein. Lapsen omalle lokeropaikalle olemme tulostaneet valokuvia jokaisen lapsen vahvuuksista. Näissä kuvissa näkyy myös lapsen oma ajattelu siitä, missä hän on taitava. Työyhteisössä olemme sopineet, että Tenavanetin kasvun kansioon dokumentoimme erityisesti lapsen mielenkiinnonkohteita sekä vasun tavoitteiden toteutumista ryhmässä. Lasten mielenkiinnonkohteiden huomaaminen ja esille tuominen edellyttää kasvattajilta herkkää havainnointia, kertoo Pajalanpihan käytänteistä Katja Laitinen.

– Vanhemmat ovat olleet osallisia myös kirjaamalla ystävänpäivänä lapsensa vahvuudet ystävänpäiväsydämiin, joita ryhmässä luettiin ja ihasteltiin pitkään, jatkaa Suvi Lindberg.

Työn kehittäminen on kantanut hedelmää

Pitkäjänteinen työ on tuottanut satoa. Viimeisimmän lasten vanhemmille toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vanhemmat olivat erittäin tyytyväisiä lastensa saamaan varhaiskasvatukseen. He kokivat myös, että vuorovaikutus kasvattajien ja vanhempien välillä toimii hyvin.

Lisäksi myös henkilöstölle kohdennetun työhyvinvointikyselyn tulokset ovat olleet hyvät, kun työyhteisöissä on vakiinnutettu toimintatapoja. Työn kehittäminen, osallisuus omaan työhön ylläpitävät ja vahvistavat henkilöstön työhyvinvointia.

Järvenpääduunissa-tarinoissa esitellään Järvenpään kaupungin työntekijöitä ja heidän kaupunkilaisten eteen tekemää vaikuttavaa työtään.

Kirjoittaja:

Tuula Alkula

Jaa juttu:

Kirjoittaja:

Tuula Alkula